Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, dinsdag 31 oktober a.s. te stemmen over:

a. de moties notaoverleg Arbeidsmarkt etnische minderheden, te weten:

 • - de motie-Noorman-den Uyl/Ravestein over doorstromen op de arbeidsmarkt voor etnische minderheden (27223, nr. 2);

 • - de motie-Verburg c.s. over het nalevingspercentage van de Wet SAMEN (27223, nr. 3);

 • - de motie-Verburg over extra bemiddelingen van etnische minderheden (27223, nr. 4);

 • - de motie-Verburg/Van Gent over het verschil in werkloosheid tussen autochtonen en etnische minderheden (27223, nr. 5);

 • - de motie-Ravestein/Van Gent over het bevorderen van de arbeidsdeelname van allochtonen (27224, nr. 6);

 • - de motie-Van Gent over onvoldoende resultaat van de maatregelen in de Wet SAMEN (27223, nr. 8).

b. de moties notaoverleg Voedsel en groen te weten:

 • - de motie-Stellingwerf over aanpassingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vóór 2006 (27232, nr. 4);

 • - de motie-Stellingwerf over inzicht in de beschikbare middelen voor het natuurbeleid en de eventuele tekorten (27232, nr. 5);

 • - de motie-Van der Vlies over gezinsbedrijven (27232, nr. 6);

 • - de motie-Van der Vlies over vernieuwing en doorstroming in de land- en tuinbouw (27232, nr. 7).

Ik stel voor, te behandelen donderdag 2 november bij het begin van de vergadering:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen (27251).

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda voor 7, 8 en 9 november:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de wijze van financiering van de uitkeringen op grond van de Ziektewet en de Werkloosheidswet voor overheidswerknemers alsmede enkele andere wijzigingen (Aanpassingswet OOW) (27093);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met het vervallen van de mogelijkheid om op verzoek van een gemeente een andere subsidie te verlenen dan zou voortvloeien uit de reguliere toepassing van die wet (27167).

Ik stel voor, te behandelen in de vergaderingen van 14, 15 en 16 november:

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001 (27400-VIII);

de gezamenlijke behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001 (27400-XII);

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2001 (27400-A).

de gezamenlijke behandeling van:

 • - het wetsvoorstel Vaststelling van een kader voor de vereenvoudiging en de vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Kaderwet militaire pensioenen) (26686);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene militaire pensioenwet (doorvertaling akkoord nabestaandenpensioen overheidspersoneel en enige andere wijzigingen) (26687).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Wagenaar.

Mevrouw Wagenaar (PvdA):

Voorzitter! Gisteren is er een algemeen overleg geweest over netwerken in de delta. Ik verzoek u om na het reces en mits de aanvullende brief van het kabinet met de beantwoording van resterende vragen binnen is, het verslag van dat algemeen overleg op de plenaire agenda te plaatsen.

De voorzitter:

Ik zal daarover op een later tijdstip een voorstel doen.

Het woord is aan de heer Ter Veer.

De heer Ter Veer (D66):

Een soortgelijk verzoek, maar dan van de commissies voor LNV en VWS. Het betreft een algemeen overleg over de evaluatie van biotechnologie bij dieren. Het kan na het reces.

De voorzitter:

Ik zal de Kamer daarover later een voorstel doen.

Het woord is aan de heer Patijn.

De heer Patijn (VVD):

Nu de agenda voor de eerste week na het reces volloopt, wil ik u attenderen op een verzoek van de algemene commissie voor Europese Zaken om het verslag van de Europese Raad te Biarritz op de plenaire agenda te plaatsen in de eerste week na het reces.

De voorzitter:

Ook daarover zal ik de Kamer op een later tijdstip een voorstel doen.

Naar boven