Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-2007nr. 29, pagina 1983

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over vrij verkeer van werknemers, te weten:

- de motie-De Wit/Fritsma over het opnieuw invoeren van de arbeidsmarkttoets voor de 16 sectoren (29407, nr. 57);

- de motie-Bussemaker/Van Hijum over een vraaggerichte re-integratie van werklozen naar werk in sectoren waar de arbeidsmarkttoets is of wordt losgelaten (29407, nr. 58).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-De Wit/Fritsma (29407, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bussemaker/Van Hijum (29407, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

De heer De Wit (SP):

Voorzitter. Nu de Kamer de motie op stuk nr. 1119 (19637) over de Syriërs heeft aangenomen, zou ik graag zo snel mogelijk een brief namens het kabinet ontvangen waarin wordt aangegeven op welke manier het de motie wil gaan uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Waarde medeleden! Met het einde van de stemmingen is niet alleen een einde gekomen aan deze vergadering, maar ook aan dit vergaderjaar; een jaar waarin veel is gebeurd. Hoewel nog maar kort geleden, lijken de Tweede Kamerverkiezingen die in november plaatsvonden alweer ver weg, ingehaald door de gebeurtenissen van de afgelopen weken. Met de aanwijzing van een informateur is ook de formatie van een nieuw kabinet de volgende fase ingegaan. Hoewel mijn eerste honderd dagen als voorzitter nog lang niet om zijn, heb ik nu al ervaren hoe in het land wordt meegeleefd met het wel en wee van de Kamer. Dagelijks bereiken mij uiteenlopende suggesties om het functioneren van de Kamer te verbeteren. Dat varieert van de kleding van de leden, ook die van de voorzitter, tot de wijze van debatteren.

Zoals ik al eerder heb gezegd, vind ik het belangrijk dat debatten fair, ordelijk en aantrekkelijk worden gehouden. De tot nu toe opgedane ervaring sterkt mij in de overtuiging dat ik een voorzitter wil zijn die dit mogelijk maakt. Mijn doel is duidelijk: debatteren moet in verloop en conclusies goed te volgen zijn. Letterlijk en figuurlijk heldere taal spreken, is naar mijn mening doorslaggevend om het vertrouwen van de burger in de volksvertegenwoordiging te vergroten. Zoals u heeft gemerkt, heb ik zo nu en dan de regering aangespoord om duidelijke antwoorden te geven op vragen die door u werden gesteld. Ik heb mij voorgenomen om in het nieuwe jaar te blijven werken aan een open cultuur van de Kamer, een cultuur waarin het respect voor elkaar vooropstaat. Er wordt goed op ons gelet.

Geachte medeleden! Wij hebben een drukke tijd achter de rug. Veel wetsvoorstellen hebben hier de revue gepasseerd. En toch is het helaas niet gelukt om alle begrotingsbehandelingen af te ronden. Dat is voor het eerst sinds jaren, maar verklaarbaar wegens de verkiezingen in november jongstleden. Graag wil ik in dit verband onze medewerkers, fractiemedewerkers en persoonlijk medewerkers bedanken voor hun grote inzet.

(applaus)

De voorzitter:

En uiteraard ook een woord van dank, met respect voor hun onafhankelijke positie, aan de dames en heren van de pers. Ten slotte dank ik de bewindspersonen voor de goede samenwerking in het afgelopen jaar.

Ik wens u allen in deze zaal, in of rond de Tweede Kamer en hun die op welke manier dan ook ons werk volgen goede kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2007 toe. Ik hoop u volgend jaar uitgerust en vol energie, plannen en ideeën hier weer aan te treffen.

(applaus)

Sluiting 0.12 uur