9 Stemming Begroting Veiligheid en Justitie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (34300-VI). 

(Zie vergadering van 15 december 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Ruers (SP):

Mevrouw de voorzitter. De SP-fractie heeft met gemengde gevoelens de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2016 beoordeeld. Enerzijds kan de fractie waardering opbrengen voor het feit dat bij nader inzien een extra bedrag van 250 miljoen structureel aan de begroting is toegevoegd. Anderzijds stelt zij vast dat er desondanks nog verschillende ernstige problemen binnen de begroting bestaan die aanvullende middelen noodzakelijk maken. De SP-fractie gaat ervan uit dat de regering uiterlijk bij de Voorjaarsnota de toezeggingen gestand doet en daarnaast serieus streeft naar extra financiële middelen. Tegen die achtergrond stemt de SP-fractie in met de begroting. 

De voorzitter:

Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. 

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven