Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 14, item 17

17 Stemming motie Project militair radarstation Herwijnen

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het besluit van de staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project militair radarstation Herwijnen,

te weten:

  • -de motie-De Vries c.s. over de mogelijkheden om tot een radarruil te komen (31936, letter P).

(Zie vergadering van 10 december 2019.)

De voorzitter:

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen?

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Ganzevoort.

De heer Ganzevoort (GroenLinks):

Voorzitter. Ik heb een stemverklaring over het besluit zelf. Tegen het inzetten van de rijkscoördinatieregeling om een probleem op te lossen dat lokaal niet kan worden opgelost, hebben wij geen bezwaar. We hebben de staatssecretaris alle gelegenheid gegeven om ons ervan te overtuigen dat het op dit moment ook zou moeten, op het laatst nog met een brief die wij hadden gevraagd over hoe precies is gekomen tot het huidige zoekgebied voor een alternatief. De brief die wij hebben gekregen, is vooral procedureel en benoemt een aantal criteria, maar geeft geen antwoord op de vraag die wij hebben gesteld. Als de stemming niet wordt uitgesteld, kunnen wij dus niet anders dan tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan de heer Koole.

De heer Koole (PvdA):

Voorzitter. Ik kom te spreken over het besluit tot plaatsing van een militair radarstation in Herwijnen. De PvdA-fractie vindt de nationale veiligheid van groot belang, maar vindt de lokale democratie evenzeer van groot belang. Die radar moet er komen, maar of die in Herwijnen moet komen, hangt af van een onderzoek naar alternatieve locaties. Dat onderzoek is aangekondigd, maar heeft nog niet tot concrete resultaten geleid die dwingend leiden tot Herwijnen. Het is dus niet zeker of er wel een dwingende noodzaak bestaat om de radar in Herwijnen te plaatsen, dan wel elders. Daardoor komen wij niet toe aan instemming met de rijkscoördinatieregeling. Dus moeten wij tegenstemmen en zullen wij ook tegen de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank. De heer Van Dijk.

De heer Van Dijk (SGP):

Voorzitter. Ik denk dat mijn collega's Ganzevoort en Koole zojuist een zuivere bestuurlijke redenering hebben gevolgd. De SGP sluit zich daar kortheidshalve op hoofdlijnen bij aan. Toepassing van de rijkscoördinatieregeling, waarbij de lokale democratie uit de hengsels wordt gelicht, is op dit moment in onze ogen prematuur en daarom stemt de SGP niet in met het voorgenomen besluit.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Gerbrandy.

De heer Gerbrandy (OSF):

Voorzitter. Ik stem niet in met de rijkscoördinatieregeling voor een militair radarstation in Herwijnen. Het middel is disproportioneel ten opzichte van het probleem. De nationale veiligheid is op dit moment niet in gevaar. Nieuw-Milligen werkt al 40 jaar en is al 40 jaar oud. Er zijn geen signalen dat de vijand morgen ons land binnenvalt. Een gedegen onderzoek naar alternatieven en de cumulatie van straling wil ik eerst afwachten. Daarna moeten de geëigende democratische wegen worden bewandeld, zodat de burgers in het algemeen, maar in dit geval in Herwijnen serieus worden genomen.

De voorzitter:

Dank u wel. De heer Janssen.

De heer Janssen (SP):

Voorzitter. De Eerste Kamer is lang op het verkeerde been gezet doordat het ministerie heel lang volhield dat onderzoek alleen kon plaatsvinden binnen de rijkscoördinatieregeling. Er is een onderzoek dat al klaar had moeten zijn. Twee weken geleden is in een briefje aangekondigd dat het op het punt van afronden stond, maar het ministerie kan er tot op heden geen datum aan verbinden. Schrijf dat dan niet, zou ik zeggen. Nu instemmen met de rijkscoördinatieregeling is in onze ogen het belonen van slecht gedrag en het opzijzetten van de lokale democratie, zonder dat het Rijk eerst zelf het noodzakelijke huiswerk maakt. Dat maakt dat het nu inzetten van de rijkscoördinatieregeling ontijdig, onnodig en ongewenst is. Daarom stemmen wij tegen.

De voorzitter:

Dank. De heer Nicolaï.

De heer Nicolaï (PvdD):

Voorzitter. De fractie van de PvdD stemt ook tegen. Wij sluiten ons aan bij alle voorgaande sprekers. Ik wil persoonlijk nog zeggen dat ik dit bij uitstek een heel goed voorbeeld vind van een zorgvuldige afweging en een zorgvuldig onderzoek van de Eerste Kamer. Ik hoop dat dit effecten heeft.

De voorzitter:

Dank u wel. Nog meer stemverklaringen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (31936, letter P).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en Fractie-Otten voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV, het CDA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, de OSF, FvD, de VVD en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.