Agenda opgesteld 21 september 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 september

14.00 uur

Woensdag 26 september

10.15 uur

Donderdag 27 september

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020

32 637, nr. 322

– de motie-Van Raan over stages bij duurzame bedrijven

32 637, nr. 323 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over het transformeren van technische opleidingen

32 637, nr. 324

– de motie-Alkaya over de bezuiniging op de leerwerkplekken

32 637, nr. 325

– de motie-Van der Lee c.s. over de veiligheidstraining in de windenergiesector

32 637, nr. 326 (aangehouden)

– de motie-Moorlag/Van der Lee over de aanbevelingen van het SER-advies

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 878

Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

– artikelen 1 t/m 54

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet register onderwijsdeelnemers

34 878, nr. 8

– de motie-Rog over het administratienummer van het voortgezet onderwijs in de gegevensset

34 878, nr. 9

– de motie-Van Meenen over de bewaartermijn van leerlinggegevens

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake de Defensie Energiestrategie

De Voorzitter: mw. Diks verzoekt haar motie op stuk nr. 6 aan te houden.

34 895, nr. 4

– de motie-Sienot c.s. over duurzaamheid onderdeel laten zijn van de behoeftestelling

34 895, nr. 5

– de motie-Sienot c.s. over een plan van aanpak voor energiereductie

34 895, nr. 6 (aangehouden)

– de motie-Diks over de life cycle cost van materieel in beeld brengen

34 895, nr. 7

– de motie-Diks over de risico's rond energievoorziening in kaart brengen in artikel 100-brieven

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis

34 849, nr. 6

– de motie-Van Gerven c.s. over kleinschalige zorgvoorzieningen voor ouderen

34 849, nr. 7

– de motie-Van Gerven over versoepeling van de toegang tot kleinschalige woonvormen

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen

28 844, nr. 154 (ingetrokken)

– de motie-Van Dam over de voors en tegens van een afzonderlijk politietuchtrecht

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toekomst van de postbezorging in Nederland

De Voorzitter: dhr. Alkaya wenst zijn motie op stuk nr. 162 te wijzigen en dhr. Moorlag zijn motie op stuk nr. 167. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 502, nr. 161

– de motie-Alkaya over de postbezorging weer een publieke taak maken

29 502, nr. 162 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Alkaya c.s. over voorkomen dat consolidatie van postbedrijven leidt tot verslechteringen

29 502, nr. 163

– de motie-Bromet c.s. over een pakketdialoog opstarten

29 502, nr. 164

– de motie-Van Eijs/Weverling over gevolgen van een consolidatie op de postmarkt onder de aandacht brengen van ACM

29 502, nr. 165

– de motie-Van den Berg/Bruins over een eventuele artikel 47-aanvraag zo snel mogelijk behandelen

29 502, nr. 166

– de motie-Moorlag over wegnemen van belemmeringen voor consolidatie

29 502, nr. 167 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Moorlag/Bromet over de toegang van postbedrijven tot het netwerk van Post NL

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten

De Voorzitter: mw. Den Boer wenst haar motie op stuk nr. 6 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 966, nr. 6 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Den Boer c.s. over vingerafdrukken op ID-kaarten

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij het VSO over de Landbouw- en Visserijraad van 16 juli 2018

21 501–32, nr. 1123

– de motie-Ouwehand over dierentransport over grote afstanden

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Handhaving/Arbeidsomstandigheden

25 883, nr. 334

– de motie-Van Kent/Gijs van Dijk over voorstellen die leiden tot een afname van nachtwerk

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen

De Voorzitter: mw. Van Kooten-Arissen verzoekt haar motie op stuk nr. 422 aan te houden.

32 847, nr. 422 (aangehouden)

– de motie-Van Kooten-Arissen over een gesprek met de VNG over woonoplossingen

32 847, nr. 423

– de motie-Van Kooten-Arissen over niet bouwen in het groen

32 847, nr. 424

– de motie-Van Gerven over betaalbare bouwgrond in de bebouwde kom

32 847, nr. 425

– de motie-Smeulders c.s. over mobiliteit in relatie tot stadsuitbreiding

32 847, nr. 426

– de motie-Dik-Faber/Van Eijs over gemeenten steunen in hun ambitie voor binnenstedelijk bouwen

32 847, nr. 427

– de motie-Ronnes/Laan-Geselschap over het wonen uit de Ladder voor duurzame verstedelijking halen

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 953, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt

33 625, nr. 268

– de motie-Leijten/Karabulut over de aanbevelingen integraal onderdeel laten zijn van het binnen- en buitenlandbeleid

33 625, nr. 269

– de motie-Van Raan over een vernieuwd Rijnlandmodel

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord

34 902, nr. 6

– de motie-Van der Lee over een lagere minimumtemperatuur voor tapwater

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over bescherming en behoud van erfgoed

32 820, nr. 257

– de motie-Dik-Faber over het aanwijzen van topensembles voor monumentale kerken

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 965, nr. 5

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

19. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Debat over nucleaire veiligheid met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21 501-30, nr. 438

22. VSO Informele Raad voor Concurrentievermogen 16 en 17 juli 2018 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Digitalisering (AO d.d. 20/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO MIRT (AO d.d. 27/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Circulaire Economie (AO d.d. 07/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Toepassing artikel 68 Grondwet (AO d.d. 05/07) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Participatiewet (AO d.d. 12/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Bestaansminimum Caribisch Nederland (AO d.d. 13/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Media algemeen en journalistiek (AO d.d. 06/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO mbo en vmbo (AO d.d. 12/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Invest-NL (AO d.d. 06/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi (AO d.d. 20/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 967

34. Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

34 934

35. Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354)

34 182

36. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)

34 859

37. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)

34 968

38. Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES

34 882

39. Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een Nederlandse akte is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is

34 909

40. Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345)

Langetermijnagenda

2, 3 en 4 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 07/09)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 12/09)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (re- en dupliek)

34 914 (Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102), richtlijn (EU) 2016/2370 van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur (PbEU 2016, L 352/1) en tevens ter goede uitvoering van verordening (EU) 2016/796 van het Europees parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende het Spoorwegbureau van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 881/2004 (PbEU 2016, L 138/1) en van verordening (EU) 2016/2338 van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22))

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 675 (Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten))

9, 10 en 11 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

– VSO Informele Landbouw- en Visserijraad 23 tot 25 september 2018

33 812, nrs. 3 t/m 5 (Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008 + 34 683 (voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

16, 17 en 18 oktober (week 42)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

19 t/m 29 oktober (week 43)

- Herfstreces

30, 31 oktober en 1 november (week 44)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) incl. Diergezondheidsfonds (F)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

13, 14 en 15 november (week 46)

– Belastingplan 2019 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» (28 286, nr. 987)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

5. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

6. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

7. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

8. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

9. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

10. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

11. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

12. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

13. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

14. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

16. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

17. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

18. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

19. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

20. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

21. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

22. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

23. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

24. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

25. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

26. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

27. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

28. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

29. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

30. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

31. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

32. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

33. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

34. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

35. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

36. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

37. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

38. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

39. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

40. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

41. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

42. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

43. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister V5WS)

44. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

45. Debat over plannen van het kabinet om vier gevangenissen te sluiten (Van Nispen) (Minister voor Rechtsbescherming)

46. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

47. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

48. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

49. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

50. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

51. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

52. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

53. Debat over de afnemende vaccinatiegraad (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

54. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

55. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

56. Debat over uitkeringsfraude door Poolse arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

57. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

58. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

59. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

60. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

61. Debat over de invloed van de NAM op de lijst met onveilige woningen in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

62. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

63. Debat over Nederlandse steun aan de gewapende oppositie in Syrië (Van Helvert) (Minister BuZa)

64. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

65. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

66. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

4. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

5. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

6. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

7. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

10. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

11. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

12. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

13. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

14. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

15. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

16. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

17. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

18. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

19. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

20. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

22. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

23. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

24. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

25. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

26. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

27. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

28. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

30. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

31. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

32. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

34. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

36. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

37. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

39. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

40. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

41. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

42. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

43. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

44. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

45. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

46. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

47. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

49. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

50. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

51. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

52. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

53. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

54. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

55. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

56. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

57. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

58. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

59. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

60. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

61. Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan (Van der Lee) (Staatssecretaris Financiën, Minister EZK)

62. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

63. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

64. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

65. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

66. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

67. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

68. Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (Krol) (Minister BZK)

69. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

71. Dertigledendebat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht (Beckerman) (Minister BZK)

72. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

73. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

74. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

75. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

76. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

77. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

78. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

79. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

80. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

81. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

82. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

83. Dertigledendebat over een onderzoeksjournalist die kazerneterrein Oldebroek kon betreden (Popken) (Minister Defensie)

84. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

85. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

86. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

87. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

88. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

89. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister Buitenlandse Zaken)

90. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

91. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

92. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

93. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

94. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid al in 2016 wist van een mogelijke meningokokkenuitbraak (Renkema) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Maandag 5 november 2018 van 10.30 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Materiaal Defensie

Maandag 5 november 2018 van 18.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de mensenrechtenrapportage 2018

Maandag 12 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 12 november 2018 van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel Defensie

Maandag 12 november 2018 van 18.30 uur tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 19 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 19 november van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Recesperiodes

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(inclusief de

Algemene Financiële

Beschouwingen)

VVD:

430

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

PvdD:

150

minuten

50PLUS:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

Naar boven