Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 3, item 6

6 Stemmingen moties Programmatische aanpak stikstof

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof), 

te weten: 

- de motie-Vos c.s. inzake onafhankelijk toezicht op overheidsinstanties (33669, letter F); 

- de motie-Reuten c.s. over het informeren van de Kamer over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositie (33669, letter G). 

(Zie vergadering van 9 september 2014.) 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Vos c.s. (33669, letter F). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdD en de OSF voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Reuten. 

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. Mijn motie onder letter G vraagt de regering eenvoudig om de Kamer tweejaarlijks te informeren over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositie. De staatssecretaris heeft mij gesuggereerd om de motie aan te houden en te bezien of de informatie die zij wel zal geven, voldoende is. Ik wacht de informatievoorziening aan deze Kamer af en ik houd de motie intussen aan. 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Reuten stel ik voor, zijn motie (33669, letter G) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten.