Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijk boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake geneeskundige verklaringen (26224).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over het informele overleg van de EU-ministers van buitenlandse zaken te Salzburg (21501-02, nr. 264);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, over de actuele situatie in Kosovo (22181, nr. 211);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst van het Uitvoerend Comité Schengen d.d. 16 september 1998 te Königswinter (19326, nr. 207);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het verslag van het rijksrechercheonderzoek naar 'mannen in witte pakken' (22861, nr. 33);

een, van de staatssecretaris van Justitie, ten geleide van het Besluit van machtiging tot voorlopig verblijf (19637, nr. 365);

drie, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over het ontslag van de voormalig korpschef van het regiokorps Rotterdam-Rijnmond (26200-VII, nr. 4);

 • een, ten geleide van het rapport Inspectie politie inzake onderzoek naar problematiek korps Rotterdam-Rijnmond (26200-VII, nr. 5);

 • een, inzake organisatie EK2000 (26227);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het werkbezoek aan Aruba en de Nederlandse Antillen (26200-IV, nr. 4);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, over kostenimplicatie van de invoering WEB en de apparatuursituatie in de BVE-sector (25635, nr. 10);

 • een, ten geleide van informatie over de financiële gevolgen van de oorspronkelijke ambities van 'Investeren in voorsprong' (25733, nr. 22);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over het Plan van Scholen 1999-2001 (26134, nr. 7);

drie, van de minister van Financiën, te weten:

 • een, over de start met de derde en afsluitende fase, de Muntunie (25107, nr. 25);

 • een, over de verdeling van de impuls sociale infrastructuur (26200, nr. 22);

 • een, over de Algemene financiële beschouwingen (26200, nr. 23);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over het verzoekschrift van de heer L. van Dijk te Heemskerk (25702, nr. 196);

een, van de minister van Defensie, over de waarheidsvinding door het ministerie van Defensie inzake Srebrenica en het zoekraken van een Angoladagboek (26122, nr. 4);

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van antwoorden op vragen van mevrouw Van der Hoeven die gesteld zijn tijdens de regeling van werkzaamheden op 1 september 1998 inzake problematiek rondom asbest (25834, nr. 5);

een, van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de Wet procedures vijfde baan Schiphol (25863, nr. 9);

een, van de minister van Economische Zaken, over de lopende activiteiten (in het kader) van het Millenniumplatform (25674, 25894, nr. 21);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de uitvoer van strategische goederen (26200-XIII, nr. 5);

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, over het Besluit hardheidsgevallen herstructurering varkenshouderij (25448, nr. 6);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake toezending van twee ambtelijke notities van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (26200, nr. 24);

twee, van de Algemene Rekenkamer, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport 'Geluidshinder Defensie' (26230);

 • een, ten geleide van het rapport 'Compensatiebeleid aanschaf defensiematerieel in het buitenland' (26231);

een, van het Presidium, over het ontslag van twee plaatsvervangend griffiers (26232).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. een brief van de leden Scheltema-de Nie, Swildens-Rozendaal en O.P.G. Vos, houdende intrekking van het Voorstel van wet van de leden Scheltema-de Nie, O.P.G. Vos en Swildens-Rozendaal tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de lijkbezorging inzake levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (26000, nr. 6).

De voorzitter stelt voor, deze brief voor kennisgeving aan te nemen;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over vernieuwing personeelsbeleid op Buitenlandse Zaken;

twee, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van een brief aan de Raad van de centrale ondernemersorganisaties over wetsvoorstel 25892;

 • een, over euthanasie (Kamerstuk II, 26000);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de instelling van de staatscommissie Dualisme en lokale democratie;

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over reorganisatie gevangeniswezen Nederlandse Antillen;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het Verdrag van Rotterdam (handel in gevaarlijke stoffen);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over TNLI-locatiestudie Schiphol;

een, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ten geleide van het jaarverslag 1997 van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw, inclusief de jaarrekening en de goedgekeurde accountantsverklaring;

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over Besluit categorieën van verzekerden Wtz 1998.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. de volgende adressen:

een, van P. van der Mey te Katwijk aan Zee, met betrekking tot toepassing van de hardheidsclausule inzake overbruggingslijfrente;

een, van H.C. Manders te Deurne, met betrekking tot kwijtschelding van aanslagen inkomstenbelasting;

een, van J.J. Bouman te Rijssen, met betrekking tot houderschapsbelasting.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

6. de volgende brieven:

een, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, inzake financiering rampenbestrijding;

een, van Koninklijke Nederlandse Brandweervereniging over de teleurstelling van de brief van de staatssecretaris inzake Versterking van de brandweer en rampenbestrijding;

een, van de J.S. Jongepier, over de brief van de commissaris van de koningin in Zeeland betreffende waterschadegebieden;

een, van de Samenwerkende centrales van overheidspersoneel (SCO), over de begroting Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

een, van F. Verschuur, ten geleide van een afschrift van een brief aan het ministerie van Algemene Zaken inzake de gang van zaken bij het fokken van dieren.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Naar boven