CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

I MOTIE VAN HET LID DUTHLER C.S.

Voorgesteld 23 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

constaterende, dat DigiD een elektronisch identificatiemiddel is dat door steeds meer publieke diensten wordt gebruikt;

constaterende, dat de betrouwbaarheid van DigiD kan worden verbeterd;

constaterende, dat daardoor de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van de houders van DigiD beter gewaarborgd kan worden;

verzoekt de regering tempo te maken met het verbeteren van of het ontwikkelen van alternatieven voor DigiD, en de Kamer voor het einde van het jaar over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Duthler

Gerkens

Strik

Franken

Schouwenaar

K. de Vries

Van Boxtel

Naar boven