Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 3, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van besluiten en ingekomen stukken 

Lijst van besluiten: 

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om: 

a. de stemmingen van de volgende wetsvoorstellen en moties doen plaatsvinden op 7 oktober 2014: 

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand) (32444); 

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669); 

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. inzake structurele metingen van emissie en depositie van stikstof (33669, F); 

Motie van het lid Reuten (SP) c.s. over het informeren van de Kamer over het verloop en de stand van de stikstofemissie en -depositie (33669, G); 

b. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 7 oktober 2014: 

Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de implementatie van de Richtlijn nr. 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (33892); 

c. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Financiën te doen plaatsvinden op 7 oktober 2014: 

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) (33918); 

d. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport te doen plaatsvinden op 14 oktober 2014: 

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (33891); 

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie te doen plaatsvinden op 11 november 2014: 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking). 

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende regeringsmissives: 

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief van 29 september 2014 aan de Tweede Kamer inzake antwoorden op vragen van de heer Van Raak (SP) van 19 augustus 2014 (griffienr. 155931); 

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken over handel op 15 oktober 2014 (griffienr. 155944); 

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake het verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, Stockholm, 22 mei 2001 (griffienr. 155953); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 18 december 2013 te Brussel tot stand gekomen samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de Europese satellietnavigatieprogramma's (Trb. 2014, 44), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 155954); 

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 22 juli 2014 te 's-Gravenhage tot stand gekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door de Republiek Moldavië bij Europol gedetacheerd worden (Trb. 2014, 134 en 171), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 155940); 

een, van alsvoren, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Aanbeveling online kansspelen (griffienr. 155935); 

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake nahang vaststelling bedragen programma's van eisen PO en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverband 2015 (griffienr. 155957); 

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en informele Ecofin-Raad van 12 en 13 september 2014 te Milaan (griffienr. 155761.01); 

een, van alsvoren, inzake ontwerpbegrotingsplan 2015 te verzending naar de Europese Commissie (griffienr. 155908); 

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin-Raad van 13 en 14 oktober 2014 te Luxemburg (griffienr. 155936); 

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda jaarvergadering IMF (griffienr. 155938); 

een, van de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake nahang besluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur (griffienr. 155956); 

een, van alsvoren, inzake consultatie inzake Drinkwaterkwaliteit in de EU (griffienr. 155942); 

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake besluit tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (griffienr. 155934); 

een, van de minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu, inzake windenergie op zee (griffienr.155929); 

een, van de minister van Economische Zaken, inzake verslag van de doeltreffendheid en de effecten van de Postwet 2009 in de praktijk (griffienr. 155955); 

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake voorhangprocedure wijziging Besluit houders van dieren in verband met het stellen van huisvestingsregels voor nertsen (griffienr. 155910); 

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake rapport Aard en omvang van gelijkwaardige alternatieven (griffienr. 155907); 

een, van alsvoren, inzake afschrift aan de Tweede Kamer met daarin de toelichting eerste nota van wijziging op de Verzamelwet 2015 (griffienr. 155943); 

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake jaarverslag 2013 Regionale toetsingscommissies euthanasie (griffienr. 155945). 

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden; 

2. de volgende geschriften: 

een, van K.S. te M., inzake het inzetten van Nederlandse F16's in de strijd tegen IS (griffienr. 155959). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking; 

een, van A.S., inzake ongelijke behandeling (griffienr. 155912). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning; 

een, van C.N., inzake pijnlijke experimenten met 39 labradors aan de Universiteit van Maastricht (griffienr. 155961). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken; 

een, van J.v.V., inzake afwas economie (griffienr. 155962). 

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

een, van W.F. te S., inzake bezwaar tegen nieuwe regels voor Nederlandse pensioenfondsen (griffienr. 155914). 

een, van W.v.H., inzake UWV een verzekeringsbank (griffienr. 155964). 

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.