Agenda opgesteld 1 maart 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 maart

14.00 uur

Woensdag 7 maart

10.15 uur

Donderdag 8 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

29 984, nr. 741

– de motie-Kröger over aansluiting op het Europese nachtnet

29 984, nr. 742 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Ziengs over versnelling van de aanleg van ERTMS

29 984, nr. 743

– de motie-Kröger over afspraken met het bedrijfsleven over reizen per trein

29 984, nr. 744

– de motie-Van Aalst over overlast in de trein

29 984, nr. 745 (aangehouden)

– de motie-Amhaouch over de verbinding tussen belangrijke treinstations bij extreem weer

29 984, nr. 746

– de motie-Jetten/Van der Graaf over optimalisering van de reistijden van en naar Dordrecht

29 984, nr. 747

– de motie-Van der Graaf/Dik-Faber over reizen met een beperking

29 984, nr. 748

– de motie-Ziengs c.s. over een bilaterale overeenkomst met Groot-Brittannië over paspoortcontroles

29 984, nr. 749

– de motie-Ziengs over sancties bij wanprestatie in het ov

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn

De Voorzitter: dhr. Grashoff wenst zijn motie op stuk nr. 954 te wijzigen en dhr. Futselaar zijn motie op stuk nr. 964. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 286, nr. 943

– de motie-Graus over opvanglocaties voor dieren in nood

28 286, nr. 944

– de motie-Graus/Helder over de scholing van handhavers dierenwelzijn

28 286, nr. 945 (aangehouden)

– de motie-Graus/Helder over een levenslang houdverbod voor dierenbeulen

28 286, nr. 946

– de motie-Graus over een staatsexamen voor hondenfokkers

28 286, nr. 947

– de motie-Graus/Helder over de aanpak van dierenmishandeling op de BES-eilanden

28 286, nr. 948

– de motie-Graus over dierenrechten borgen in wetgeving

28 286, nr. 949

– de motie-Arissen/Grashoff over een landelijke chipplicht voor katten

28 286, nr. 950

– de motie-Arissen over een verbod op het houden van dolfijnen

28 286, nr. 951

– de motie-Arissen over het levend koken van krabben en kreeften

28 286, nr. 952

– de motie-Arissen over een verbod op paardenmarkten

28 286, nr. 953

– de motie-Arissen over het weren van evenementen met dieren

28 286, nr. 954 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Grashoff/Futselaar over veetransporten boven 35°C

28 286, nr. 955

– de motie-Grashoff/Futselaar over het couperen van varkensstaarten

28 286, nr. 956

– de motie-Grashoff/Futselaar over open normen in de toezichtsprotocollen

28 286, nr. 957

– de motie-De Groot over een fok- en importverbod voor hoogrisicohonden

28 286, nr. 958

– de motie-De Groot over het laten registreren van katten

28 286, nr. 959 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over registratie van bijtincidenten

28 286, nr. 960

– de motie-Moorlag over uitwerking van het fok- en importverbod

28 286, nr. 961

– de motie-Futselaar/Grashoff over weidegang

28 286, nr. 962

– de motie-Futselaar/Grashoff over watersystemen in de eendenhouderij

28 286, nr. 963

– de motie-Futselaar/Grashoff over in beslag genomen dieren

28 286, nr. 964 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Futselaar/Grashoff over het welzijn van geitenbokjes

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

De Voorzitter: dhr. Wassenberg wenst zijn motie op stuk nr. 875 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 286, nr. 875 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wassenberg/Arissen over niet langer toestaan van levend koken van kreeften en krabben

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

30 826, nr. 52

– de motie-Ouwehand/Futselaar over actief handhaven van het uitbreidingsverbod

30 826, nr. 53

– de motie-Ouwehand/Futselaar over de nulmeting van het aantal gehouden nertsen

30 826, nr. 54

– de motie-Ouwehand/Futselaar over dierenwelzijn in nertsenfokkerijen

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 723

Wijziging van de Warmtewet

34 723 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

De Voorzitter: dhr. Van der Lee wenst zijn amendement op stuk nr. 10 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Warmtewet

De Voorzitter: dhr. Van der Lee wenst zijn motie op stuk nr. 23 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 723, nr. 11

– de motie-Beckerman c.s. over betaalbaarheid van alternatieve warmte

34 723, nr. 12

– de motie-Beckerman c.s. over het voorkómen van de lock-in

34 723, nr. 13

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Jetten over de splitsing tussen warmteproductie en warmtetransport

34 723, nr. 14

– de motie-Wassenberg c.s. over ontwikkeling van een warmte-etiket

34 723, nr. 15

– de motie-Wassenberg c.s. over alternatieve kostprijsberekeningen voor warmte

34 723, nr. 16

– de motie-Wassenberg/Beckerman over voorrang voor duurzame warmte

34 723, nr. 17

– de motie-Wassenberg/Beckerman over restwarmte uit kolencentrales en fossiele industrie

34 723, nr. 18

– de motie-Wassenberg over mestvergisting en/of biogas uit dierlijke mest

34 723, nr. 19

– de motie-Moorlag over een actieprogramma warmtenetten

34 723, nr. 20

– de motie-Jetten/Dik-Faber over de vergroening van warmtenetten

34 723, nr. 21

– de motie-Dik-Faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie

34 723, nr. 22

– de motie-Dik-Faber/Jetten over een combinatie van energiebesparing en duurzame warmte

34 723, nr. 23 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van der Lee c.s. over een nadere verkenning naar de warmteprijs

34 723, nr. 24

– de motie-Van der Lee c.s. over kwalitatief goede afleversets

34 723, nr. 25

– de motie-Kops over de totale kosten van de energietransitie

34 723, nr. 26

– de motie-Kops over stoppen met de energietransitie

34 723, nr. 27

– de motie-Kops over de keuze voor aansluiting op het gasnet

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 797

Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

– artikelen I t/m L

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid

34 797, nr. 8

– de motie-Kooiman over een meldplicht voor alle jeugdzorgaanbieders

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol

De Voorzitter: dhr. Laçin wenst zijn motie op stuk nr. 265 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 665, nr. 262

– de motie-Paternotte/Graus over het risico op baanincidenten reduceren

29 665, nr. 263

– de motie-Laçin over de uitbreiding van Schiphol in de ijskast zetten

29 665, nr. 264

– de motie-Laçin c.s. over inspraak van omwonenden en milieuorganisaties

29 665, nr. 265 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Laçin over de vakinhoudelijke kennis van de ILT

29 665, nr. 266

– de motie-Remco Dijkstra over veiligheidsrisico's als gevolg van baanwisselingen

29 665, nr. 267

– de motie-Van Raan/Kröger over het beperken van vogelaantrekkende gewassen

29 665, nr. 268

– de motie-Van Raan c.s. over het onaantrekkelijker maken van Schiphol voor vogels

29 665, nr. 269

– de motie-Van Raan c.s. over een onafhankelijke audit naar het functioneren van de LVNL

29 665, nr. 270

– de motie-Van Raan over het aantal vliegbewegingen voorlopig op 480.000 stellen

29 665, nr. 271

– de motie-Kröger c.s. over de Algemene Rekenkamer vragen om een audit van de ILT

29 665, nr. 272

– de motie-Kröger c.s. over veiligheidsrisico's door interferentie van routes

29 665, nr. 273

– de motie-Gijs van Dijk/Laçin over in gesprek gaan met luchtverkeersleiders

29 665, nr. 274

– de motie-Gijs van Dijk/Laçin over kwaliteitseisen aan partijen die de grondafhandeling verzorgen

29 665, nr. 275 (overgenomen)

– de motie-Van Brenk c.s. over integrale veiligheid rondom het vliegverkeer

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO OJCS-raad van 15 februari 2018

21 501–34, nr. 286

– de motie-Kwint/Leijten over het opheffen van EU versus Disinfo

21 501–34, nr. 287

– de motie-Westerveld over een andere strategie voor EU versus Disinfo

21 501–34, nr. 288

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius over afschaffing van EU versus Disinfo

21 501–34, nr. 289

– de motie-Sneller/Verhoeven over een Europese strategie tegen ondermijnende desinformatie

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bankensector

32 013, nr. 151

– de motie-Van der Linde/Leijten over een streefdatum voor volledige afhandeling

32 013, nr. 152

– de motie-Nijboer c.s. over afzien van versoepeling van de bonuswetgeving

32 013, nr. 153

– de motie-Nijboer/Ronnes over het kopen van cryptovaluta met een creditcard

32 013, nr. 154

– de motie-Nijboer over toezicht op verkochte producten aan zzp'ers en het mkb

32 013, nr. 155

– de motie-Ronnes/Paternotte over voorschotten voor bezitters van een rentederivaat

32 013, nr. 156

– de motie-Ronnes/Paternotte over de afwikkeling van het herstelkader

32 013, nr. 157

– de motie-Van Weyenberg c.s. over invoering van een Europees kader voor prudentieel toezicht

32 013, nr. 158

– de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over een deadline voor het afwikkelen van rentederivaten

32 013, nr. 159

– de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over een aflossingsvrije hypotheek voor starters

32 013, nr. 160

– de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over boeterente beperken tot drie maanden

32 013, nr. 161

– de motie-Edgar Mulder/Tony van Dijck over bij rentemiddeling rekening houden met het klantbelang

32 013, nr. 162

– de motie-Leijten/Van der Linde over evalueren van het hersteltraject rond de rentederivaten

32 013, nr. 163

– de motie-Leijten over een maatschappelijke en veilige bankensector

32 013, nr. 164 (aangehouden)

– de motie-Leijten over betalingsverkeer zonder kredietrisico

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 808

Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

34 808 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A t/m V

– amendement Van der Linde/Leijten (8) over een verhoging van de maximale bestuurlijke boete

– onderdeel W

– onderdelen X t/m AI

– artikel I

– artikelen II t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

34 808, nr. 9

– de motie-Leijten c.s. over het UBO-register

34 808, nr. 10

– de motie-Paternotte/Van der Lee over het aanscherpen van de definitie van UBO

34 808, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee c.s. over meer transparantie over lidstaatopties

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Winkeltijden

34 647, nr. 5

– de motie-Bisschop/Graus over het recht om op zondag gesloten te zijn

34 647, nr. 6

– de motie-Bisschop/Alkaya over geen verplichting om op zondag te werken

34 647, nr. 7

– de motie-Bisschop/Graus over een vrijstellingsbepaling in elk contract

34 647, nr. 8

– de motie-Alkaya c.s. over de positie van winkeliers bij contractverlenging

34 647, nr. 9

– de motie-Graus over vrije keuze voor openstelling op zon- en feestdagen

34 647, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Moorlag over een rechterlijke bevoegdheid om contractuele verplichtingen te matigen

34 647, nr. 11

– de motie-Moorlag over de winkelopeningstijden op Goede Vrijdag

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Marktwerking en mededinging

24 036, nr. 420

– de motie-Alkaya/Moorlag over initiatieven die de mensenrechten bevorderen

24 036, nr. 421

– de motie-Alkaya/Moorlag over de onlinemarkt voor aan huis bezorgde maaltijden

24 036, nr. 422 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over verwijzen naar internationale afspraken

24 036, nr. 423

– de motie-Van den Berg/Pieter Heerma over aandacht voor arbeidsvoorwaarden bij aanbestedingen

24 036, nr. 424

– de motie-Van den Berg/Ronnes over het aanbestedingsgedrag van overheden

24 036, nr. 425

– de motie-Paternotte over de informatieverstrekking aan zzp'ers

24 036, nr. 426

– de motie-Moorlag over belemmeringen ten gevolge van mededingingsregels

24 036, nr. 427

– de motie-Wörsdörfer over nationale koppen bij de implementatie van Europese regelgeving

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater

27 625, nr. 415

– de motie-Laçin/Van Brenk over zuiveringskosten neerleggen bij de vervuilende bronnen

27 625, nr. 416

– de motie-Sienot/Dik-Faber over een uitvoeringsplan opstellen

27 625, nr. 417

– de motie-Van Aalst over het opheffen van alle waterschappen

27 625, nr. 418

– de motie-Van Aalst over één centrale instantie voor vergunningverlening

27 625, nr. 419

– de motie-Van Tongeren over een green deal over wam koelwater

27 625, nr. 420 (overgenomen)

– de motie-Van Brenk c.s. over concrete en meetbare resultaten in het Bestuursakkoord Water

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over seksuele intimidatie op de werkvloer

34 843, nr. 4

– de motie-Sjoerdsma c.s. over de veiligheid op de werkvloer waarborgen

34 843, nr. 5

– de motie-Özütok c.s. over de rol en positie van vertrouwenspersonen versterken

34 843, nr. 6

– de motie-Özütok c.s. over informatieve gesprekken met de politie

34 843, nr. 7

– de motie-Van den Hul c.s. over de vertrouwenspersoon opnemen in het arborecht

34 843, nr. 8

– de motie-Van den Hul/Özütok over de meldingsbereidheid voor individuen vergroten

34 843, nr. 9

– de motie-Van den Hul/Özütok over seksuele intimidatie opnemen in alle risico-inventarisatie & -evaluaties

34 843, nr. 10

– de motie-Van Toorenburg/Sjoerdsma over een landelijke gedragscode voor bedrijven

34 843, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk over uitbreiding van het aantal zedenrechercheurs

20. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

26. VAO Spoorordening (AO d.d. 31/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Milieuraad (AO d.d. 20/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 08/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Dierziekten en antibioticabeleid (AO d.d. 15/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 08/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Mijnbouw (AO d.d. 15/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 558

32. Voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 598

33. Voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 851

34. Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming)

34 745

35. Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

34 821

36. Regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

34 761

37. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam

34 800

38. Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing

Langetermijnagenda

13, 14 en 15 maart 2018 (week 11)

– VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

– VAO Discriminatie (AO d.d. 14/02)

– VAO Telecommunicatie (AO d.d. 15/03)

– VAO Ouderenmishandeling / Ouderenzorg / Verpleeghuiszorg (AO d.d. 15/02)

– VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02)

– VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 21/02)

– VAO Participatiewet (AO d.d. 08/02)

34 812 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 871 (Wijziging van de wet van 22 april 1855, houdende regeling der verantwoordelijkheid van de Hoofden der Ministeriële Departementen (Stb. 1855, 33) en aanpassing van daarmee verband houdende bepalingen in het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met het aanbrengen van enkele moderniseringen)

34 815 (Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

20 en 22 maart 2018 (week 12)

– Debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018

34 737 (Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict)

34 803 (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

27, 28 en 29 maart 2018 (week 13)

– Aanbieding jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman (34 890)

34 618 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

3, 4 en 5 april 2018 (week 14)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

– VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/02)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

3. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

4. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

5. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

7. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

8. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

9. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

10. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

11. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

12. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

13. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

14. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

15. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

16. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

17. Debat over fraude bij de registratie van rundvee (Lodders) (Minister LNV)

18. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

19. Debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind «Een schaduw levenslang» (Van Toorenburg) (Minister voor RB)

20. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

21. Debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld (Van Toorenburg) (Minister J&V)

22. Debat over de Nederlandse economie na de Brexit (Paternotte) (Minister en Staatssecretaris EZK)

23. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

24. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

25. Debat over de kerncentrale van Tihange (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

26. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

27. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent) (Staatssecretaris SZW)

28. Debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol (Graus) (Minister I&W)

29. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

30. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

31. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

32. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

33. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW)

34. Debat over de uitbreiding van Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

35. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

3. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

4. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

5. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

6. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

8. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

9. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

10. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

11. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

12. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

13. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

15. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

16. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

17. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

19. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

20. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

21. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

22. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

24. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

25. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

26. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

27. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

28. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

29. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

32. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

33. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

34. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (Ploumen) (Staatssecretaris Defensie)

35. Dertigledendebat over de woonlasten voor huurders (Beckerman) (Minister BZK)

36. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

37. Dertigledendebat over betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers (Beckerman) (Minister BZK)

38. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

39. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

40. Dertigledendebat over bouwlocaties voor sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

42. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

43. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

44. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (Kooiman) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

46. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

47. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

48. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

49. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

50. Dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 (Van Brenk) (Minister SZW)

51. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

52. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

53. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

54. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

55. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel (Sienot) (Minister I&W)

56. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

57. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

58. Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister VWS)

59. Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid (Wassenberg) (Minister EZK)

60. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

61. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

62. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

64. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

65. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

66. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

67. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

68. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

69. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Woensdag 7 maart van 17.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota: «Vast werk loont» (34 855)

Maandag 26 maart 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Naar boven