Agenda opgesteld 27 maart 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat naar aanleiding van de Europese Top van 19 en 20 maart

– de motie-Klaver over een raadgevend referendum over TTIP

– de motie-Van Haersma Buma c.s. over een nieuw gemeenschappelijk Europees asielbeleid

– de motie-Segers c.s. over geen geschillenbeslechting in TTIP die afbreuk doet aan ons nationale rechtssysteem

– de motie-Fritsma c.s. over het sluiten van de Europese buitengrenzen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over vrijwillige ouderbijdrage in het primair onderwijs

– de motie-Siderius over maximeren van de vrijwillige ouderbijdrage

– de motie-Siderius over beboeten van scholen die aanmaningen versturen

– de motie-Siderius over overzichtelijk weergeven van de ouderbijdrage in de schoolgids

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid en Innovatie

– de motie-Schouten/Agnes Mulder over verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven in Drenthe

– de motie-Mei Li Vos over ondersteuning van werkgelegenheidsplannen in de regio Emmen

– de motie-Van Veen over verlaging van de legeskosten van de Wet modern migratiebeleid

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de deregulering van de woonfunctie en enkele andere wijzigingen

– de motie-Smaling/Albert de Vries over het niet verder verlagen van de oppervlakte-eis voor de woonfunctie van een student

– de motie-Smaling over het niet beperken van de fiets- en scootmobielbergingen bij studentencomplexen en zorginstellingen

– de motie-Albert de Vries over het niet vergoeden van meerkosten voor woningaanpassingen bij een keuze voor het niveau bestaande bouw

– de motie-Albert de Vries/Smaling over het niet tot uitvoering brengen van de aanpassingen die betrekking hebben op warmtenetten

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het bericht dat de VVD de grenzen wil sluiten voor asielzoekers buiten de Europese Unie

– de motie-Voortman/Kuiken over voorkomen van onnodige en onveilige migratie

– de motie-Voortman/Voordewind over het aanvragen van humanitaire visa

– de motie-Schouw/Voordewind over een eerlijke verdeelsleutel voor asielzoekers binnen de EU

– de motie-Schouw c.s. over een streng, rechtvaardig en humaan asielbeleid

– de motie-Fritsma over stoppen met het beduvelen van de burger

– de motie-Voordewind/Schouw over het vergroten van het aantal genodigde vluchtelingen

– de motie-Voordewind over een robuuster Frontex-programma Triton

– de motie-Voordewind/Schouw over versterken van de opvang in de regio

8. VSO ontwerprijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. VSO inzake gesprek met de Federatie Armeense Organisaties in Nederland (onder voorbehoud) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

10. VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet (AO d.d. 04/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg (AO d.d. 19/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Bekostiging onderwijs en zorg aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (AO d.d. 25/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 11/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VSO over afstemming van erkenning van beroepskwalificaties met buurlanden met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Emancipatie (AO d.d. 05/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 05/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. Debat over risico’s in de vleesketen en de controle bij visbedrijven met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

18. Debat over de Staat van de Europese Unie met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

8

minuten

SP, CDA, PVV en D66:

6

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD en 50PLUS:

4

minuten

Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren:

2

minuten

Houwers, Klein en Van Vliet:

1

minuut

en 4 minuten voor de Nederlandse leden van het Europees parlement

19. Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

20. Gezamenlijke behandeling van:

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207)

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb. 2014, 210)

Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160)

21. Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

Langetermijnagenda

7, 8 en 9 april (week 15)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) (AO d.d. 25/02)

– VSO over het ontwerpbesluit verbod op deelname met wilde dieren aan circussen (28 286, nr. 781)

– VAO Politie (AO d.d. 11/02)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 12/02)

– VAO Preventiebeleid (AO d.d. 26/02)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02)

– VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring (AO d.d. 05/03)

– VAO Zorgverzekeringswet/zorgstelsel (AO d.d. 04/03)

– VAO Personeel Defensie (AO d.d. 11/03)

– VAO (Informele) RBZ Handelsraad (AO d.d. 11/03)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer (rendementseisen kolencentrales) (29 383, nr. 234)

– VAO Spoor (AO d.d. 19/03)

– VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 25/03)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

34 041 (Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178))

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 038 (Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233) + 34 039 (Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233))

34 067 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg)

14, 15 en 16 april (week 16)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen))

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

34 068 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting)

21, 22 en 23 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (21 april)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

28, 29 en 30 april (week 18)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Europees Sociaal Fonds (ESF) (AO d.d. 05/03) (te agenderen na ontvangst van de antwoorden op feitelijke vragen van de commissie)

– VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (27 858, nr. 298) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

6. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

7. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

8. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

9. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

10. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

11. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

12. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

13. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

14. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

15. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de toekomst van het ROC Leiden (Jadnanansing) (Minister OC&W)

17. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ, Minister-President)

18. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

19. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

20. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

21. Debat over betere medezeggenschap en het behoud van unieke studies in de Geesteswetenschappen (Van Meenen) (Minister OC&W)

22. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

23. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

24. Debat over de integriteit bij woningcorporaties (Monasch) (Minister voor W&R)

25. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

26. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

27. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

28. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

29. Debat over het middel RoundUp (Van Gerven) (Minister VWS, Staatssecretaris I&M)

30. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

31. Debat over de fusie van twee woningcorporaties (Monasch) (Minister W&R)

32. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten)) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

6. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

7. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

8. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

9. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

10. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

11. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

12. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

14. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

15. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

16. Dertigledendebat over de zorgspotjes van het Ministerie van VWS (Leijten) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

20. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

21. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

22. Dertigledendebat over de bezetting van het Maagdenhuis (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

23. Dertigledendebat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

24. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

26. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

28. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

29. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

31. Dertigledendebat over onderwijs aan ernstig meervoudig gehandicapte kinderen (Siderius) (Staatssecretaris OC&W en Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

33. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

35. Interpellatie-Thieme over het uitblijven van de AMvB over de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (Staatssecretaris EZ)

36. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

37. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

38. Dertigledendebat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W)

39. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

40. Dertigledendebat over het herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling) (Minister EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn nog geen overleggen geagendeerd

Recesperiodes

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Naar boven