10 Stemmingen moties Begroting Veiligheid en Justitie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016, 

te weten: 

  • -de gewijzigde motie-Engels c.s. over het minimaliseren van de nog bestaande risico's op tekorten en achterblijvende prestaties bij politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak (34300-VI, letter O, was letter L); 

  • -de motie-Van Weerdenburg c.s. over het sluiten van de Nederlandse grenzen en geen enkele asielzoeker meer toe te laten (34300-VI, letter M). 

(Zie vergadering van 15 december 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Duthler (VVD):

Voorzitter. De zorgen over de V en J-begroting werden en worden Kamerbreed gedeeld, waarbij de zorgen met name liggen bij de rechtspraak in brede zin, de Nationale Politie en de strafrechtsketen. De minister heeft vorige week aangegeven dat hij zich maximaal strijdbaar zal opstellen als het gaat om eventuele extra financiële middelen bij de Voorjaarsnota. De motie-Engels c.s. ziet mijn fractie als een extra steun in de rug van de minister. Zij gaat er daarbij van uit dat de ministere zich niet alleen maximaal strijdbaar zal opstellen ten aanzien van eventuele extra financiële middelen voor de strafrechtketen, maar ook ten aanzien van de rechtspraak in brede zin. Zij zal daarom deze motie steunen. 

De voorzitter:

Zijn er nog anderen die een stemverklaring wensen af te leggen? Dat is niet het geval. 

Ik stel wederom voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Engels c.s. (34300-VI, letter O, was letter L). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen. 

Mevrouw Strik (GroenLinks):

In de motie-Van Weerdenburg c.s. onder letter M wordt de regering feitelijk opgeroepen om het Vluchtelingenverdrag, het Europees mensenrechtenverdrag en het Unierechtelijke recht op asiel te schenden. Daarmee vormt de motie feitelijk een oproep om onze rechtsstaat te ondermijnen. Mijn fractie vindt dat een dergelijke motie zich slecht verhoudt tot de taak van de Eerste Kamer om de rechtsstatelijkheid te bewaken. 

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg c.s. (34300-VI, letter M). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven