16 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitbreiden en verduidelijken van de mogelijkheden tot benoeming of tewerkstelling van leraren in het voortgezet onderwijs (32742).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie(s);

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 15 november 2011 (griffienr. 149543.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2011 (griffienr. 149476.03);

een, van alsvoren, ten geleide van een brief over regionale benadering binnen ontwikkelingssamenwerking (griffienr. 149635);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake voorhang Aanpassingsbesluit Bouwbesluit 2012 (griffienr. 149643);

een, van de minister voor Immigratie en Asiel, inzake uitstel beantwoording schriftelijke vragen over het herziene voorstel Opvangrichtlijn COM(2011)320 (griffienr. 148766.02);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake brief EK voorhang indexering diervoedertarieven 2012 (griffienr. 149630);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake instrument beschikbaarheidsbijdrage (griffienr. 148140.05);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake wetsvoorstel 32154, afschrift brief aan Voorzitter Tweede Kamer over uitvoering motie van het lid Wolbert (griffienr. 149628).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van F.B. te B. (Duitsland), inzake controle van rechters (griffienr. 149637).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie;

een, van J.D., inzake wetsvoorstel 32211 (Wet regulering prostitutie) (griffienr. 148330.14).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van L.D. te Z., inzake het hanteren van de groene tabel (griffienr. 149633).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van M.J.E.v.d.K. te E., inzake wetsvoorstel 31571 (Ritueel slachten) (griffienr. 148165.22).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van fam. H. te W., inzake gezinsuitkering in de bijstand (32815) (griffienr. 149354.10);

een, van R.H.H., inzake invoeringsdatum AOW (32846) (griffienr. 149371.10);

een, van F.B. te S., inzake kortingen AOW-pensioenen (32846) (griffienr. 149371.09).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven