Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 14, item 30

30 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de derde termijn van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 16 december 2019:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (35302);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (35303);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35304);

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty's (Wet bronbelasting 2021) (35305);

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven) (35306);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) (35307);

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35241);

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) (35255);

b. het plenaire debat van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden onder voorbehoud op 16 december 2019 en de stemmingen op 17 december 2019:

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35233);

c. het plenaire debat van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 16 december 2019 en de stemmingen op 17 december 2019:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (35300-X);

d. het plenaire debat van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 16 december 2019 en de stemmingen op 17 december 2019:

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (35300-VIII);

e. het plenaire debat onder voorbehoud incl. stemmingen te doen plaatsvinden op 17 december 2019:

Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof) (35347);

f. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 17 december 2019:

Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) (35206 (R2127));

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen) (35234);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35235);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35236);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35237);

Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief (onder voorbehoud) (35272);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (35300-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (35300-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (35300-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (35300-III);

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (35300-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (35300-V);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (35300-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (35300-VII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (35300-IX);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (35300-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (35300-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35300-XIV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (35300-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 voor het jaar 2020 (35300-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (35300-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (35300-A);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B);

(35300-C);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (35300-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (35300-J);

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (35311);

g. de stemmingen over de volgende wetsvoorstellen en moties te doen plaatsvinden op 17 december 2019:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020) (35302);

Motie van het lid Van Rooijen c.s. over de verhoging van de ouderenkorting (35302, I);

Motie van het lid Van Rooijen c.s. over een tweede staatssecretaris van Financiën (35302, J);

Motie van het lid Schalk c.s. over de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting (35302, L);

Motie van het lid Schalk c.s. over het verkleinen van de belastingkloof tussen een- en tweeverdieners (35302, M);

Motie van het lid Otten c.s. over onderzoek naar vereenvoudiging van het belastingstelsel (35302, N);

Motie van het lid Otten c.s. over het uitstellen van de afbouw van de zelfstandigenaftrek (35302, O);

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020) (35303):

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord) (35304);

Motie van het lid Essers c.s. over de ODE-heffing (35304, F);

Invoering van een bronbelasting op renten en royalty's (Wet bronbelasting 2021) (35305);

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven (Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven) (35306);

Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie richtlijn harmonisatie en vereenvoudiging handelsverkeer tussen lidstaten) (35306);

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft hybridemismatches met derde landen (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (35241);

Motie van de leden Geerdink en Essers c.s. over het niet met een "Nederlandse kop" implementeren (35241, F);

Motie van de leden Essers en Geerdink c.s. over het voorkomen van dubbele heffing (35241, G);

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (PbEU 2018, L 139) (Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies) (35255);

Besluit van de Staatssecretaris van Defensie tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve van het project Militair Radarstation Herwijnen;

Motie van het lid De Vries c.s. over de mogelijkheden om tot een Radar-Ruil te komen (31936, P).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen) (35234);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35235);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35236);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda) (35237);

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard (35262);

Goedkeuring van de op 24 november 2017 te Brussel tot stand gekomen Brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds (met Bijlagen, Protocollen en Gezamenlijke Verklaring) (Trb. 2018, 41) (35279);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (35300-I);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (35300-IIA);

Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (35300-IIB);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (35300-III);

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (35300-IV);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (35300-V);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (35300-VI);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (35300-VII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (35300-VIII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2020 (35300-IX);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (35300-X);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (35300-XII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (35300-XIII);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (35300-XV);

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (35300-XVI);

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (35300-XVII);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (35300-C);

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het verzamelen en verspreiden van studiekeuze-informatie en het doen van onderzoek naar studenttevredenheid op het terrein van het hoger onderwijs (35310).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake nota van wijziging tweede suppletoire wet van Algemene Zaken 2019 (griffienr. 165959);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake beleidsreactie op IOB beleidsdoorlichting Europees Nabuurschapsbeleid (griffienr. 165976);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag Raad Buitenlandse Zaken van 9 december 2019 (griffienr. 165943.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 12 en 13 december 2019 (griffienr. 166014);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Justitie en Veiligheid, inzake Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en de brede veiligheidsinzet in Irak in 2020 en 2021 (griffienr. 163951.04);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van een afschrift van het Koninklijk Besluit tot herbenoeming van de Gouverneur van Curaçao (griffienr. 165972);

een, van alsvoren, ten geleide van halfjaarrapportages januari - juni 2019 CAft Aruba en Cft Curaçao (griffienr. 165996);

en, van de minister voor de AIVD, ten geleide van het CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum (griffienr. 165245.02);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek (griffienr. 165954);

een, van de minister van Financiën, inzake Goedkeuring begrotingen AFM en DNB en aanpassing kostenkader DNB 2020 (griffienr. 165990);

een, van de minister van Defensie, ten geleide van de vastgestelde rapportage III (griffienr. 165974);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Transportraad 2 december 2019 (griffienr. 165973);

een, van de minister voor Milieu en Wonen en de minister van Economische Zaken en Klimaat, ten geleide van de geannoteerde agenda Milieuraad 19 december 2019 (griffienr. 165971);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake verslag van de Landbouw- en Visserijraad 18 november 2019 (griffienr. 165839.01);

wen, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 16-17 december 2019 (griffienr. 165999);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake uitstel Kamerbrief samenloop herstelactie WKB en vermogensgrens toeslagen (griffienr. 165640.01);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake schriftelijk overleg Raad WSBVC 10 december 2019 (griffienr. 165920.01);

een, van de minister voor Medische Zorg en Sport, inzake beschikbaarheidsbijdrage kapitaallasten academische zorg umc's (griffienr. 165998).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van een afschrift van een brief van 28 november 2019 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers (griffienr. 166002);

een, van alsvoren, ten geleide van het rapport Hilversum in beeld; Doelmatigheid bij de publieke omroep (griffienr. 166009).

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden.

4. de volgende geschriften:

een, van I.A., inzake fijnstoftoeslag mrb (griffienr. 165753.11);

een, van F.v.D., inzake fijnstoftoeslagen mrb (griffienr. 165753.12),

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van C.v.d.V., inzake harmonisatie Wajong (griffienr. 165946.05);

een, van P.d.G., inzake harmonisatie Wajong (griffienr. 165946.06);

een, van M.v.C., inzake harmonisatie (griffienr. 165946.03);

een, van K.L., inzake Wajong (griffienr. 165946.08);

een, van A.R., inzake vereenvoudiging Wajong (griffienr. 165946.07);

een, van M.M. te D.H., inzake blijvende schade in het lichaam door aluminiumzoutverbindingen en ophoping van Thimerosal (griffienr. 166008).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.