CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

G MOTIE VAN HET LID DE VRIES C.S.

Voorgesteld 23 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door inlichtingen- en veiligheidsdiensten op internet kwetsbaarheden worden gesignaleerd die met opzet niet worden bekendgemaakt, omdat de diensten daarvan zelf gebruik willen maken;

overwegende, dat daardoor de belangen van alle gebruikers van internet kunnen worden geschaad;

overwegende, dat het besluit van diensten om aangetroffen kwetsbaarheden niet bekend te maken, een bijzondere afweging vereist, waarbij de belangen van de burgers en die van de diensten niet alleen door de diensten zelf tegen elkaar mogen worden afgewogen;

verzoekt de regering daartoe waarborgen te creëren en de Kamer over de aard daarvan in te lichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Vries

Franken

Gerkens

Strik

Duthler

Van Boxtel

Naar boven