33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks financiën

K MOTIE VAN HET LID POSTEMA C.S.

Voorgesteld op 22 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend,

  • dat de regering in de rijksbegroting 2012 zichzelf ten doel stelt de effecten van de bezuinigingen op de koopkracht zo evenwichtig mogelijk te verdelen over verschillende groepen;

  • dat de regering hierin vooralsnog onvoldoende slaagt, waardoor de lage en middeninkomens veel harder door de bezuinigingen worden getroffen dan de hoge en topinkomens;

van mening,

– dat de regering zich extra moet inspannen om de door haar zelf beoogde evenwichtige verdeling van de effecten van de bezuinigingen te realiseren;

verzoekt de regering voor 2012 en nakomende jaren passende maatregelen te nemen om de effecten van de genomen en te nemen bezuinigingsmaatregelen in termen van de verschillen in koopkrachtdaling tussen lagere, midden, hoge en topinkomens ongedaan te maken, zodat de last van de bezuinigingsmaatregelen evenwichtig wordt verdeeld,

verzoekt de regering de Kamer uiterlijk bij de Voorjaarsnota 2012 over deze maatregelen te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postema

Backer

Reuten

De Boer

Ester

Nagel

De Lange

Naar boven