9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brief regering

Geannoteerde Agenda van de Informele OS-raad op 22 februari 2011 – 21501-04-121

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Actieplan Egovernment 2011–2015 – 22112-1135

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling toezicht op de activiteiten van Europol – 22112-1136

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling naar interoperabele Europese overheidsdiensten – 22112-1137

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting – 22112-1138

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening technische vereisten voor overmakingen en automatische afschrijvingen in euro – 22112-1139

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Richtlijn gevaarlijke stoffen ("Seveso III") – 22112-1140

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening integriteit en transparantie van de energiemarkt – 22112-1141

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Verordening betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – 22112-1142

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie van het lid Monasch (23645, nr. 404) over een nadere rapportage over risico's van kraakacties van de ov-chipkaart – 23645-411

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Exon skipping bij behandeling ziekte van Huntington – 25424-112

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fraude persoonsgebonden budgetten – 25657-58

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Overzicht financiële gevolgen van de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk – 26956-92

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inkomstenderving van de groentetelers (vooral spruitentelers) a.g.v. de brand in Moerdijk – 26956-93

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen van lid Ouwehand n.a.v. de uitzending Zembla over beoordeling risico's omwonenden bij toelating gewasbeschermingsmiddelen – 27858-94

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beantwoording vragen over het spitsalarm van de ANWB – 29398-263

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit over MTCS-gecertificeerd duurzaam hout – 30196-125

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

NZa rapport uitvoering AWBZ 2009 – 30597-162

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op het rapport commissie-Veerman over toekomstbestendigheid Nederlandse hogeronderwijsstelsel – 31288-150

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vierde kwartaalrapportage 2010 inzake de benutting van de het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie financieringsinstrumenten, rapportage EIM financieringsmonitor MKB en European PROGRESS Microfinance Facility – 31371-359

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Machtiging tot intrekken van het Voorstel tot wet inzake de Wet kilometerprijs – 32216-9

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding werkprogramma's 2011 van de strategische adviesraden – 32500-III-7

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Inrichting van het toezicht op de advocatuur – 32500-VI-81

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging betreffende het onderzoek Engels in het basisonderwijs – 32500-VIII-139

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

IGZ rapport Het resultaat telt apotheken 2009 – 32500-XVI-123

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie inzake toezending van de ministeriële regeling draagvlakonderzoek bedrijfslichamen – 32615-2

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 8 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Holland Casino: naleving overheidsbeleid – 32636

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 9 februari 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven