Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. vijf koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet (gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie stadsvernieuwing) (25044);

Bepalingen inzake het treffen van een inkomensvoorziening voor gewezen zelfstandigen in de binnenvaart (Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers) (25045);

Gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe (25046);

Invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997) (25047);

Verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de wet van 28 september 1988, Stb. 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening) (25048);

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Alge- mene Zaken, over de grote massamediale voorlichtingscampagnes (25000-III, nr. 6);

twee, van de minister van Buiten- landse Zaken, te weten:

 • een, over de actuele stand van zaken in het Midden-Oosten (23432, nr. 15);

 • een, ten geleide van het Verdrag tot wijziging van de op 26 januari 1983 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Bilaterale Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Nigeria inzake luchtdiensten (25049);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking, over het Internationaal Rwanda Tribunaal (23727, nr. 25);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de reactie op het Rwanda evaluatierapport "Conflict and Genocide; lessons from the Rwanda experience" (23727, nr. 24);

drie, van de staatssecretaris van Justitie, te weten:

 • een, over de verblijfspositie van de groep Vietnamese vluchtelingen (19637, nr. 213);

 • een, over moeilijk verwijderbare vreemdelingen in Ter Apel (19637, nr. 214);

 • een, over de situatie in Zaïre, (19637, nr. 215);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, over de Stichting Woningbeheer Limburg over de rol van de burgemeester van de gemeente Beek (24339, nr. 22);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, over de stand van zaken ten aanzien van de maatstaf minderheden uit het nieuwe verdeelstelsel voor het Gemeentefonds (25000-C, nr. 5);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over een aanwijzing aan een aantal gemeenteraden (22589, nr. 111);

vijf, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over het voorstel inzake het verleggen van de A16 (22026, nr. 20);

 • een, over het standpunt inzake de Trajectnota/MER Kortsluitroute (22589, nr. 112);

 • een, ten geleide van de beleidsvisie met betrekking tot voertuigen als de Quad (24722, nr. 4);

 • een, inzake de tracévaststelling rijksweg 15, gedeelte Ressen-A12 (25042);

 • een, over de tracévaststelling rijksweg 4, gedeelte Delft-Schiedam (25050);

een, van de minister van Economische Zaken, over een bod van de Amerikaanse truckfabrikant Paccar op Daf Trucks Eindhoven (23017, nr. 6);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over de manier waarop de handelsbevorderende taken in het buitenland verder vorm krijgt (24337, nr. 18);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de nadere besluitvorming van het kabinet over het advies van de Stichting van de Arbeid inzake Flexibiliteit en zekerheid van 3 april 1996 (24543, nr. 5);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de ambulante psychotherapie en de lokale initiatieven vrijgevestigde psychiaters (25000-XVI, nr. 7);

 • een, over de gevolgen voor de gezondheid van slijpsel afkomstig van spoorrails, bovenleiding en remmen (25000-XVI, nr. 8);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake Pemba-complex (24698, nr. 11).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, ten geleide van Overzichten specifieke uitkeringen 1997;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over Ruimtelijke verkenningen;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van de tweede voortgangsrapportage Duurzaam bouwen;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over het advies van de Commissie gebiedsindeling kamers van koophandel en fabrieken;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van het evaluatierapport "Bereik en effecten van de WBEAA".

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken;

4. een brief van Jac. Glas, over de wet-Mulder.

Deze brief ligt op de griffie ter inzage. Kopie is gezonden aan de betrokken commissie.

Naar boven