Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget (28135).

(Zie vergadering van 4 april 2002.)

In stemming komt het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 7, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 7 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 7, I), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m XVIA worden zonder stemming aangenomen.

Artikel XVII, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Lambrechts c.s. (stuk nr. 7, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dijksma c.s., tot invoeging van een nieuw artikel XVIIA (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen XVIII t/m XX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven