Agenda opgesteld 8 juni 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 juni

14.00 uur

Woensdag 13 juni

10.15 uur

Donderdag 14 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Strategisch Meerjarenprogramma 2019–2023 van het CBS

34 775-XIII, nr. 140

– de motie-Van den Berg/Veldman over geen oneerlijke concurrentie door het CBS

34 775-XIII, nr. 141

– de motie-Van den Berg/Geurts over zo laat mogelijk samenbrengen van oogstramingen

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 889

Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

– artikelen I t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de uitrol van het 5G netwerk

De Voorzitter: dhr. Van der Lee wenst zijn motie op stuk nr. 444 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 095, nr. 440

– de motie-Paternotte c.s. over oplossingen voor de Sigint-functie

24 095, nr. 441

– de motie-Paternotte over 5G-uitrol in buitengebieden

24 095, nr. 442

– de motie-Weverling/Paternotte over de veilingdatum van de 3,5GHz-band

24 095, nr. 443

– de motie-Moorlag c.s. over snel 5G-internet overal in Nederland

24 095, nr. 444 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Lee c.s. over duidelijkheid over de beschikbaarheid van de frequentie

24 095, nr. 445 (aangehouden)

– de motie-Stoffer/Graus over voldoende frequentieruimte voor breedbandinternet

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Big data en de bescherming van persoonsgegevens

32 761, nr. 117 (aangehouden)

– de motie-Verhoeven c.s. over openbaarheid van de werking en de broncode van algoritmen en analysemethoden

32 761, nr. 118

– de motie-Verhoeven/Buitenweg over openbaarmaking van databestanden, algoritmes en analysemethodes van SyRI

32 761, nr. 119 (overgenomen)

– de motie-Buitenweg over verruimen van de mogelijkheden voor collectieve procedures bij de rechter

32 761, nr. 120 (overgenomen)

– de motie-Van Dam/Van der Molen over een waardengedreven benadering van digitalisering

32 761, nr. 121 (overgenomen)

– de motie-Van Nispen over standaardmodellen voor het vragen van toestemming voor gegevensverwerking

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zeden

29 270, nr. 125 (aangehouden)

– de motie-Kuiken/Van Nispen over strafrechtelijk aanspreken van organisaties bij seksueel misbruik

29 270, nr. 126

– de motie-Kuiken/Van Nispen over besteden van de extra middelen aan opsporing en vervolging van zedenmisdrijven

29 270, nr. 127

– de motie-Van Toorenburg c.s. over internetbedrijven die zich niet committeren aan de notice-and-take-down-procedures

29 270, nr. 128

– de motie-Van Oosten/Buitenweg over naming and shaming bij niet verwijderen van kinderpornografie

29 270, nr. 129

– de motie-Van Oosten/Van Toorenburg over beschermen van slachtoffers bij berechting

29 270, nr. 130 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over onderzoek naar uitbuiting en dwangarbeid in katholieke gestichten

29 270, nr. 131

– de motie-Buitenweg c.s. over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen

29 270, nr. 132 (aangehouden)

– de motie-Van der Staaij/Buitenweg over de morele verplichting van instellingen en organisaties bij seksueel geweld

29 270, nr. 133

– de motie-Van der Staaij over het Engelse voorbeeld betrekken bij de herziening van de zedelijkheidswetgeving

Stemmingen

8. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

34 843, nr. 20

– de motie-Van Nispen over kwantitatief en periodiek wetenschappelijk onderzoek

34 843, nr. 21

– de motie-Van Nispen over de bereikte effecten van aanbevelingen

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 915

Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

– artikelen 1 en 2

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 916

Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014

– artikelen 1 t/m 8

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne

34 915, nr. 7

– de motie-Van Nispen over nader onderzoek naar het niet volledig sluiten van het luchtruim door Oekraïne

34 915, nr. 8

– de motie-De Roon over voorkomen van voorwaardelijke invrijheidstelling

34 915, nr. 9

– de motie-De Roon/Wilders over mogelijke strafbaarheid van personen wegens een niet tijdig ingesteld vliegverbod

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

34 775-X, nr. 122

– de motie-Ploumen over een quotum voor vrouwen in topfuncties bij Defensie

34 775-X, nr. 123 (aangehouden)

– de motie-Diks over een bredere bewustwording van PTSS

34 775-X, nr. 124 (aangehouden)

– de motie-Diks over een ruimhartige en voortvarende compensatie van slachtoffers van chroom-6

34 775-X, nr. 125 (overgenomen)

– de motie-Bruins Slot/Bosman over verlagen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 870

Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)

34 870 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikelen 1 t/m 3

– amendement Van der Linde c.s. (11) over een informatieplicht met betrekking tot het kostenkader

– artikel 4

– artikelen 5 t/m 14

– amendement Van der Linde c.s. (10) over een voorhangbepaling met betrekking tot artikel 15, vierde lid

– artikel 15

– artikel 16

– amendement Ronnes/Van der Linde (12) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel 16a)

– artikelen 17 t/m 23

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet bekostiging financieel toezicht 2019

34 870, nr. 13

– de motie-Alkaya/Snels over de evaluatie van de financieringswijze

34 870, nr. 14

– de motie-Alkaya over niet laten neerslaan van de kosten bij de consument

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 842

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

– artikelen I t/m XVI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran

23 432, nr. 467

– de motie-Karabulut c.s. over een conferentie over een massavernietigingswapenvrijezone in het Midden-Oosten

23 432, nr. 468

– de motie-Van der Staaij c.s. over heldere afspraken met Iran over nucleaire non-proliferatie

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Aanbesteden

32 440, nr. 105

– de motie-Paternotte over relevante proeven met aanbestedingen

32 440, nr. 106

– de motie-Van den Berg/Wörsdörfer over kaders voor vergoedingen in de Tenderkostenvergoeding

32 440, nr. 107

– de motie-Van den Berg/Graus over het hoger beroep bij een aanbesteding

32 440, nr. 108

– de motie-Van den Berg/Graus over een meer zwaarwegende rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts

32 440, nr. 109

– de motie-Wörsdörfer c.s. over het opleveren van de handreiking tenderkostenvergoeding

32 440, nr. 110

– de motie-Wörsdörfer c.s. over de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Administratieve lasten/ regeldruk/Governance/ gegevensuitwisseling in de zorg/ gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg

29 515, nr. 425

– de motie-Van Kooten-Arissen/Hijink over de realisatie van decentrale koppelvlakken

29 515, nr. 426

– de motie-Van Kooten-Arissen/Hijink over privacy- en burgerrechtenorganisaties actief betrekken bij het Informatieberaad Zorg

29 515, nr. 427

– de motie-Ellemeet over de doelstelling «Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling»

29 515, nr. 428

– de motie-Ellemeet/Pia Dijkstra over verbetermogelijkheden van de aanpak regeldruk

29 515, nr. 429

– de motie-Aukje de Vries c.s. over elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders

29 515, nr. 430

de motie-Hijink over kostendekkende tarieven voor fysiotherapie

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het besluit van de Minister van EZK over de gaswinning in Groningen

De Voorzitter: mw. Beckerman verzoekt haar motie op stuk nr. 477 aan te houden.

33 529, nr. 475

– de motie-Van der Lee c.s. over het stilleggen van de versterkingsopgave voor de tweede batch heroverwegen

33 529, nr. 476

– de motie-Van der Lee c.s. over het nakomen van de afspraken met de regio

33 529, nr. 477 (aangehouden)

– de motie-Beckerman c.s. over het veiligheidsbelang van Groningen als prioriteit

33 529, nr. 478

– de motie-Beckerman c.s. over de openbaarmaking van alle afspraken en contracten

33 529, nr. 479

– de motie-Jetten c.s. over verbeteringen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en wijkaanpak

33 529, nr. 480

– de motie-Kops over het overgaan tot versterking van de 1.588 reeds geïnspecteerde woningen

33 529, nr. 481

– de motie-Kops over de behandeling van oudere schadegevallen

33 529, nr. 482

– de motie-Kops over democratische verkiezing van de Nationaal Coördinator Groningen

33 529, nr. 483

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius c.s. over bewoners centraal stellen bij de versterkingsaanpak

33 529, nr. 484

– de motie-Dik-Faber c.s. over het onverkort vasthouden aan de Meijdamnorm

33 529, nr. 485

– de motie-Van Raan/Wassenberg over het principe van besparing, hergebruik en productie van duurzame alternatieven

33 529, nr. 486

– de motie-Van Raan c.s. over afspraken over de versterkingsoperatie niet meer eenzijdig opzeggen

33 529, nr. 487

– de motie-Van Raan c.s. over extra klimaatmaatregelen ter compensatie van de uitstoot van buitenlands gas

33 529, nr. 488

– de motie-Van Raan c.s. over het fiscale voordeel van gaswinning op zee gebruiken voor duurzame alternatieven

33 529, nr. 489

– de motie-Van Raan c.s. over kansen van verduurzaming van grootgebruikers inzichtelijk maken

33 529, nr. 490

– motie-Nijboer c.s. over een parlementair voorbehoud bij het akkoord op hoofdlijnen

33 529, nr. 491

– de motie-Agnes Mulder c.s. over aandacht voor een ruimhartige versterkingsaanpak in het advies van de Mijnraad

20. Debat over de positie van regionale ziekenhuizen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Debat over nieuwe acties en stakingen binnen Air France/KLM met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

29 477, nr. 483

26. VSO Verkenning medicinale cannabis met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 06/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Cultuur (AO d.d. 30/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Handelsmaatregelen Verenigde Staten (AO d.d. 06/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 23/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Spoor (AO d.d. 06/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Voedsel (AO d.d. 05/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO GGZ (AO d.d. 31/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Fiscale agenda (AO d.d. 07/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 929

35. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021

34 902

36. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

34 937

37. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

34 933

38. Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/50/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PbEU 2014, L 128)

Langetermijnagenda

19, 20 en 21 juni (week 25)

– VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/05)

– VAO Reclassering (AO d.d. 17/05)

– VAO Turkije (AO d.d. 06/06)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 683 (Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet)

26, 27 en 28 juni (week 26)

– Debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018

– VSO Aanpassingen stalbeoordeling door de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij (28 973, nr. 199)

– VSO Landbouw- en Visserijraad 3 tot 5 juni 2018

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 699 (Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid)

34 650 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen)) (voortzetting)

3, 4 en 5 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota 2018 (34 960)

6 juli t/m 3 september (week 28 t/m 35)

– zomerreces

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen))

(voortzetting)

34 606 (Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

7. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

8. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

9. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

10. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

11. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

12. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

13. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

14. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V)

15. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

16. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

17. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

18. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

19. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

20. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

21. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

22. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

23. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

24. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

25. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

26. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

27. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

28. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

29. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

30. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

31. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

32. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

33. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

34. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

35. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

36. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

37. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

38. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

39. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

40. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

41. Debat over problemen bij het innen van de belastingen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien)

42. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

43. Debat over werkdruk en salarissen van leraren in het basisonderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

44. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (Hermans) (Minister VWS)

45. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

46. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

47. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

48. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (Minister OCW)

49. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

50. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

51. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

52. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

53. Debat over insectensterfte in Nederland (Grashoff) (Minister LNV)

54. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

55. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

56. Debat over de aanpak van PTSS en ziekteverzuim bij de Nationale Politie (Van der Graaf) (Minister J&V)

57. Debat over de versterkingsoperatie in Groningen (Minister EZK)

58. Debat over de groeiende filedruk (Van Aalst) (Minister I&W)

59. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

60. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

61. Debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018

62. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

63. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

64. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

3. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

6. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

7. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

8. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

9. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

10. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

11. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

12. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

14. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

15. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

16. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

17. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

18. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

19. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

20. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

23. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

24. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

25. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

27. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

29. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

30. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

31. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

32. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

33. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

34. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

35. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

36. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

37. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

38. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

39. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

40. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

41. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

42. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

43. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

44. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

45. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

47. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

48. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

49. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

50. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

51. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

52. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

53. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

54. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

56. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

57. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

58. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

59. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

60. Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales (Van der Lee) (Minister EZK)

61. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

62. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

64. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

65. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

66. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

67. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

68. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

69. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

70. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Arissen) (Minister LNV)

71. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

72. Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen (Gijs van Dijk) (Minister I&W)

73. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

74. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

75. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

76. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

77. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

78. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

79. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

80. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

81. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

82. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

83. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

84. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

85. Dertigledendebat over het aantal dodelijke experimenten met apen (Wassenberg) (Minister OCW)

86. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

87. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

88. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

89. Dertigledendebat over de publicatieplicht van rulings (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

90. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

91. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

92. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (Voortman) (staatsecretaris SZW)

93. Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield (Van der Lee) (Minister EZK)

94. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman «Zorgen voor burgers» (Hijink) (Minister VWS)

95. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

96. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

97. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

98. Dertigledendebat over de bijdrage van burgers aan het voorkomen van klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

99. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (Hijink) (Minister VWS)

100. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

101. Dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

102. Dertigledendebat over onbeantwoorde vragen aan de Minister-President over het afschaffen van de dividendbelasting (Asscher) (Minister-President)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 11 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Kamer voor het jaar 2019

Maandag 11 juni van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet vreemdelingenbewaring en terugkeer (Kamerstuk 34 309)

Donderdag 21 juni 2018 van 18.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop

(Kamerstuk 34 884)

Maandag 25 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de nota van het lid Koopmans: «Onderlinge privacy» (Kamerstuk 34 926)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Donderdag 28 juni van 16.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de nota «Investeren in Perspectief» (Kamerstuk 34 952)

Maandag 2 juli van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid De Groot: «Een duurzame toekomst voor vis en visser» (Kamerstuk 34 526)

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake de Defensie Energiestrategie (Kamerstuk 34 895)

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Naar boven