Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 62, pagina 3461-3462

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 4 april 2007), te weten:

- de motie-Azough/Koşer Kaya over een verblijfsvergunning voor jongeren die buiten hun schuld niet tijdig kunnen terugkeren (19637, nr. 1143);

- de motie-Kamp/Fritsma over bevordering van adequate opvang in Irak of de regio (19637, nr. 1144);

- de motie-Spekman c.s. over een plan van aanpak voor reeds hier te lande verblijvende ex-ama's (19637, nr. 1145);

- de motie-Van de Camp over een eensgezind Europees asielbeleid (19637, nr. 1146);

- de motie-Fritsma over het niet in aanmerking komen voor het generaal pardon van vreemdelingen die voor een misdrijf zijn veroordeeld (19637, nr. 1147);

- de motie-Koşer Kaya/Azough over verruiming van de B9-regeling (19637, nr. 1148);

- de motie-Koşer Kaya c.s. over het adequaat equiperen van de vreemdelingenpolitie (19637, nr. 1149).

(Zie vergadering van 12 april 2007.)

De voorzitter:

De motie-Koşer Kaya c.s. (19637, nr. 1149) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de vreemdelingenpolitie, blijkens een brief van de voorganger van de huidige staatssecretaris van 11 december 2006 (27062, nr. 57), heeft aangegeven dat het haar aan capaciteit ontbreekt om bij elke individuele melding van MOB-vertrek van AMV's een opsporingsonderzoek te starten;

overwegende dat het van groot belang is dat een vermissing van een AMV altijd bij de politie wordt gemeld en dat direct na de aangifte met opsporingsacties dient te worden gestart;

overwegende dat er toch duidelijke redenen kunnen zijn om opsporingsacties na te laten, maar dat dit dan altijd zorgvuldig moet worden geregistreerd;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de vreemdelingenpolitie in alle andere gevallen adequaat geëquipeerd is om haar opsporingstaken in dezen te kunnen vervullen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 1152 (19637).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daarover kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Azough/Koşer Kaya (19637, nr. 1143).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kamp/Fritsma (19637, nr. 1144).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Spekman c.s. (19637, nr. 1145).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van de Camp (19637, nr. 1146).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (19637, nr. 1147).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Kunnen wij nog een foutje herstellen?

De voorzitter:

U kunt aantekening vragen als uw fractie anders gestemd had willen hebben dan zij gedaan heeft. Ik constateer dat u dat wilt. De aanwezige leden van de fractie van D66 wordt derhalve aantekening verleend dat zij alsnog geacht wensen te worden, tegen de motie-Fritsma (19637, nr. 1147) te hebben gestemd.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Azough (19637, nr. 1148).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Koşer Kaya c.s. (19637, nr. 1152).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.