Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 3, item 8

8 Stemmingen Privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, 

te weten: 

  • -de motie-Franken c.s. over het in overeenstemming brengen van de wetgeving en het toezicht op de activiteiten van inlichtingendiensten met de normen van het EVRM en de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (CVIII, letter D); 

  • -de motie-Gerkens c.s. over een onderzoek door het Rathenau Instituut naar de wenselijkheid van een adviescommissie over de ethische kant van de digitalisering van de samenleving (CVIII, letter E); 

  • -de motie-De Vries c.s. over een onderzoek naar de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van organisaties, die het grondwerk doen voor de standaardisering van beveiligingsprotocollen (CVIII, letter F); 

  • -de motie-De Vries c.s. over het door inlichtingen en veiligheidsdiensten openbaar maken van internetkwetsbaarheden (CVIII, letter G); 

  • -de motie-De Vries c.s. over overleg met de Verenigde Staten over de bescherming van de privacy van alle burgers (CVIII, letter H); 

  • -de motie-Duthler c.s. over verbetering betrouwbaarheid DigiD (CVIII, letter I). 

(Zie vergadering van 23 september 2014.) 

De voorzitter:

Ik begrijp dat de heer Franken het woord wenst. 

De heer Franken (CDA):

Voorzitter. Het is van belang om mee te delen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij brief van 29 september 2014 heeft aangegeven dat hij bij nadere beoordeling de motie op letter D niet zal ontraden, maar dat hij haar ziet als een ondersteuning van het ingezette wetgevingstraject tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en daarom het oordeel daarover graag aan de Kamer overlaat. 

De voorzitter:

Dank u wel, mijnheer Franken. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer De Vries (PvdA):

Voorzitter. De mededeling van de heer Franken was voor mij ook heel erg bevrijdend, hoewel mijn naam al onder zijn motie stond. 

Ik wilde aangeven wat mijn fractie nog overwogen heeft naar aanleiding van correspondentie van de regering met betrekking tot het onderzoek naar organisaties voor standaardisering van veiligheidsprotocollen. Dat betreft de motie op letter F. De staatssecretaris heeft meegedeeld dat hij een onderzoek niet opportuun oordeelt. Dat heeft mij zeer bevreemd. Als aan deze Kamer door deskundigen zou worden meegedeeld dat er ernstige gebreken zouden zijn aan auto's of aan medicijnen, zouden wij insisteren op een onderzoek en dan zou de opportuniteitsvraag volstrekt niet aan de orde zijn. Ik geloof dat het in het belang van de burgers is om zeker te weten waar ze wel, en misschien ook niet, op kunnen vertrouwen. Het antwoord van de staatssecretaris heeft mijn fractie dus niet kunnen overtuigen, zodat we de motie graag in stemming gebracht willen zien. 

Mevrouw Strik heeft met een aankondiging van een vervolgtraject haar motie ingetrokken. Ik denk dat het van groot belang is dat de Kamer dat traject ook ingaat. 

Mevrouw Duthler (VVD):

Voorzitter. Ik begrijp dat we alle moties tegelijkertijd behandelen in een stemverklaring. Mijn fractie heeft er behoefte aan om aan te geven dat zij de motie op letter E zal steunen, omdat de regering ons weliswaar heeft laten weten dat de ethische kant van digitalisering in het WRR-onderzoek wordt meegenomen, maar dat bedoeld onderzoek van mevrouw Gerkens breder is en verder gaat. Die motie zullen wij dus steunen. 

De motie-Franken op letter D betreft de ondersteuning van het ingezette wetgevingstraject. Wat ons betreft is die motie overbodig. 

Ik kom bij de motie-De Vries op letter F. De governance van organisaties die standaarden en beveiligingsprotocollen voor het internet beheren en ontwikkelen vormt voor mijn fractie geen aanleiding om de motie te steunen. 

De motie van het lid De Vries op letter G wordt door mijn fractie gesteund. Zij vindt het van groot belang dat kwetsbaarheden van het internet op een zorgvuldige wijze openbaar worden gemaakt, zodat niet alleen burgers maar ook bedrijven en publieke instellingen adequate maatregelen kunnen treffen. 

De motie-De Vries op letter H zal mijn fractie niet steunen, omdat bedoeld overleg met de VS in Europees verband reeds plaatsvindt. 

De voorzitter:

Ik vermoed dat u de motie op letter I wel zult steunen: de motie van het lid Duthler. 

Er zijn geen andere leden die een stemverklaring willen afleggen. Dan stel ik voor, over alle moties te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Franken c.s. (CVIII, letter D). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (CVIII, letter E). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (CVIII, letter F). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD en de OSF ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (CVIII, letter G). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-De Vries c.s. (CVIII, letter H). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD en de OSF ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Duthler c.s. (CVIII, letter I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen.