Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 71, pagina 4372-4373

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over externe veiligheid en ketenstudies, te weten :

- de motie-Van Heteren c.s. over de resultaatverplichting met betrekking tot het plaatsgebonden risico van 10-6 per jaar voor kwetsbare objecten (27801, nr. 31);

- de motie-Van Heteren c.s. over een werkbare systematiek voor het omgaan met concrete externe veiligheidsknelpunten (27801, nr. 32);

- de motie-Van Heteren c.s. over het anticiperen in het externe veiligheidsbeleid op internationale vervoersontwikkelingen (27801, nr. 33);

- de motie-De Krom/Koopmans over het handhaven van het bestaande verschil in behandeling tussen LPG en andere autobrandstoffen (27801, nr. 34);

- de motie-Van Velzen over wetgeving die transportrisico's door vergunningen kan beperken (27801, nr. 35);

- de motie-Van Velzen over een fonds dat onderzoek gaat financieren voor de opslag van LPG en waterstof (27801, nr. 36).

(Zie vergadering van 6 april 2005.)

De voorzitter:

De motie De Krom/Koopmans (27801, nr. 34) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat LPG ten opzichte van andere autobrandstoffen een relatief schone autobrandstof is en daarmee een aanzienlijke bijdrage levert aan het voorkomen van luchtvervuiling;

constaterende dat de regering vanuit externe veiligheidsoverwegingen een programma met de sector wil overeenkomen waarbij LPG-stations in binnensteden met voorrang worden gesaneerd;

constaterende dat onderdeel van het programma uitmaakt dat de sector daaronder ongeveer 30 mln euro zal bijdragen;

overwegende dat zulks in redelijkheid alleen kan worden verlangd indien de sector de zekerheid krijgt over de toekomstige fiscale behandeling van de LPG in relatie tot andere autobrandstoffen;

verzoekt de regering, het bestaande verschil tussen LPG en andere autobrandstoffen te handhaven zolang LPG milieuvoordelen biedt ten opzichte van andere autobrandstoffen met betrekking tot de luchtkwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 37 (27801).

De motie-Van Velzen (27801, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat LPG ten opzichte van andere brandstoffen een kleinere bijdrage levert aan de verslechtering van de luchtkwaliteit en dus wenselijk is bij het gebrek aan schonere alternatieven;

constaterende dat de opslag van LPG problemen oproept met betrekking tot de veiligheid;

overwegende dat een geleidelijke overgang naar waterstof als energiedragende brandstof wenselijk is en de opslag daarvan vergelijkbare problemen oproept;

verzoekt de regering, een fonds in te stellen dat onderzoek gaat financieren voor de opslag van LPG en waterstof en daarvoor een structurele bijdrage te vragen van de industrie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 38 (27801).

Beide moties zijn reeds rondgedeeld.

In stemming komt de motie-Van Heteren c.s. (27801, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heteren c.s. (27801, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Heteren c.s. (27801, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Krom/Koopmans (27801, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Velzen (27801, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Velzen (27801, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.