Agenda opgesteld 12 juni 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 16 juni

14.00 uur

Woensdag 17 juni

10.15 uur

Donderdag 18 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Veiligheid

De Voorzitter: mw. Van der Graaf wenst haar motie op stuk nr. 953 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 628, nr. 949

– de motie-Buitenweg/Azarkan over transparantie over de aantallen vanwege geweldsincidenten vervolgde agenten en onder verantwoordelijkheid van de politie overleden burgers

29 628, nr. 950

– de motie-Van Dam/Buitenweg over het tijdpad van de ICT-ontwikkeling bij de politie

29 628, nr. 951

– de motie-Van Dam/Kuiken over de Kamer informeren over de ontwikkeling van de sterkte van de politie

29 628, nr. 952 (aangehouden)

– de motie-Van der Graaf/Kuiken over een actieplan om verzuim en uitstroom terug te dringen bij de AVIM

29 628, nr. 953 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Graaf/Kuiken over het inzetten van de webcrawler en lokprofielen

29 628, nr. 954

– de motie-Azarkan over diversiteit binnen de politieorganisatie

29 628, nr. 955

– de motie-Azarkan over het testen van agenten op corona om oefeningen mogelijk te maken

29 628, nr. 956

– de motie-Azarkan over rapporteren over de uitstroom van diversiteit

29 628, nr. 957

– de motie-Azarkan over het monitoren van de bekendheid van politiefunctionarissen met maatregelen tegen etnisch profileren

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2021

35 405, nr. 7

– de motie-Van Nispen over het afschaffen van de vaste vergoedingen voor verblijf-, reis- en beroepskosten

35 405, nr. 8

– de motie-Moorlag over een digitaal alternatief voor bezoek aan het Kamergebouw

35 405, nr. 9

– de motie-Özütok over onlinemogelijkheden voor het aanbieden van petities

35 405, nr. 10

– de motie-Ziengs/Van Gent over een herdenkingenregister

35 405, nr. 11

– de motie-Ziengs c.s. over uitvoering geven aan de motie-Ziengs/Van der Molen over de aanwezigheid van Kamerleden bij officiële herdenkingen

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 405

Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

De Voorzitter: ik stel voor de Raming voor het jaar 2020 vast te stellen.

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota Nationaal Bomenplan van de leden Bromet en Futselaar

35 309, nr. 4

– de motie-Beckerman/Smeulders over een overzicht van de meest kansrijke vergroeningslocaties

35 309, nr. 5

– de motie-Beckerman/Smeulders over onderzoek naar de effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen

35 309, nr. 6

– de motie-Beckerman/Smeulders over een breed pakket aan maatregelen voor de aanleg van natuur en bos

35 309, nr. 7

– de motie-Wassenberg over een substantieel deel van het multifunctionele bos aanwijzen als natuurbos

35 309, nr. 8

– de motie-Wassenberg over kaalkap als verjongings- of houtoogstmaatregel verbieden

35 309, nr. 9

– de motie-Smeulders/Beckerman over 17 miljoen bomen planten voor 2040

35 309, nr. 10

– de motie-Smeulders/Beckerman over boeren betalen voor het aanplanten van bossen op hun land

35 309, nr. 11

– de motie-Smeulders/Beckerman over monumentale bomen aanwijzen als rijksmonumenten

35 309, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over natuurvolgend bosbeheer als leidend principe

35 309, nr. 13 (ingetrokken)

– de motie-Moorlag over rekening houden met de waarde van open, weidse agrarische landschappen

35 309, nr. 14

– de motie-De Groot over een langetermijnplanning voor autochtoon plantmateriaal

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR)

31 936, nr. 744

– de motie-Van Raan/Laçin over de toezegging over de voorhang nakomen

31 936, nr. 745

– de motie-Van Raan over niet akkoord gaan met een verkeersverdelingsregel die in strijd is met een Kamermeerderheid

31 936, nr. 746

– de motie-Van Raan/Laçin over de uitbreiding van Lelystad Airport definitief afblazen

31 936, nr. 747

– de motie-Laçin/Van Raan over de VVR voor Lelystad Airport eerst aan de Tweede Kamer voorleggen

31 936, nr. 748

– de motie-Kröger over de effecten van corona en het ontbreken van slotschaarste op de werking van de verkeersverdelingsregel

31 936, nr. 749

– de motie-Stoffer over het voorhangen van de verkeersverdelingsregel voor Schiphol en Lelystad Airport

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Implicaties PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten

35 300-A, nr. 89

– de motie-Kröger over onafhankelijk juridisch advies over de zeven MIRT-projecten en stikstof

35 300-A, nr. 90

– de motie-Laçin/Van Esch over geen onontkoombare stappen nemen voor de zeven MIRT-projecten

35 300-A, nr. 91

– de motie-Van Esch over afzien van de zeven asfaltprojecten

35 300-A, nr. 92

– de motie-Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

35 392

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise)

35 392 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, aanhef

– amendement Palland/Aartsen (11) over dwingendrechtelijk karakter alleen voor in Nederland gevestigde franchisenemers

– artikel I

– artikel II

– nader gewijzigd amendement Van der Lee/Bromet (13) over een evaluatie na 5 jaar (invoegen artikel IIa)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij de Wet franchise

35 392, nr. 12

– de motie-Aartsen over een periodiek overlegorgaan voor franchisegevers en franchisenemers

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wijkverpleging

De Voorzitter: dhr. Slootweg wenst zijn motie op stuk nr. 206 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

23 235, nr. 203

– de motie-Van Otterloo/Sazias over bevorderen van het signaleren van ondervoeding bij ouderen

23 235, nr. 204

– de motie-Van Gerven/Hijink over één financieringsbron voor ouderenzorg aan huis

23 235, nr. 205

– de motie-Van Gerven/Hijink over verder beteugelen van de concurrentie en de marktwerking in de zorg

23 235, nr. 206 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Slootweg/Laan-Geselschap over met zorgverzekeraars in gesprek gaan over het op dezelfde manier beoordelen van gebruikelijke zorg

23 235, nr. 207

– de motie-Laan-Geselschap over vijfminutenregistratie uit de wijkverpleging bannen

23 235, nr. 209

– de motie-Kerstens over het beter borgen van «zorg op afstand»

23 235, nr. 208

– de motie-Kerstens/Van Gerven over verpleegkundige zorg door ouders niet beschouwen als gebruikelijke zorg

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en energie

32 813, nr. 504

– de motie-Van der Lee over geen nieuwe beschikkingen voor biomassacentrales

32 813, nr. 505

– de motie-Van der Lee over maatschappelijke belangen in overweging nemen bij de uitwerking van de Warmtewet

32 813, nr. 506

– de motie-Van der Lee over het inhalen van misgelopen subsidie voor SDE+-projecten

32 813, nr. 507

– de motie-Moorlag over periodiek overleg met de JKB en andere jongerengroeperingen

33 813, nr. 508 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over een grotere subsidiekans voor duurzame energie die op gunstige tijden en plaatsen wordt opgewekt

32 813, nr. 509

– de motie-Moorlag over de dekking van risico's van zonnepanelen in verzekeringen

32 813, nr. 510

– de motie-Sienot/Dik-Faber over geen nieuwe subsidiebeschikkingen voor verbranding van houtachtige biomassa

32 813, nr. 511

– de motie-Agnes Mulder/Harbers over aanpassing van de Kernenergiewet voor levensduurverlenging van de kerncentrale in Borssele

32 813, nr. 512

– de motie-Harbers/Agnes Mulder over actieve informatieverstrekking via het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

32 813, nr. 513

– de motie-Van Haga/Baudet over een prominentere rol voor aardgas

32 813, nr. 514

– de motie-Van Haga/Baudet over een onderzoek naar marktverstorende subsidies

32 813, nr. 515

– de motie-Van Haga/Baudet over stoppen met het subsidiëren van biomassa

32 813, nr. 516

– de motie-Beckerman over een stimuleringsregeling voor de installatie van zonnepanelen binnen de huursector

32 813, nr. 517

– de motie-Beckerman over een onderzoek naar het effect op het voortbestaan van bedrijven van de geplande CO2-heffing

32 813, nr. 518

– de motie-Van Raan over de voorgestelde CO2-heffing eerlijker en effectiever maken

32 813, nr. 519 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over investeringen in verduurzaming en vergroening naar voren halen

32 813, nr. 520

– de motie-Van Raan over bij de speelveldanalyse zo veel mogelijk objectieve data gebruiken

Stemmingen

13. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn moties op stuk nrs. 70 en 72 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 300-XIII, nr. 70 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan c.s. over per direct stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales

35 300-XIII, nr. 72 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan/Van Haga over streven naar zo min mogelijk biomassacentrales en voorkomen van wildgroei

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

28 286, nr. 1106

– de motie-De Groot over slachthuizen verantwoordelijkheid laten nemen voor een vermindering van slachtcapaciteit

28 286, nr. 1107

– de motie-De Groot over nertsenhouders activeren om snel te stoppen

28 286, nr. 1108

– de motie-Ouwehand/Ploumen over een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die bevattelijk zijn voor het coronavirus

28 286, nr. 1109

– de motie-Ouwehand over landelijke regie bij het tegengaan van verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie

28 286, nr. 1110

– de motie-Ouwehand over het in stand laten van het vervoersverbod voor nertsen

28 286, nr. 1111

– de motie-Ouwehand over per direct slachthuizen opdragen de slachtsnelheid te verlagen

28 286, nr. 1112

– de motie-Geurts/Bromet over een fatsoenlijke stopregeling voor de nertsenhouderij

28 286, nr. 1113

– de motie-Ploumen/De Groot over een eigen bijdrage bij ruiming van nertsenhouders

28 286, nr. 1114

– de motie-Futselaar over voorkomen dat geruimde bedrijven opnieuw starten met het houden van nertsen

28 286, nr. 1115

– de motie-Futselaar over het Duitse voorbeeld volgen van vaste contracten in de slachtindustrie

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

35 487, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Belastingkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. dhr. mr. J.A.R. van Eijsden

2. dhr. prof. mr. S.J. Schaafsma

3. mw. Mr. A.E.B. ter Heide

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

35 487, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mw. mr. A.E.B. ter Heide

2. dhr. prof. mr. S.J. Schaafsma

3. dhr. mr. J.A.R. van Eijsden

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 487, nr. 4

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature bij de Civiele Kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1.dhr. prof. mr. S.J. Schaafsma

2. mw. mr. A.E.B. ter Heide

3. dhr. mr. J.A.R. van Eijsden

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 442

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

– artikelen 1 t/m 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie

De Voorzitter: dhr. De Groot trekt zijn motie op stuk nr. 6 in.

35 442, nr. 4

– de motie-Ouwehand over vermindering van het gebruik van de gevaarlijkste chemische bestrijdingsmiddelen

35 442, nr. 5

– de motie-De Groot over voorwaarden op het gebied van duurzaamheid verbinden aan steunpakketten

35 442, nr. 6 (ingetrokken)

– de motie-De Groot over het tegengaan van illegale handel in wilde dieren en planten

35 442, nr. 7

– de motie-Bromet over voorwaarden aan toekomstige steun aan de landbouwsector

35 442, nr. 8

– de motie-Bromet/Van den Berge over niet gebruikte steun voor de sierteelt ten goede laten komen aan de culturele sector

35 442, nr. 9

– de motie-Geurts over onderzoek naar fiscaal reserveren in de land- en tuinbouw

35 442, nr. 10

– de motie-Bisschop over het door onderuitputting resterende budget inzetten voor andere sectoren in de land- en tuinbouw

35 442, nr. 11

– de motie-Futselaar over duurzaamheidsambities meewegen bij het opstellen van nieuwe steunpakketten voor de agrarische sector en de visserij

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

35 452

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie en maatregelen inzake aanpak stikstof)

35 452 (bijgewerkt t/m amendement nr. 6)

– artikelen 1 en 2

– gewijzigd amendement Ouwehand (6) over een aanvullende grondslag voor het instellen van een fokverbod (invoegen artikel 2a)

– amendement Ouwehand (5) over verbieden van nertsenfokkerijen vanaf 2021 (invoegen artikel 2a)

– artikel 3

– begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Tolken en vertalers

29 936, nr. 51

– de motie-Van Nispen c.s. over alternatieven voor de aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten

29 936, nr. 52

– de motie-Van Nispen c.s. over afzien van uitbreiding van het register naar taalniveau B2

29 936, nr. 53

– de motie-Van Nispen c.s. over een forse verhoging van tarieven voor tolken en vertalers

29 936, nr. 54

– de motie-Van Dam c.s. over een loketfunctie intact houden voor coördinatie van de inzet van tolken en vertalers

29 936, nr. 55

– de motie-Van Dam/Groothuizen over een goede uitgangspositie van tolken en vertalers borgen in de aanbestedingssystematiek

29 936, nr. 56

– de motie-Groothuizen/Van Dam over duidelijkheid verschaffen over het systeem van monitoring en de bemensing

29 936, nr. 57

– de motie-Groothuizen c.s. over de Kamer informeren hoe vaak en waarom B2-tolken worden ingezet

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Urgendazaak

32 813, nr. 521

– de motie-Van der Lee over extra reductie om in de komende jaren het Urgendavonnis uit te voeren

32 813, nr. 522

– de motie-Van Raan over een maximale inspanning voor de reductie van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen

32 813, nr. 523

– de motie-Van Raan over een aanvullend maatregelenpakket om het broeikasgasreductiedoel te halen

32 813, nr. 524

– de motie-Van Raan over scherpe tussendoelstellingen formuleren voor reductie van de Nederlandse uitstoot

32 813, nr. 525

– de motie-Van Raan over intensiever monitoren van de Nederlandse uitstootreductie

32 813, nr. 526

– de motie-Kops over het onmiddellijk terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs

32 813, nr. 527

– de motie-Beckerman c.s. over arrangementen opstellen voor medewerkers in de kolenketen

32 813, nr. 528

– de motie-Beckerman c.s. over een grootscheepse renovatie-operatie voor verduurzaming van huurwoningen

32 813, nr. 529

– de motie-Agnes Mulder/Beckerman over toegang voor woningbouwcorporaties tot de SDE+

32 813, nr. 530 (aangehouden)

– de motie-Moorlag c.s. over een versnellingsaanpak ontwikkelen voor verduurzaming van woningen

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over vastgoed Defensie

34 919, nr. 56

– de motie-Van den Nieuwenhuijzen over bezien of kasschuiven mogelijk zijn ten behoeve van onderhoud

34 919, nr. 57

– de motie-Karabulut c.s. over de SMART-L-radar nu niet in Herwijnen plaatsen

34 919, nr. 58 (aangehouden)

– de motie-Kerstens over het compensatiepakket voor Zeeland niet ten koste laten gaan van de medewerkers van Defensie

34 919, nr. 59

– de motie-Voordewind c.s. over doorgaan met zoeken naar alternatieve locaties voor de SMART-L-radar

34 919, nr. 60

– de motie-Voordewind/Belhaj over wachten met de bouw van de radar tot het ALS-onderzoek er is

34 919, nr. 61

– de motie-Voordewind/Belhaj over voldoen van de SMART-L-radar aan de geldende norm

34 919, nr. 62

– de motie-Van Otterloo c.s. over afschaffing van de tolheffing bij de Westerscheldetunnel opnemen in het compensatiepakket

34 919, nr. 63

– de motie-Krol over het opzeggen van het vertrouwen in de Staatssecretaris van Defensie

24. Debat over de Europese Top van 19 juni 2020 met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

7 minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

5 minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie; en

2.5 minuten voor de groep Krol/Van Kooten-Arissen en het lid Van Haga.

25. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

32 034, nr. 32

26. VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo

27. VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 293, nr. 518

28. VSO Voortgang sectorakkoorden funderend onderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 996, nr. 76

29. VSO Besluit kansspelen op afstand met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 354

30. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met vereenvoudiging van de grondslagen van de bekostiging voor personeels- en exploitatiekosten van de scholen voor voortgezet onderwijs (vereenvoudiging grondslagen bekostiging vo-scholen)

35 468

31. Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen in verband met uitbreiding van de hardheidsclausule en invoering van een hardheidsregeling en een vangnetbepaling (Wet hardheidsaanpassing Awir)) (voortzetting antwoord 1e termijn)

35 257

32. Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (1e termijn Kamer)

35 079

33. Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting)

Langetermijnagenda

23, 24 en 25 juni (week 26)

– Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

– VSO Binnenvaart en Maritiem (2020Z10165)

– VAO Eurogroep/Ecofinraad (AO d.d. 08/06)

– VSO Circulaire economie (32 852, nr. 119)

– VSO Datalek Donorregister (32 761, nr. 162)

– VSO Regionale netwerken voor eetstoornissen in de regio Noord-Holland en Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) (31 839, nr. 725)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)

– VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

– VAO Jemen (AO d.d. 04/03)

– VAO Toepassing van de witte loonbelastingtabel op SBF-uitkeringen (AO d.d. 05/02)

– VSO Beleidsvisie op filantropie (32 740, nr. 22)

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03)

– VAO Handhaving in het verkeer (AO d.d. 05/03)

– VAO Strafrechtketen (AO d.d. 05/03)

– VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01)

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

– VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 04/03)

– VAO Uitvoering sociale zekerheid (AO d.d. 12/03)

– VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02)

– VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 19 maart 2020 (AO d.d. 11/03)

– VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03)

32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat over de voorjaarsnota 2020 (35 450)

– VAO GGZ, maatschappelijke opvang, suïcidepreventie (AO d.d. 08/06)

35 449-(R2147) (Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19))

3 juli tot en met 31 augustus 2020 (week 28 t/m 35)

– Zomerreces 2020

1, 2 en 3 september (week 36)

– Burgerinitiatief «Ik ben onbetaalbaar»(35 484, nr. 1)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 129 (voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum)

35 374 (Wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets)

35 337 (Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

34 562 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van de Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal))

8, 9 en 10 september (week 37)

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

35 298 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers))

15, 16 en 17 september (week 38)

– Prinsjesdag 2020

– Algemene Politieke Beschouwingen

22, 23 en 24 september (week 39)

35 349 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten))

29 en 30 september, 1 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen

35 366 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van de mogelijkheden tot het verbieden van rechtspersonen)

6, 7 en 8 oktober (week 41)

35 348 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten (tegengaan huwelijkse gevangenschap en enige andere onderwerpen))

– Begroting Koning en Algemene Zaken

– Begroting Koninkrijksrelaties

13, 14 en 15 oktober (week 42)

– Begroting Binnenlandse Zaken

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20, 21 en 22 oktober (week 43)

– nader te bepalen

27, 28 en 29 oktober (week 44)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport

3, 4 en 5 november (week 45)

– Begroting Defensie

– Begroting Economische Zaken en Klimaat

10, 11 en 12 november (week 46)

– Belastingplan (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken

17, 18 en 19 november (week 47)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– Begroting Infrastructuur en Waterstaat

24, 25 en 26 november (week 48)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– Begroting Justitie en Veiligheid

1, 2 en 3 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 202-(R2126) (Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

35 367 (Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursvennootschap)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

23. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

28. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

29. Debat over de marktwerking in de zorg (Sazias) (Minister VWS)

30. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

32. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

34. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

35. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

36. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

40. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

42. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

43. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

46. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

47. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

49. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

50. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

51. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

54. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

55. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

60. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

61. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

62. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg (Minister VWS)

67. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

68. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

69. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

70. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

71. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

72. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

73. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

74. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

75. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

76. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

77. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

78. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

79. Debat over het proces tegen dhr. Wilders (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

80. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

81. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

82. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

83. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

84. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

85. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

86. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

87. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

88. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

89. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

90. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

91. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

92. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

93. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

94. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

95. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

96. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

97. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

98. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

99. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

100. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

101. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

102. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

103. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

104. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

105. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

106. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

107. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

108. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

109. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

110. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

111. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

112. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

113. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

114. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

115. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

116. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

117. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS)

118. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

119. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

120. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

121. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

122. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

123. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

124. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

125. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

126. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

127. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

128. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

129. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

130. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

131. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

132. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister BZK)

133. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

134. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

135. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

136. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

137. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (Minister OCW)

138. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (Agema) (Minister MZ)

139. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

140. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

141. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

142. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

143. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

144. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

145. Debat over het Frans-Duitse initiatief voor een steunpakket in de Europese Unie (Klaver) (Minister-President)

146. Debat over anti-homogeweld (Van den Hul) (Minister J&V)

147. Debat over institutioneel racisme in Nederland (Asscher) (Minister-President, Minister J&V, Minister BZK)

148. Debat over fouten bij het onderzoek naar afstand en adoptie in Nederland (Bergkamp) (Minister RB)

149. Debat over oplichting van bejaarden (Krol) (Minister J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

9. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

11. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

18. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

20. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

33. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

40. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

41. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

44. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

49. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

50. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

51. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

52. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

54. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

56. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

58. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

59. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

63. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

72. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

74. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister BZK)

75. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

76. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

77. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

78. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

79. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

80. Dertigledendebat over afgestudeerde mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

81. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

82. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (Laçin) (Minister I&W)

83. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

84. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

85. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

86. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

87. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (Minister J&V, Minister OCW)

88. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

89. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 15 juni van 10.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Care

Maandag 15 juni van 13.00 tot 18.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Dinsdag 16 juni van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over Jaarverslag en Slotwet 2019

Woensdag 17 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Sociaal minimum en kinderrechten

Donderdag 18 juni van 09.30 tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Luchtvaart en corona

Maandag 22 juni van 09.30 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota van het lid Smeulders (GroenLinks) over Marktwerking uit de huursector (Kamerstuk 35 178)

Maandag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over Rechtshandhaving

Maandag 22 juni van 15.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Mensenrechtenrapportage

Maandag 22 juni van 17.30 tot 20.30 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Jaarverslag en Slotwet 2019

Dinsdag 23 juni van 16.30 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over Jaarverslag en Slotwet 2019

Woensdag 24 juni van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Toekomst van het geldstelsel

Donderdag 25 juni van 13.00 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Cure

Maandag 29 juni van 09.30 tot 13.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over Consulaire Zaken

Maandag 29 juni van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur en corona II

Maandag 29 juni van 13.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Inburgering

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 29 juni van 17.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Jaarverslag en Slotwet 2019 inclusief Begroten en verantwoorden

Dinsdag 30 juni van 16.30 tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over de Justitieketen

Woensdag 1 juli van 09.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie & Veiligheid over de initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme (Kamerstuk 35 164)

Recesperiodes

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021

Naar boven