Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over maatschappelijke stages, te weten:

- de motie-Ouwehand over een toetsingskader voor de beoordeling van de aard en het maatschappelijk nut van een maatschappelijkestageplaats (31289, nr. 17);

- de motie-Pechtold over de uitvoering van een toetsingskader en een onafhankelijke uitvoeringstoets (31289, nr. 18);

- de motie-Dezentjé-Hamming c.s. over intrekking van het plan voor de verplichte maatschappelijke stage (31289, nr. 19);

- de motie-De Rouwe c.s. over het deels mee laten tellen van vrijwilligerswerk in het aantal uren maatschappelijke stage (31289, nr. 21);

- de motie-Dibi over het niet meetellen van de maatschappelijke stage voor de urennorm (31289, nr. 22).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel ik voor, haar motie (31289, nr. 17) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Dibi (31289, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat "de norm voor onderwijstijd is vervuild met allerlei activiteiten die niets met harde lestijd te maken hebben, zoals de maatschappelijke stage";

verzoekt de regering, de maatschappelijke stage niet mee te tellen voor de "toekomstige urennorm",

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Dibi. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 29 (31289).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31289, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming c.s. (31289, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Rouwe c.s. (31289, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dibi (31289, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven