Agenda opgesteld 29 juni 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 juli

Woensdag 4 juli

Donderdag 5 juli

Stemmingen

34 939

Stemmingen

34 903

Stemmingen

34 950 VIII, nr. 10 (aangehouden)

34 950 VIII, nr. 11 (aangehouden)

34 950 VIII, nr. 12

34 950 VIII, nr. 13

34 950 VIII, nr. 14 (gewijzigd)

34 950 VIII, nr. 15

34 950 VIII, nr. 16

34 950 VIII, nr. 17 (ingetrokken)

Stemmingen

34 926, nr. 4

34 926, nr. 5 (gewijzigd)

Stemming

34 950 X, nr. 9 (gewijzigd)

Stemming

34 775 X, nr. 116 (gewijzigd)

Stemming

34 950 XVIII, nr. 9

Stemmingen

34 950 XV, nr. 11

34 950 XV, nr. 12

34 950 XV, nr. 13

34 950 XV, nr. 14

34 950 XV, nr. 15

34 950 XV, nr. 16

34 950 XV, nr. 17

34 950 XV, nr. 18

Stemmingen

30 139, nr. 187 (gewijzigd)

30 139, nr. 188

30 139, nr. 189

30 139, nr. 190

30 139, nr. 191

30 139, nr. 192

30 139, nr. 193

30 139, nr. 194

30 139, nr. 195

30 139, nr. 196

30 139, nr. 197

30 139, nr. 198

Stemmingen

34 952, nr. 2

34 952, nr. 3

34 952, nr. 4

34 952, nr. 5

34 952, nr. 6

34 952, nr. 7

34 952, nr. 8

34 952, nr. 9 (aangehouden)

34 952, nr. 10

34 952, nr. 11

34 952, nr. 12

34 952, nr. 13

34 952, nr. 14

34 952, nr. 15

34 952, nr. 16

34 952, nr. 17

34 952, nr. 18

34 952, nr. 19

34 952, nr. 20

34 952, nr. 21 (aangehouden)

34 952, nr. 22 (aangehouden)

Stemmingen

25 087, nr. 213

25 087, nr. 214

25 087, nr. 215

25 087, nr. 216

25 087, nr. 217

Stemming

31 015, nr. 153 (gewijzigd, was nr. 139, nader gewijzigd, was nr. 152 en nader gewijzigd)

Stemmingen

24 515, nr. 434

24 515, nr. 435

24 515, nr. 436

24 515, nr. 437

24 515, nr. 438

24 515, nr. 439

24 515, nr. 440

24 515, nr. 441 (aangehouden)

24 515, nr. 442

24 515, nr. 443

24 515, nr. 444

Stemmingen

29 754, nr. 451

29 754, nr. 452

29 754, nr. 453

29 754, nr. 454

29 754, nr. 455

29 754, nr. 456 (aangehouden)

29 754, nr. 457

29 754, nr. 458

29 754, nr. 459

Stemmingen

34 775 VI, nr. 107

34 775 VI, nr. 108

34 775 VI, nr. 109

34 775 VI, nr. 110

34 775 VI, nr. 111

Stemmingen

34 966, nr. 3

Stemmingen

31 288, nr. 643

31 288, nr. 644

31 288, nr. 645

31 288, nr. 646

31 288, nr. 647

Stemmingen

32 336, nr. 74

32 336, nr. 75

32 336, nr. 76

32 336, nr. 77

32 336, nr. 78

32 336, nr. 79

32 336, nr. 80 (gewijzigd)

32 336, nr. 81

32 336, nr. 82

Stemmingen

19 637, nr. 2402

19 637, nr. 2403

19 637, nr. 2404

19 637, nr. 2405

19 637, nr. 2406

19 637, nr. 2407

19 637, nr. 2408

19 637, nr. 2409

19 637, nr. 2410

19 637, nr. 2411

19 637, nr. 2412

Stemmingen

34 650

Stemming

34 650, nr. 10

Stemmingen

34 807

Stemming

34 807, nr. 9

Stemmingen

34 785, nr. 92

34 785, nr. 93

34 785, nr. 94

34 785, nr. 95

34 785, nr. 96

Stemmingen

34 957

Stemmingen

34 957, nr. 28

34 957, nr. 29

34 957, nr. 30

34 957, nr. 31

34 957, nr. 32

34 957, nr. 33

34 957, nr. 34

34 957, nr. 35 (ingetrokken)

34 957, nr. 36

34 957, nr. 37

34 957, nr. 38

34 957, nr. 39

34 957, nr. 40

34 960

24 077, nr. 415

32 156, nr. 92

34 910

34 932

34 878

34 699

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming

– artikelen 1.1 t/m 10.10

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

– artikelen 1 t/m 3

– departementale begrotingsstaat

– beweegreden

– wetsvoorstel

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2017

De Voorzitter: mw. Kuik wenst haar motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Van Meenen over het direct bekostigen van scholen

– de motie-Van den Hul/Westerveld over de druk op brede scholengemeenschappen

– de motie-Westerveld c.s. over goede voorbeelden om segregatie in het onderwijs te voorkomen

– de motie-Westerveld c.s. over opnieuw kijken naar de investeringen in het onderwijs

– de gewijzigde motie-Kuik/Rog over trainees vooral op scholen in achterstandswijken inzetten

– de motie-Kwint c.s. over een breed aanvalsplan om sociaaleconomische segregatie tegen te gaan

– de motie-Kwint/Westerveld over spoedcursussen naar het leraarschap

– de motie-Bisschop over het voorgenomen Toetsbesluit PO voorleggen aan de Kamer

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Koopmans: «Onderlinge privacy»

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 5 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Arno Rutte over onderzoek naar de genoemde deeloplossingen

– de gewijzigde motie-Van Nispen over beter ondersteunen van slachtoffers

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over Jaarverslag en Slotwet van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Emiel van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 9 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Emiel van Dijk over de administratie bij het Munitiebedrijf

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Integrale aanpak veiligheid en integriteit

De Voorzitter: mw. Diks wenst haar motie op stuk nr. 116 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Diks over munitie zonder typeclassificatie

9. Stemming over: motie ingediend bij het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Wonen en Rijksdienst voor het jaar 2017

– de motie-Özütok/Smeulders over versneld verduurzamen van sociale huurwoningen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2017

– de motie-De Jong over aanpassen van de werkloosheidsdefinitie

– de motie-De Jong over de druk van immigranten op de sociale zekerheid

– de motie-De Jong over registreren naar migratieachtergrond in de sociale zekerheid

– de motie-De Jong over stoppen met exporteren van uitkeringen

– de motie-Smeulders/Gijs van Dijk over de relatie tussen uitgaven voor re-integratie, financiering en doelstellingen

– de motie-Smeulders/Gijs van Dijk over voorkomen dat budget voor werkvoorzieningen en re-integratiebudgetten overblijft

– de motie-Van Kent/Jasper van Dijk over een stabiel inkomen voor arbeidsgehandicapten

– de motie-Van Kent/Jasper van Dijk over een verdiepende verkenning naar werkenden met een kwetsbare inkomenspositie

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Veteranenbeleid

De Voorzitter: dhr. Van den Bosch wenst zijn motie op stuk nr. 187 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de gewijzigde motie-Van den Bosch c.s. over de zorgplicht

– de motie-Van den Bosch c.s. over het Nationaal Fonds Ereschuld

– de motie-Bruins Slot/Kerstens over een passende ondersteuning van inloophuizen

– de motie-Belhaj c.s. over dragen van uniformen door niet actief dienende veteranen

– de motie-Belhaj c.s. over de aanpassing van het voorzieningenstelsel

– de motie-Belhaj c.s. over moral injury

– de motie-Belhaj c.s. over externe medische adviseurs

– de motie-Diks c.s. over de aandacht voor veteranen in gemeenten

– de motie-Diks/Stoffer over terugkeergesprekken met militairen en hun partner

– de motie-Karabulut/Stoffer over bespoedigen van de behandeling van schadeclaims

– de motie-Kerstens over meer bijdragen aan het veteranenbeleid

– de motie-Kerstens over het Veteraneninloophuis Arnhem

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking «Investeren in Perspectief»

– de motie-Bouali c.s. over een significante Nederlandse bijdrage aan het GPE

– de motie-Bouali c.s. over de concrete samenwerking met de focuslanden

– de motie-Kuik c.s. over bredere aandacht voor mensen met een beperking

– de motie-Kuik c.s. over vergroten van de weerbaarheid van vrouwen en meisjes

– de motie-Amhaouch/Bouali over uitbreiding van de economische functie van het postennetwerk

– de motie-Amhaouch over bindende afspraken met de cacao producerende landen

– de motie-Van den Hul over het versterken van de positie van lokale maatschappelijke middenvelden

– de motie-Van den Hul/Bouali over beschermen van activisten binnen het maatschappelijke middenveld

– de motie-Van den Hul over de versterking van lokaal maatschappelijke middenvelden in handelsverdragen opnemen

– de motie-Diks over kansen benutten voor het verstevigen van ecosystemen

– de motie-Diks over de mate waarin vrouwen zijn betrokken bij reguliere OS-projecten

– de motie-Voordewind/Kuik over aandacht voor religie doorvertalen naar beleid

– de motie-Voordewind/Bouali over een gebiedsgerichte aanpak met kinderarbeidvrije zones

– de motie-Voordewind/Kuik over werken aan wederopbouw en terugkeer van ontheemden naar Noord-Irak

– de motie-Becker c.s. over de review van het bedrijfsleveninstrumentarium

– de motie-Becker over per focusregio inzichtelijk maken op welke landen Nederland zich zal richten

– de motie-Becker over een juridische entiteit om EU-middelen voor het landelijk OS-beleid te benutten

– de motie-Ouwehand over de Monitor Brede Welvaart betrekken bij de uitwerking van de beleidsnota

– de motie-Ouwehand over inzetten op alle duurzame ontwikkelingsdoelen

– de motie-Ouwehand over de effecten van ons handelssysteem op vrouwen in kaart brengen

– de motie-Alkaya over de selectie en benoeming van leden van de International Strategic Board

13. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het debat over dividendbelasting

– de motie-Marijnissen c.s. over het beëindigen van de belastingconstructie voor Shell

– de motie-Asscher c.s. over heroverwegen van het afschaffen van de dividendbelasting

– de motie-Asscher c.s. over een apart wetsvoorstel over het afschaffen van de dividendbelasting

– de motie-Klaver c.s. over een parlementaire enquête over de ruling tussen Shell en de Belastingdienst

– de motie-Azarkan over de vrijvallende middelen besteden aan een verlaging van het eigen risico in de zorg

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Kinderporno en kindermisbruik

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 153 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld.

Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de nader gewijzigde motie-Van Nispen c.s. over seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede

– de motie-Bruins c.s. over brede aanpak van de stapeling van bestuurlijke boetes

– de motie-Raemakers/Bruins over de implementatie van het incassoregister

– de motie-Raemakers/Peters over een keurmerk voor bewindvoerders

– de motie-Jasper van Dijk over een Wsnp-traject zonder minnelijk traject

– de motie-Jasper van Dijk over groepen niet langer uitsluiten van gemeentelijke schuldhulpverlening

– de motie-Renkema c.s. over een concrete reductiedoelstelling voor mensen met problematische schulden

– de motie-Renkema/Jasper van Dijk over een verband tussen de overheid als schuldeiser en het aantal huisuitzettingen

– de motie-Van Brenk over de consequenties van de verlaging van de jaarlijkse kredietvergoeding

– de motie-Peters c.s. over een verplichte reactietermijn op een betalingsverzoek

– de motie-Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen

– de motie-De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Preventie radicalisering

– de motie-Becker c.s. over een landelijk gevalideerde aanpak

– de motie-Kuiken/Gijs van Dijk over maatregelen tegen alle vormen van radicalisering

– de motie-De Graaf over twee keer per jaar rapporteren over de signalen van radicalisering

– de motie-De Graaf over het effect van resocialisatie- en deradicaliseringsprogramma's

– de motie-De Graaf/Wilders over erkennen dat de islam inherent gewelddadig, radicaal en extremistisch is

– de motie-Kuzu over een pilot met het leertraject «moslims en democratische rechtsstaat»

– de motie-Kuzu over een actieprogramma «integrale aanpak rechts-extremisme»

– de motie-Jasper van Dijk/Kwint over een overzicht van maatregelen ter bestrijding van segregatie

– de motie-Jasper van Dijk over maatregelen tegen ondermijning van basiswaarden

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt

– de motie-Kuiken/Van der Staaij over mogelijk maken van een digitaal gebiedsverbod

– de motie-Markuszower/Wilders over een aanwijzing aan het OM tot vervolging van de imam over te gaan

– de motie-Arno Rutte/Van der Staaij over een actief vervolgingsbeleid bij uitingsdelicten extremistische predikers

– de motie-Van der Staaij/Van Toorenburg over onderzoeken hoe het aanzetten tot haat gericht op één persoon wel strafbaar gesteld kan worden

– de motie-Hiddema over bewerkstelligen dat de imam met toepassing van artikel 127 Wet RO strafrechtelijk zal worden vervolgd

18. Stemmingen in verband met:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sectorakkoorden hogescholen en universiteiten

– de motie-Tielen over kwaliteitsafspraken vooraf door de NVAO laten controleren

– de motie-Tielen/Bruins over het profileringsfonds meer bekendheid geven

– de motie-Özdil over een eerste beeld van de besteding van de studievoorschotmiddelen

– de motie-Özdil over de toepassing van de minimumuren-normen

– de motie-Van der Molen over mantelzorgende studenten

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierproeven

De Voorzitter: mw. Tielen wenst haar motie op stuk nr. 80 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de motie-Wassenberg/Graus over het BPRC per 2025 sluiten als onderzoekscentrum

– de motie-Wassenberg/Graus over een verbod op het onthouden van water en voedsel

– de motie-Wassenberg/Graus over een budgetverschuiving naar onderzoek zonder proefdieren

– de motie-Wassenberg over het uitfaseren van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek met apen

– de motie-De Groot c.s. over het registreren van alle individuele dierproeven

– de motie-Graus/Wassenberg over de V van voorkómen

– de gewijzigde motie-Tielen over een zorgvuldige afbouw van het aantal proeven met apen

– de motie-Tielen over het verplaatsen van proefdieren uit Amsterdam en Rotterdam

– de motie-Von Martels/De Groot over een afname van het aantal «in voorraad» gedode proefdieren

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Integrale migratieagenda

– de motie-Jasper van Dijk/Karabulut over het niveau van ongeoormerkte financiering

– de motie-Krol over de mogelijkheden tot aanscherpen van het gezinsherenigings-en nareisbeleid

– de motie-Krol over een EU-Marshallplan voor Afrika

– de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk over het aanmerken van Afghanistan als gebied met een reëel risico op willekeurig geweld

– de motie-Van Ojik over de samenwerking met de Libische kustwacht

– de motie-Fritsma over geen verblijf toestaan aan meerderjarige kinderen en ongehuwde partners

– de motie-Fritsma over geen verblijfsvergunningen voor asielzoekers die over land naar Nederland zijn gereisd

– de motie-Voordewind c.s. over het vervoer van asielzoekersgezinnen naar het uitzetcentrum

– de motie-Öztürk/Kuzu over een ruimer kinderpardon

– de motie-Öztürk/Kuzu over het vergroten van het draagvlak in de samenleving voor vluchtelingen

– de motie-Öztürk/Kuzu over onderzoek naar de «aanzuigende werking» van opvang in de regio

22. Stemmingen in verband met:

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)

34 650 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Jasper van Dijk (9,I) over het introduceren van de term seksuele gerichtheid (wijziging opschrift)

– amendement Jasper van Dijk (9,III t/m VI)

– artikel I

– artikelen II en III

– amendement Jasper van Dijk (9,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

23. Stemming over: motie ingediend bij de Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

– de motie-Jasper van Dijk/Buitenweg over hanteren van de term «seksuele gerichtheid» in de Algemene wet gelijke behandeling

24. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

25. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet

– de motie-Özütok over de Kamer periodiek informeren over gevolgen van wijzigingen van de Gemeentewet en de Provinciewet

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's)

– de motie-Omtzigt/Lodders over geen recht op de anbi-status voor bepaalde organisaties

– de motie-Omtzigt/Lodders over een modelpublicatie na overleg met de goededoelensector

– de motie-Edgar Mulder/De Graaf over geen anbi-status meer voor moskeeën

– de motie-Lodders/Omtzigt over geen automatische anbi-status voor overheidsinstellingen van alle landen ter wereld

– de motie-Van Weyenberg/Omtzigt over het belang van goed functionerende en transparante anbi's

27. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Gaswet en van de Mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld

34 957 (bijgewerkt t/m amendement nr. 27)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Van der Lee (21) over aanscherping wettelijke taak GTS

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel I

– artikel II, aanhef

– amendement Van der Lee (24,I) over geen nieuwe vergunningen en geen uitbreiding winningsplan Waddengebied (invoegen onderdelen aAt/m cA)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Van der Lee (24,II) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Beckerman (8) over de belangenafweging

– amendement Beckerman (15) over handhaving van de zorgplicht

– gewijzigd amendement Beckerman (23,I) over beperking van de rol van de NAM

Indien 8 verworpen:

– amendement Van der Lee (7) over het vooropstellen van het veiligheidsbelang

– amendement Jetten c.s. (25) over motivering van het zwaarwegend belang van de veiligheidsrisico's voor omwonenden

– amendement Van der Lee (12) over verbreding van de mogelijkheid voor een tijdelijke maatregel

– amendement Beckerman (19) over toevoegen mogelijkheid tijdelijke maatregel op advies Staatstoezicht op de Mijnen

– amendement Van der Lee c.s. (27) over opname van het meet- en regelprotocol in een ministeriële regeling

– amendement Van der Lee (13) over toezending van de rapportage over Groningenveld aan de inspecteur-generaal der mijnen

– nader gewijzigd amendement Beckerman/Wassenberg (26) over afbouw en beëindiging gaswinning uit het Groningenveld (toevoegen artikel 52j)

– onderdeel C

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Beckerman (23,II)

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Van der Lee (16) over het vervallen van extra taak Staatstoezicht op de Mijnen (vervallen onderdeel G)

– gewijzigd amendement Beckerman (23,III)

NB. Indien zowel 16 als 23 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 23,III.

– onderdeel G

– onderdeel H

– artikel II

– artikel III

– gewijzigd amendement Beckerman (23,IV)

– artikel IV

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

28. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gaswet en de Mijnbouwwet

– de motie-Beckerman c.s. over preventieve maatregelen ter voorkoming van schade

– de motie-Beckerman c.s. over duidelijkheid over aansprakelijkheid NAM voor schades in de toekomst

– de motie-Beckerman c.s. over een tijdpad richting nul gaswinning

– de motie-Beckerman c.s. over toezicht van het SodM op het voorkomen van schade

– de motie-Beckerman c.s. over een afbouwplan dat toewerkt naar nul gaswinning

– de motie-Kops over afzien van verhoging van het aandeel door de NAM te ontvangen gasbaten

– de motie-Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen

– de motie-Van der Lee c.s. over een mogelijke loophole

– de motie-Van der Lee c.s. over een integraal totaaloverzicht van alle verwachte kosten

– de motie-Sazias c.s. over een extra juridische toets

– de motie-Dik-Faber c.s. over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke verzorging

– de motie-Wassenberg/Beckerman over aardgasbelasting inzetten om grootverbruikers snel van het aardgas te krijgen

– de motie-Wassenberg c.s. over een maximale inspanning om het aardgasgebruik te verminderen

29. Debat over de Voorjaarsnota met maximum spreektijden van:

VVD, PVV, CDA en D66:

12

minuten

GroenLinks, SP en PvdA:

10

minuten

ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS,

SGP, DENK en Forum voor Democratie:

7

minuten

30. Debat over onregelmatigheden bij examens van vmbo-leerlingen in Maastricht met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

31. Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

32. Debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33. Debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan (plenaire afronding in één termijn)

34. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (AO d.d. 21/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Internationalisering (AO d.d. 21/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 26/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

38. VAO Krimp in het onderwijs (AO d.d. 27/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 03/07) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

40. VAO Luchtvaart (AO d.d. 03/07) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

41. VAO Sportbeleid (AO d.d. 28/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

42. VAO Pakketbeheer (AO d.d. 27/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

43. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 26/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

44. VAO Stand van zaken fosfaatrechten (AO d.d. 27/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

45. VAO NVWA (AO d.d. 14/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

46. VSO Experimenten gesloten coffeeshopketen en het onderzoeksrapport «Internationaal recht en cannabis II» met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

47. VAO Politie (AO d.d. 20/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

48. VAO Tbs (AO d.d. 21/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

49. VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

50. VAO Materieel Defensie (AO d.d. 21/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

51. VAO Staat van de volkshuisvesting/Woningcorporaties (AO d.d. 21/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

52. VSO stand van zaken toezegging inzake het beleid van de gemeenten bij verzoeken tot berging van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

53. VAO Maatschappelijke diensttijd (AO d.d. 14/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

54. VAO Verordening Biometrie op identiteitskaarten (AO d.d. 28/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

55. VAO Myanmar (AO d.d. 27/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

56. VAO NAVO (AO d.d. 27/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

57. Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) (re- en dupliek)

58. Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

59. Bundeling en aanpassing van regels over de registers met betrekking tot onderwijsdeelnemers (Wet register onderwijsdeelnemers)

60. Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid

Langetermijnagenda

6 juli t/m 3 september (week 28 t/m 35)

– zomerreces

4, 5 en 6 september (week 36)

– VAO MIRT (AO d.d. 27/06)

– VAO Voortgangsrapportage Nationaal Techniekpact 2020 (AO d.d. 27/06)

– VSO over het rapport «Licht op schaduwonderwijs» (31 289, nr. 358)

– VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (28 973, nr. 199)

34 675 (Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten))

34 933 (Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128))

-34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

33 812, nr. 5 (Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008)

34 683 (voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

11, 12 en 13 september (week 37)

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

18, 19 en 20 september (week 38)

– Prinsjesdag

– Algemene Politieke Beschouwingen (19 en 21 september)

25, 26 en 27 september (week 39)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

2, 3 en 4 oktober (week 40)

– Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B)

9, 10 en 11 oktober (week 41)

– Begroting Algemene Zaken (III) + Koning (I)

– Begroting Koninkrijksrelaties (IV)

16, 17 en 18 oktober (week 42)

– Begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

19 t/m 29 oktober (week 43)

– Herfstreces

30, 31 oktober en 1 november (week 44)

– Begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij incl. Diergezondheidsfonds (F)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

6, 7 en 8 november (week 45)

– Begroting Infrastructuur & Waterstaat (XII) incl. Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

13, 14 en 15 november (week 46)

– Belastingplan 2018 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

34 934 (Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (voortzetting)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

7. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

8. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

9. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

10. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

11. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

12. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

13. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out

14. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

15. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

16. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

17. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

18. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

19. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

20. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

21. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

22. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

23. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

24. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

25. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

26. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

27. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

28. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

29. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

30. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

31. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

32. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

33. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

34. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

35. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

36. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

37. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

38. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

39. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

40. Debat over insectensterfte in Nederland (Grashoff) (Minister LNV)

41. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

42. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

43. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

44. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

45. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

46. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

47. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

48. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

49. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

50. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

51. Debat over de toekomst van de postbezorging in Nederland (Alkaya) (Staatssecretaris EZK)

52. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister V5WS)

53. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

54. Debat over plannen van het kabinet om vier gevangenissen te sluiten (Van Nispen) (Minister voor Rechtsbescherming)

55. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

56. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

57. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

3. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

4. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

6. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

9. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

12. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

13. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

14. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

16. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

17. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

18. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

20. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

21. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

22. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

23. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financiën)

24. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

26. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

27. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

28. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

29. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

30. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

31. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

33. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

34. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

35. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

36. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

37. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

38. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

39. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

40. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

42. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

43. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

44. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

45. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

46. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

47. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

48. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

49. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

50. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

51. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

52. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

53. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

54. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

55. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

56. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

57. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

58. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

59. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

60. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

61. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

62. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

63. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

64. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

65. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

66. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

67. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

68. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

69. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (Voortman) (staatsecretaris SZW)

70. Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield (Van der Lee) (Minister EZK)

71. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman «Zorgen voor burgers» (Hijink) (Minister VWS)

72. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

73. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

74. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

75. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (Hijink) (Minister VWS)

76. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

77. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

78. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

79. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

80. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

81. Dertigledendebat over internationale energiebedrijven die via brievenbusfirma’s claims doen uitgaan (Van der Lee) (Staatssecretaris Financiën, Minister EZK)

82. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

83. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

84. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

85. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

86. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

87. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

88. Dertigledendebat over een WOB-verzoek van het NRC over het hoofdkantoor van Unilever (Van der Lee) (Minister EZK)

89. Dertigledendebat over de tussenrapportage van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (Krol) (Minister BZK)

90. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 2 juli van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid De Groot: «Een duurzame toekomst voor vis en visser» (Kamerstuk 34 526)

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Woensdag 4 juli van 18.30 uur tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de uitkomsten van de Europese Top

Maandag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake de Defensie Energiestrategie (Kamerstuk 34 895)

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Recesperiodes

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden Algemene Politieke

Beschouwingen

VVD:

40

minuten

PVV:

35

minuten

CDA:

35

minuten

D66:

35

minuten

GroenLinks:

30

minuten

SP:

30

minuten

PvdA:

30

minuten

ChristenUnie:

25

minuten

PvdD:

25

minuten

50PLUS:

25

minuten

SGP:

20

minuten

DENK:

20

minuten

Forum voor Democratie:

20

minuten

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(inclusief de Algemene

Financiële Beschouwingen)

VVD:

430

minuten

PVV:

300

minuten

CDA:

290

minuten

D66:

290

minuten

GroenLinks:

240

minuten

SP:

240

minuten

PvdA:

190

minuten

ChristenUnie:

150

minuten

PvdD:

150

minuten

50PLUS:

140

minuten

SGP:

130

minuten

DENK:

130

minuten

Forum voor Democratie:

120

minuten

Naar boven