26 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de re- en duplieken van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 21/22 december 2015 (incl. eventuele stemmingen): 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) (34302); 

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds) (34303); 

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) (34304); 

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016) (34305); 

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met de implementatie van aanpassingen in de Moeder-dochterrichtlijn (Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015) (34306); 

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard) (34276); 

Wijziging van het Belastingplan 2016 (34360); 

b. de hoofdelijke stemmingen over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 22 december 2015: 

Motie van het lid Van Weerdenburg (PVV) c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten voor de organisatie van het referendum op 6 april 2016 (34300-VII/34300-B, C); 

c. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende moties te doen plaatsvinden op 22 december 2015: 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016 (34300-VI); 

Motie van het lid Engels c.s. over het minimaliseren van de nog bestaande risico's op tekorten en achterblijvende prestaties bij politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak (34300-VI, L); 

Motie van het lid Van Weerdenburg c.s. over het sluiten van de Nederlandse grenzen en geen enkele asielzoeker meer toe te laten (34300-VI, M); 

d. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 22 december 2015: 

Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34194); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (34300-VIII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (34300-XIII); 

Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met enkele technische wijzigingen, een mogelijkheid om voor het nettopensioen af te wijken van de verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP en een keuzeoptie voor sociale partners ten aanzien van de indexatiewijze voor ingegane pensioenen en bestaande uitzichten op pensioen (34321); 

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 2 februari 2016: 

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (34264); 

f. het plenaire debat Algemene Europese Beschouwingen te doen plaatsvinden op 28 juni 2015. 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen: 

Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht) (34212); 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie) (34232); 

Goedkeuring van het op 4 maart 2015 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades) (Trb. 2015, 36 en Trb. 2015, 97) (34241); 

Regeling voor Nederland en Sint Maarten tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Sint Maarten) (34263 (R2055)); 

Regels met betrekking tot de veiligheid en het in handel brengen van pleziervaartuigen (Wet pleziervaartuigen 2016) (34265); 

Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de tweede evaluatie van die wet (34266); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-I); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-IIA); 

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-IIB); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-III); 

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-IV); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-V); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-VI); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-VII); 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (34350-VIII); 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34350-IX). 

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies; 

2. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief d.d. 16 december 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake verslag van zijn gesprek met de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking d.d. 7 september 2015 (griffienr. 158463); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken van 14 december 2015 (griffienr. 158395.01); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de bijeenkomst NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, 1-2 december 2015 (griffienr. 158472); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda Europese Raad van 17 en 18 december 2015 (griffienr. 158464); 

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie op KWINK rapport "Evaluatie Adviesraad Internationale Vraagstukken 2006-2014" (griffienr. 158479); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake onderzoek impact TTIP op lage-inkomenslanden (griffienr. 158466); 

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, inzake Profielschets korpschef nationale politie (griffienr. 158414); 

een, van alsvoren, inzake Richtlijn procedure waarborgen minderjarige verdachten (griffienr. 158447); 

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de WNT-jaarrapportage 2014 (griffienr. 156321.06); 

een, van alsvoren, ten geleide van de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015 (griffienr. 158442); 

een, van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake beleidsreactie op het Beleidsplan 2015-2018 van de Koninklijke Bibliotheek (griffienr. 158482); 

een, van de minister van Financiën, inzake kabinetsreactie op voorstel van de Europese Commissie voor een Europees depositoverzekeringsstelsel en de mededeling "naar de voltooiing van de bankenunie" (griffienr. 158465); 

een, van de minister van Defensie, inzake Nederlandse bijdragen aan de EU Battlegroup en de NATO Response Force en de lessen van het VJTF test bed (griffienr. 158459); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake vastgesteld Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) (griffienr. 158446); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake conceptregeling groenprojecten 2016 (griffienr. 158421); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake uitstel BNC-fiche (griffienr. 158419); 

een, van alsvoren, inzake uitstel BNC-fiche (griffienr. 158443); 

een, van alsvoren, inzake Commissie Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (griffienr. 158444); 

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake Besluit vbo-groen in een AOC 2016 (griffienr. 158420); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake signalering vrije prijzen logopedie (griffienr. 158471); 

een, van alsvoren, inzake ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen (griffienr. 158448); 

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit houdende wijziging Besluit donorregister (griffienr. 158473). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

3. de volgende missive: 

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het Rapport Energiebeleid: op weg naar samenhang (griffienr. 158435). 

De Voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

4. de volgende geschriften: 

een, van J.G.C. te N.A., inzake aanklacht tegen rechter mr. A.H.M. van de Leur (griffienr. 158434). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Koninkrijksrelaties; 

een, van J.L. te discriminatie (griffienr. 158441). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de commissie voor Veiligheid en Justitie; 

een, van M.B., inzake schuldbrieven Vestia (griffienr. 158449). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van J.C.H. te D.H., inzake nieuwe belastingvoorstellen (griffienr. 157992.23); 

een, van J.Th.L., inzake klacht richting belastingdienst (griffienr. 158427); 

een, van E.O., inzake nieuwe belastingwet (griffienr. 157992.23); 

een, van J.M.S. te K., inzake verzoek om tegen het belastingplan van het kabinet te stemmen (griffienr. 157992.24); 

een, van M.H., inzake Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (griffienr. 157783.25). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Financiën; 

een, van J.v.T., inzake ouderen de dupe (griffienr. 158430); 

een, van J.A. te D.H., inzake arbeidsongeschikt (griffienr. 158432). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van M.d.C., inzake toeslagen (griffienr. 158433). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen. 

Naar boven