Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

vijf, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

  • een, ten geleide van vergadering van de Europese Raad (21501-20, nr. 138);

  • een, ten geleide van het Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Bulgarije, met Protocol; Sofia, 6 oktober 1999 (27438);

  • een, ten geleide van het Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cuba, met Protocol; Havanna, 2 november 1999 (27439);

  • een, inzake Wijzigingen van het op 15 juli 1982 te Parijs totstandgekomen Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor Telecommunicatie-satellieten "EUTELSAT", met bijlagen en exploitatieovereenkomst; Cardiff, 20 mei 1999 (27452);

  • een, ten geleide van het Verdrag inzake veiligheid van VN- en geassocieerd personeel (27454);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, over ontwerprichtlijnen Europese Commissie (22112, nr. 169);

een, van de minister van Justitie, over ontwerpbesluiten Unieverdrag en agenda Ecofin-raad (23490 en 21501-07, nr. 168);

een, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002 (26345, nr. 44);

een, van de minister van Financiën, over opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten (27172, nr. 5);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over mest- en ammoniakbeleid (24445, nr. 56);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van ingediende moties (Van Zijl en Luchtenveld) (Wet bevordering eigenwoningbezit) (25309 en 27071, nr. 66).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake Vreemdelingenwet 2000/ ingezetenschap;

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de voorlichtingscampagne "Het Onderwijs heeft u nodig";

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het verslag van de vergadering van het Regionaal Comité WHO Euro.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. een brief van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake Taakorganisaties NS.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden.

4. een brief van ir. D.W. Thijsse, over Nederland van corridorstad naar huidige compacte steden.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie.

Naar boven