Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van uitholling van de belastinggrondslag en het versterken van de fiscale infrastructuur (24696), en over:

- de motie-B.M. de Vries c.s. over beperking van administratieve lasten voor het bedrijfsleven (24696, nr. 11).

(Zie vergadering van 10 oktober 1996.)

De aanhef van artikel I en de onderdelen A t/m H worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-B.M. de Vries c.s. (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-B.M. de Vries c.s. (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen J t/m P worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-B.M. de Vries c.s. (24696, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven