Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de 1040 urennorm, te weten:

- de motie-Jasper van Dijk/Dibi over een onafhankelijk onderzoek naar een nieuwe definitie van onderwijstijd (31289, nr. 24);

- de motie-Pechtold c.s. over afronding van het evaluatieonderzoek naar de relatie tussen kwaliteit, onderwijstijd en bekostiging (31289, nr. 25);

- de motie-Dibi over een reactie op het relaas van de actiegroep "Vergeten Feiten" (31289, nr. 26).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk/Dibi (31289, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (31289, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dibi (31289, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn hele fractie twijfelt aan de juistheid van de uitslag van de stemming over de gewijzigde motie-Dibi over het niet meetellen van de maatschappelijke stage voor de urennorm (31289, nr. 29). Wij vragen ons af of die inderdaad verworpen is. Daarom zou ik een herstemming op prijs stellen.

De voorzitter:

Mijn medewerkers zeggen mij dat deze motie is verworpen. Het stemgedrag van de fractie van de Partij voor de Dieren was eerst voor mij niet duidelijk, maar die fractie heeft uiteindelijk tegen gestemd. De uitslag van de stemming was: 73 voor en 77 tegen.

Naar boven