Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen (30551),

over:

- de motie-Teeven c.s. over geldigheidsduur van de beginseltoestemming (30551, nr. 14);

- de motie-Teeven c.s. over inzet van niet-Nederlandse vergunninghouders voor interlandelijke adoptie (30551, nr. 15);

- de motie-Azough over informatievoorziening over de familierechtelijke verhouding tussen het kind en de niet-biologische ouder (30551, nr. 16);

- de motie-Azough c.s. over een versterkingsprogramma adoptie (30551, nr. 17).

(Zie vergadering van 28 juni 2007.)

In stemming komt het amendement-Pechtold/Wolfsen (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De leden Bilder, Hessels en De Rouwe wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen dit amendement te hebben gestemd.

In stemming komt het amendement-Wolfsen c.s. (stuk nr. 12, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 12 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Pechtold/Wolfsen (stuk nr. 11), het amendementen-Wolfsen c.s. (stuk nr. 12, I, II en III).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en de PVV voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

(applaus van de publieke tribune.)

De voorzitter:

Ik moet de aanwezigen op de publieke tribune verzoeken, af te zien van dit soort instemmende bijval, maar ik begrijp nu wel waarom wij zoveel gezellige geluiden van die kant horen.

De leden Bilder, Hessels en De Rouwe wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen het wetsvoorstel te hebben gestemd.

In stemming komt de motie-Teeven c.s. (30551, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Teeven c.s. (30551, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azough (30551, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De leden Bilder, Hessels en De Rouwe wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden, tegen de motie-Azough (30551, nr. 16) te hebben gestemd.

In stemming komt de motie-Azough c.s. (30551, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven