Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 14, item 27

27 Stemming Spoedwet aanpak stikstof

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof) (35347).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Wenst een van leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Janssen.

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. De regering heeft nog geen idee welke structurele maatregelen gaan werken, wat ze gaan kosten en of ze er geld voor over heeft. We worden nu te elfder ure gevraagd in te stemmen met een spoedwet bij gebrek aan werkelijke oplossingen. Alles afwegende zijn wij van mening dat wij hiermee van de regen in de drup komen. Daarom stemt de SP niet in met deze juridisch wankele wet.

De voorzitter:

Dank u wel. Nog meer stemverklaringen? De heer Koole en ik zie ook de heer Van Pareren.

De heer Koole (PvdA):

Meneer de voorzitter. We hebben vandaag en gisteren gedebatteerd over belangrijke onderwerpen: de natuur en ruimte voor woningbouw. We hebben daar een hele goede discussie over gehad. Onze fractie heeft geprobeerd zich daarin constructief op te stellen, maar het pakket van maatregelen in de wet zoals deze nu voorligt, is te gering. Voorstellen op andere punten, zoals extra ruimte voor varkenssanering en extra ruimte voor de natuur, zijn wat ons betreft te weinig gehonoreerd. We hopen dan ook dat er in een volgende ronde echt een samenhangend pakket komt met structurele maatregelen. We zullen ons dan opnieuw constructief opstellen. Maar zoals de wet nu voorligt, is deze te mager en stemmen wij dus tegen.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Van Pareren.

De heer Van Pareren (FvD):

Dank u, voorzitter. We hebben een buitengewoon interessant debat mogen voeren. Het was heel leerzaam en het was ook heel duidelijk, alleen zijn we nog teleurgesteld. We zijn erg teleurgesteld dat deze wet niet de ruimte in zich heeft om de boeren te steunen en om de bouw echt te ondersteunen waar dat nodig is. Er zijn nog zo veel open gaten; het is echt een papieren tijger waar wij niet het nut van zien. En zeker niet om dat zo overhaast te doen. Wij vinden het bijzonder jammer dat dat op deze manier moet en dat de invulling van klimaatmaatregelen op deze wijze moet plaatsvinden. Vandaar dat wij ons tegen deze wet gaan opstellen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Pareren. Wenst een van de leden alsnog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, D66, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, de VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, GroenLinks, de SP, de PvdD, de PvdA en FvD ertegen, zodat het is aangenomen.