Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 31, item 5

5 Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Voordewind, Van der Staaij, Hilkens en Bruins Slot houdende wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren ( 33341 ).

(Zie vergadering van 11 juni 2013.)

De voorzitter:

Ik heet welkom de heren Voordewind en Van der Staaij en mevrouw Bruins Slot, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is. Van harte welkom. Voor de minister is dat wederom. Hij is hier sinds het debat van vanmorgen in deze Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Scholten (D66):

Voorzitter. Mijn fractie heeft een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds de gezondheidsrisico's en anderzijds de gegroeide eigen verantwoordelijkheid van de jongeren. D66 staat sinds de oprichting voor het toekennen van individuele vrijheid, die altijd wordt gekoppeld aan individuele verantwoordelijkheid. Die volgorde van benadering bepaalt onze opstelling. Liberale vrijheden hebben ook een keerzijde. Wij realiseren ons heel goed het alcoholmisbruik, het vandalisme en de gezondheidsrisico's. Wij erkennen deze maatschappelijke problemen en willen deze ook effectief tegengaan. Wij juichen de vorderingen van de gemeentelijke bestuursorganen in het organiseren van de handhaving toe en spreken de verwachting uit dat hiermee belangrijke stappen worden gezet. Daarom zijn de problemen met de handhaving voor ons geen dragend argument. Dragend is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van de jongeren en hun ouders. De rol van de overheid ligt in preventie en in het voorlichten van ouders en jongeren. Een verdergaande verbodsbepaling willen wij niet. Wij geloven niet dat dat gaat helpen. Het zal duidelijk zijn dat wij het wetsvoorstel niet kunnen steunen.

Mevrouw Frijters-Klijnen (PVV):

Voorzitter. Vooral in deze Kamer moeten wij waken voor symboolwetgeving. Ex-senator Putters gaf ons bij zijn afscheid vorige week nog drie boodschappen mee. De eerste wil ik hier graag in herinnering brengen: "Bestrijd dominantie van partijpolitiek, maar kijk vooral of wetgeving werkt. Wat niet gaat werken, hoort hier niet te passeren. En u weet wat niet gaat werken." De PVV-fractie heeft geconcludeerd dat deze onvoldragen wet niet gaat werken. De voordeur wil men sluiten, terwijl men de achterdeur wagenwijd open laat staan. Derhalve zal de PVV-fractie tegen dit wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, GroenLinks, de SP, de PvdD, de OSF en de "bejaardenpartij" – het is duidelijk wie hiermee wordt bedoeld! – voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van D66 en de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.