Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het rapport van de Tijdelijke commissie klimaatverandering, te weten:

- de motie-Dijksma c.s. over relevante beleidsmaatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie (24695, nr. 7).

(Zie vergadering van 10 oktober 1996.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven