Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens) (24797),

- over:

- de motie-Kuijper/Jonker over een verklaring omtrent gedrag (24797, nr. 25).

(Zie vergadering van 4 april 2002.)

De voorzitter:

De heer Kuijper en mevrouw Jonker trekken hun motie op stuk nr. 25 in.

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Jonker (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Jonker (stuk nr. 26), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5 t/m 29 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 29a wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 30 t/m 60 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven