Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving) (27745).

(Zie vergadering van 4 april 2002.)

Artikel I, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement Barth, tot het invoegen van een nieuw onderdeel (stuk nr. 7, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 7 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Barth (7, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel B, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Pater-Van der Meer (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Subonderdeel a wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Barth c.s., tot het doen vervallen van subonderdeel b (stuk nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel B, zoals het is gewijzigd door aanneming van het amendement-Barth c.s. (stuk nr. 12), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen C t/m F worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van der Staaij c.s. (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel H wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven