Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 31, item 13

13 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) (33182);

Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (33335);

Herstel van wetstechnische gebreken in de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht) (33455);

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard (33504);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie) (33533);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting) (33544);

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013) (33556);

Tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale opneming) (33573);

Wijziging van de Kieswet, ter implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEU 2013, L 26) (33586).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de Zesde voortgangsrapportage Curaçao (griffienr. 153033);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de geannoteerde agenda voor het Algemeen Overleg over de Raad Buitenlandse Zaken (Handel) op 14 juni 2013 (griffienr. 153054);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het Jaarverslag 2012 Commissariaat voor de Media (griffienr. 153036);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, inzake kabinetsreactie op consultatieve mededeling Europese Commissie "De internationale overeenkomt inzake klimaatsverandering van 2015" (griffienr. 153053);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de Richtlijnen Internationale Arbeidsconferentie 2013 (griffienr. 153028);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag (griffienr. 153047);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake voorhangprocedure op gronde van artikel 124 (griffienr. 153052);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure op grond van artikel 124 Zorgverzekeringswet (griffienr. 153052.01);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake Wuv (griffienr. 153040).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van A.C.H. te B., inzake conflict Syrië (griffienr. 152968).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van C.S., inzake betrekkingen Arabische landen (griffienr. 153044).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van H. en L. te N., inzake prostituees (griffienr. 148330.46).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning;

een, van W.M. te N., inzake onterechte huisuitzetting en ontruiming (griffienr. 153041).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Binnenlands Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning en voor Veiligheid en Justitie;

een, van G.J.H.M.K., inzake vergroting werkloosheid met 50.000 door wetswijziging beroepsonderwijs (griffienr. 153007).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van C.S., inzake oldtimer camper (griffienr. 151564.15);

een, van H.J.N. te A., inzake afschaffing vrijstelling wegenbelasting van oldtimers (griffienr. 151564.13);

een, van L.A.,inzake MRB oldtimers (griffienr. 151564.14).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van G.v.D., inzake wonen in een recreatiewoning (griffienr. 148188.24).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening;

een, van G.v.d.E., inzake herkeuringsoperatie Wajong (griffienr. 152988).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van M.S., inzake progressieve multiple sclerose en de relatie tot de zorgindustrie (griffienr. 153006);

een, van mr. A.C.A., inzake levenstestament (griffienr. 153050).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.