Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen) (25871), en over:

- de motie-Rijpstra c.s. over een betere samenhang van het onderwijs aan zieke kinderen (25871, nr. 17).

(Zie vergadering van 22 september 1998.)

Artikel I, onderdelen A t/m C, en onderdeel D, artikel 18a, eerste en tweede lid, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Rabbae (stuk nr. 19, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 19 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het derde lid wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het subamendement-Rabbae (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV, de RPF en de SGP voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit subamendement de andere op stuk nr. 20 voorkomende subamendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 9, I) tot toevoeging van een nieuw lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ross-van Dorp (stuk nr. 15, I) tot toevoeging van een nieuw lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 15 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 18a wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E t/m S worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m XII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 10) tot invoeging van een nieuw artikel XIII.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De artikelen XIII en XIV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

VoorzitterIk constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rijpstra c.s. (25871, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven