Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing (Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing) (27160);

het voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt) (27215);

het wetsvoorstel Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (het fokken met en het vervoer van dieren) (26877).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Mijn gelukwensen aan de heer Luchtenveld, die in de zaal aanwezig is, vanwege de aanvaarding van zijn initiatiefvoorstel. Ik moet de gelukwens relativeren, aangezien ik als aantekening moet plaatsen dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdA geacht wensen te worden tegen wetsvoorstel 27215 te hebben gestemd.

Naar boven