15 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 6 december 2011:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven en enige aanverwante wetten (verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging van internationale misdrijven) (32475);

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met onder meer afschaffen van de verblijfsduurbeperking in het voortgezet onderwijs, bewaken van de examenkwaliteit in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, alsmede uitbreiding van de staatsexamenmogelijkheden (32558);

Wet wederzijdse bijstand in de Europese Unie bij invordering van belastingschulden en enkele andere schuldvorderingen 2012 (33022);

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 6 december 2011:

Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (flexibeler maken kwaliteitskorting) (32694);

c. de herstemming over de volgende motie te doen plaatsvinden op 6 december 2011:

Motie van het lid Postema (PvdA) c.s. over een evenwichtiger verdeling van de koopkrachtdaling als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen (33000, K);

d. de stemmingen over het volgende wetsvoorstel en de volgende motie te doen plaatsvinden op 6 december 2011:

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen) (32846);

Motie van het lid Elzinga (SP) c.s. over het opschorten van de invoeringsdatum van het AOW-ouderdomspensioen tot 1 januari 2013 (32846, E);

e. de plenaire behandeling van de volgende brief te doen plaatsvinden op 6 december 2011:

EU-voorstel inzake Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014–2020) COM(2011)608 – Brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met conceptbrief inzake subsidiariteitsbezwaar aan de Voorzitter van de Europese Commissie (33105, A);

f. de voortzetting van de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 13 december 2011:

Regels inzake de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer in de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES) (32473);

g. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 19/20 december 2011:

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (32264);

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (32815).

Naar boven