Agenda opgesteld 11 april 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 april

14.00 uur

Woensdag 16 april

10.15 uur

Donderdag 17 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de aanpassing van het regeerakkoord

33 750, nr. 40

– de motie-Merkies over 500 miljoen inzetten om armoede onder kinderen op te lossen

33 750, nr. 41

– de motie-Klein over lastenverlichting ook ten goede laten komen aan gepensioneerden

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin

De Voorzitter: dhr. Van Raak wenst zijn motie op stuk nr. 84 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 977, nr. 84 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raak/Recourt over de zekerheid voor burgers dat de fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd

30 977, nr. 85

– de motie-Van Raak/Schouw over een reactie op de onthullingen van Edward Snowden

30 977, nr. 86

– de motie-Van Raak over de functie van het schotelpark in Burum

30 977, nr. 87

– de motie-Van Raak over kiezen voor een telecomaanbieder en internetprovider die niet onder de Amerikaanse wet vallen

30 977, nr. 88

– de motie-Van Raak over bieden van een veilig heenkomen voor Edward Snowden in Nederland

30 977, nr. 89

– de motie-Schouw/Segers over nadere invulling van de criteria voor samenwerking met buitenlandse diensten

30 977, nr. 90

– de motie-Schouw/Segers over alleen toegang tot de database met kentekengegevens na expliciete autorisatie door de Minister

30 977, nr. 91

– de motie-Schouw over alleen uitwisselen van data met buitenlandse diensten na toestemming van de Minister

30 977, nr. 92

– de motie-Voortman over het waarborgen van de naleving van mensenrechten in de inlichtingensfeer

30 977, nr. 93

– de motie-Segers/Voortman over inzichtelijk maken van de bijdrage van veiligheidsdiensten aan de veiligheid van burgers

30 977, nr. 94

– de motie-Segers c.s. over nieuwe afspraken over de eerbiediging van mensenrechten

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 484

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

33 484 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I

*– amendement Van Nispen/Monasch (10)

– artikel II

– artikelen III tot en met V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 781

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

33 781 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikelen I t/m VII

– amendement Visser (8) (invoegen artikel VIIA)

– artikel VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers

De Voorzitter: dhr. Van Meenen verzoekt zijn motie op stuk nr. 199 aan te houden.

31 524, nr. 197

– de motie-Jadnanasing over de SBB het aanbod van stages laten verruimen

31 524, nr. 198

– de motie-Jadnanasing over het opzetten van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

31 524, nr. 199 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over een cijfermatige onderbouwing van de bezuiniging van 120 miljoen

31 524, nr. 200

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over afzien van rendementsafspraken als onderdeel van de kwaliteitsafspraken

31 524, nr. 201 (ingetrokken)

– de motie-Jasper van Dijk over afzien van rendementsafspraken in de prestatieafspraken voor het mbo

31 524, nr. 202 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over niet langer belemmeren van doorstroming naar een hoger mbo-niveau

31 524, nr. 203

– de motie-Straus c.s. over het belang van het beheersen van de Duitse taal in Nederland

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het VSO Vessel Protection Detachments

32 706, nr. 64

– de motie-Günal-Gezer c.s. over geen gewapende particuliere beveiligers op koopvaardijschepen

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

19 637, nr. 1801

– de motie-Voordewind c.s. over voorzieningen voor vreemdelingen, die een beslissing van de rijksoverheid of de rechter in Nederland mogen afwachten

19 637, nr. 1802

– de motie-Voordewind c.s. over een wijziging inzake de toepassing van de 28-dagentermijn

19 637, nr. 1803 (aangehouden)

– de motie-Voortman c.s. over personen in onmiddellijk gevaar van armoede

19 637, nr. 1804

– de motie-Gesthuizen c.s. over alsnog uitvoering geven aan de immediate measure

19 637, nr. 1805

– de motie-Fritsma over voorkomen dat illegalen worden voorzien van onderdak, voedsel en kleding

19 637, nr. 1806

– de motie-Schouw c.s. over een voorlopige voorziening over het bieden van minimale basisvoorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers

19 637, nr. 1807 (aangehouden)

– de motie-Maij over maatwerk bij terugkeer van vreemdelingen

10. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

11. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

12. VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 26/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Stelselherziening/Transitie Jeugdzorg (AO d.d. 03/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 745

15. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

33 840

16. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een aantal redactionele verbeteringen en technische wijzigingen alsmede tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met enkele samenhangende technische aanpassingen (technische verbeteringen WHW)

17. Gezamenlijke behandeling van:

33 786

Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss

33 787

Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen

33 788

Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

33 789

Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse

33 790

Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer

33 669

18. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting, te beginnen met voortzetting 1e termijn Kamer)

33 311

19. Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie (antwoord 2e termijn)

32 476

20. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 909

21. Wijziging van het Reglement van Orde in verband met enige technische correcties

Langetermijnagenda

22, 23 en 24 april (week 17)

– Debat over het Stabiliteitspact en het Nationaal Hervormingsprogramma

– VAO AWACS (AO d.d. 11/12)

– VSO Strategie van de Nederlandse Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations

– VSO Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer

– VAO Ondernemen, regeldruk en MVO (AO d.d. 20/03)

– VAO Ziekenhuiszorg/Behandelingsstop voor patiënten met genderdysforie (AO d.d. 26/03)

– Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» (33 897, nr. 1)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

Meireces: 25 april t/m 12 mei (week 18 en 19)

13, 14 en 15 mei (week 20)

– VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03)

– VAO Meerjarige Strategische Plannen 2014 – 2017 (AO d.d. 27/03)

33 846 (Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen)

33 816 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering in verband met het laten vervallen van de maximale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege, het verlengen van de proeftijden van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de invoering van een langdurige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel voor ter beschikking gestelden en zeden- en geweldsdelinquenten (langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking)

33 771 (Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013))

33 542 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie (tweede termijn)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

20 en 21 mei (22 mei geen vergadering) (week 21)

– Aanbieding van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2013

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

27 en 28 mei (week 22)

– Verantwoordingsdebat 2013 (28 mei)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

3, 4 en 5 juni (week 23)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012 en 2013

10, 11 en 12 juni (week 24)

Nog te bepalen

17, 18 en 19 juni (week 25)

Nog te bepalen

24, 25 en 26 juni (week 26)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

1, 2 en 3 juli (week 27)

Nog te bepalen

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)(de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)(behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld, zie 33 168))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen na ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

3. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

4. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

5. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

6. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

7. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

8. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

9. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (Minister SZW)

10. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

11. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

12. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

13. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

14. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

15. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

16. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (Minister Financiën)

17. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

18. Debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied (Klaver) (Minister Financiën)

19. Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (Bosman) (Staatssecretaris EZ)

20. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

21. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (Dikkers) (Staatssecretaris EZ)

22. Debat over de toelaatbaarheid van paardenvlees op de Nederlandse markt (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

23. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de risico’s van de voedselveiligheid in de vleesverwerkende industrie (Dikkers) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

24. Debat over de sluiting van Philip Morris in Bergen op Zoom (Ulenbelt) (Minister SZW en Minister EZ)

25. Debat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

26. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

27. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

2. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (Minister VWS)

6. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (Minister SZW)

7. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ)

8. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over het bericht dat de Minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

12. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

13. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (Minister van I&M)

14. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het alarm rond de invoering van de Jeugdwet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over mogelijke financiële problemen voor gemeenten in verband met decentralisaties (Van Raak) (Minister BZK)

21. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

24. Dertigledendebat over het bericht dat steeds meer Nederlandse kinderen in armoede opgroeien (Heerma) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het bericht dat 40% van de gemeenten denkt de ouderenzorg niet of nauwelijks te kunnen betalen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

26. Dertigledendebat over het bericht «Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand» (Omtzigt) (Minister BuZa en Minister Financiën)

27. Dertigledendebat over de groeiende werkloosheid (Karabulut) (Minister SZW)

28. Dertigledendebat over het bericht dat huisartsen alarm slaan over de ouderenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling van ouderen (Klein) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over het bericht «Leenstelsel schaadt studeren» (Rog) (Minister W&R en Minister OCW)

31. Dertigledendebat over het recht op zorg (Keijzer)

(Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

33. Dertigledendebat over de versobering van pensioenen (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over berichten dat PvdA en de CU bezuinigingen op de ouderenzorg willen verlagen (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 14 april 2014 van 13.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten (33 849) en Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer (33 729)

Woensdag 23 april 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Versterking van governance in de praktijk

Maandag 30 juni 2014 van 10.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 8 september 2014 van 10.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuuronderwerpen

Recesperiodes

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven