Aan de orde zijn de stemmingen over acht moties, ingediend bij de algemene financiële beschouwingen n.a.v. de Miljoenennota voor 1999 (26200), te weten:

- de motie-Balkenende over meevallers (26200, nr. 25);

- de motie-Balkenende over lastenverzwaringen en koopkrachtvermindering (26200, nr. 26);

- de motie-Balkenende over publiek-private samenwerking (26200, nr. 27);

- de motie-Crone c.s. over een maximale inzet voor ingrijpende maatregelen van het IMF en de Wereldbank (26200, nr. 28);

- de motie-Vendrik over het gebruik van meevallende inkomsten voor verdere verlaging van het tarief nieuwe eerste schijf (26200, nr. 29);

- de motie-Vendrik over verantwoord ondernemerschap en ethisch beleggen (26200, nr. 30);

- de motie-Marijnissen over ecotaks voor grootverbruikers (26200, nr. 31);

- de motie-Van Dijke over plafonnering van de kosten van opvang van asielzoekers ten laste van Ontwikkelingssamenwerking (26200, nr. 33).

(Zie vergadering van 1 oktober 1998.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Balkenende stel ik voor, zijn motie (26200, nr. 27) van de agenda af te voeren, tot de behandeling van de begroting van Economische Zaken.

Op verzoek van de heer Vendrik stel ik voor, zijn motie (26200, nr. 30) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Marijnissen stel ik voor, zijn motie (26200, nr. 31) van de agenda af te voeren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

In stemming komt de motie-Balkenende (26200, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Balkenende (26200, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Crone c.s. (26200, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vendrik (26200, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Balkenende (CDA):

Mevrouw de voorzitter! De CDA-fractie heeft er behoefte aan een stemverklaring af te leggen bij de motie-Van Dijke, die het belangrijke onderwerp van de besteedbare ruimte voor Ontwikkelingssamenwerking aansnijdt. De motie komt voort uit het vraagstuk van de toenemende instroom van asielzoekers, een vraagstuk dat mede verband houdt met de resultaten van het beleid uit de afgelopen periode. Ik verwijs wat dat betreft naar de recente opmerkingen van mijn fractiegenoot Verhagen. De motie roept een drietal bezwaren op. In de eerste plaats raakt de motie de ODA-criteria. Deze criteria worden internationaal vastgesteld, maar worden wel door ons land gehanteerd. Het is de vraag of je door middel van een motie daaraan zo snel kunt tornen. In de tweede plaats is er onduidelijkheid over de consequenties van de motie voor de begroting van Justitie. In de derde plaats is de aanduiding 'plafonnering' nogal onbepaald. Tegen die achtergrond kleeft een aantal bezwaren aan de motie, waardoor wij er onze steun niet aan kunnen geven.

Tegelijkertijd wil de CDA-fractie wel het belang van dit onderwerp onderstrepen. Er is nadrukkelijk een debat nodig over deze thematiek. Het kan immers niet zo zijn dat het budget van Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de ontwikkelingslanden zelf steeds verder slinkt. Tijdens het algemeen overleg op 14 oktober a.s. zal mijn fractie op deze thematiek nader ingaan. Geen steun dus voor de motie zoals die er nu ligt, wel nadrukkelijk ondersteuning voor het aan de orde stellen van deze thematiek in de motie-Van Dijke.

In stemming komt de motie-Van Dijke (26200, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF, het GPV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven