Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van Strafvordering (de dagvaardingstermijn voor de politierechter, de oproeping in kantongerechtszaken en het instellen van hoger beroep) (24510), en over:

- de motie-Dittrich c.s. over adequate rechtshulp in snelrechtprocedures (24510, nr. 8);

- de motie-O.P.G. Vos c.s. over een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het snelrecht (24510, nr. 7).

(Zie vergadering van 10 oktober 1996.)

De artikelen I t/m V en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (24510, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-O.P.G. Vos c.s. (24510, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven