Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone (26961), en over:

- de motie-Augusteijn-Esser/Van der Steenhoven over milieu- en ecologische gevolgen van bouwwerken in de Noordzee (26961, nr. 10);

- de motie-Stellingwerf over het van toepassing verklaren van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer op de EEZ (26961, nr. 11);

- de motie-Van den Berg over een stappenplan voor de wettelijke bescherming van de EEZ (26961, nr. 12).

(Zie vergadering van 17 oktober 2000.)

In stemming komt het amendement-Van der Steenhoven/Augusteijn-Esser (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Steenhoven/Augusteijn-Esser (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IV en V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Stellingwerf trekt zijn motie (26961, nr. 11) in.

In stemming komt de motie-Augusteijn-Esser/Van der Steenhoven (26961, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Berg (26961, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Naar boven