Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2014-2015nr. 3, item 5

5 Stemming Programmatische aanpak stikstof

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (33669). 

(Zie vergadering van 9 september 2014.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. Mijn fractie ging het debat over het wetsvoorstel programmatische aanpak stikstof zoals haar betaamt kritisch in, doch — zoals ik in het debat aangaf — zeker niet als een principieel tegenstander. Cruciaal voor het wetsvoorstel — de staatssecretaris erkent dit — is de zogenoemde ontwikkelruimte en de berekening daarvan via het AERIUS-model. Helaas kon de staatssecretaris de zwaktes van het model niet voldoende weerleggen. Bovendien onthoudt de staatssecretaris de Kamer bestaande relevante informatie daarover. Zij weigerde een rapport van de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet over de discrepantie tussen modelberekeningen en feitelijke stikstofmeting vóór de stemmingen over het wetsvoorstel aan de Kamer te overleggen. Deze redenen nopen mijn fractie om zich te onthouden van steun aan het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en D66 voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, 50PLUS, de PvdD en de OSF ertegen, zodat het is aangenomen. 

De voorzitter:

De fractie van de SGP is afwezig bij deze en bij de volgende stemmingen.