21 Stemming motie Elektriciteits- en gaswet

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de productie, het transport, de handel en de levering van elektriciteit en gas (Elektriciteits- en gaswet), 

te weten: 

  • -de motie-Meijer c.s. over uitstel van het in artikel 4.6 opgenomen groepsverbod (34199, letter H). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Schalk (SGP):

Voorzitter. Omdat mijn fractie niet meedeed aan het debat, wil ik graag verantwoording afleggen over het stemgedrag van de SGP. Ik noem daarbij twee belangrijke overwegingen. Een. Van ieder bedrijf in Nederland mag verlangd worden dat het zich aan de wet houdt. Dat geldt ook voor DELTA en Eneco als het gaat om het groepsverbod. Twee. De minister redeneert vanuit principes van veiligheid en onafhankelijkheid, waarbij met name het netwerkbedrijf in handen van de overheid is. Dat heeft de steun van de SGP. Maar de SGP heeft wel begrip voor de lastige situatie voor de genoemde bedrijven. Vandaar twee belangrijke afwegingen. De eerste is voor de korte termijn. Door de ACM wordt enige coulance geboden voor het daadwerkelijke moment van splitsing. De tweede is voor de langere termijn. Met voortvarendheid is de Commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland ingesteld. Deze economische structuurversterking van Zeeland moet hoe dan ook doorgang vinden. Zeeland mag niet de dupe worden van een Haagse patstelling. Voor de SGP zijn deze extra waarborgen reden om geen steun te verlenen aan de motie-Meijer/Flierman, maar om wel voor de Elektriciteits- en gaswet te stemmen. 

De voorzitter:

Ik stel vast dat niemand meer een stemverklaring wil afleggen. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Meijer c.s. (34199, letter H). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de VVD, de PvdA en D66 ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Ester (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik wil graag namens alle ondertekenaars van de zojuist aangenomen motie aan de minister vragen wat hij concreet denkt te gaan doen met deze motie. 

De voorzitter:

Er komt een microfoon naar u toe, minister Kamp. 

Minister Kamp:

Om redenen die ik tijdens het debat heb aangegeven, zal het kabinet geen uitvoering aan deze motie geven. 

De voorzitter:

Dank u wel. 

Naar boven