Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 19 april 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 23 april

14.00 uur

Woensdag 24 april

10.15 uur

Donderdag 25 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

35 166, nr. 5

Brief van het Presidium over de aanbevelingen van de werkgroep «Integriteit leden van de Tweede Kamer»

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet

De Voorzitter: dhr. Smeulders verzoekt zijn motie op stuk nr. 980 aan te houden. Mw. Van den Berg wenst haar motie op stuk nr. 975 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 689, nr. 968

– de motie-Ploumen over de invulling van de regiorol door zorgverzekeraars

29 689, nr. 969

– de motie-Ploumen over de grenzen van de vergoeding krachtens de Zorgverzekeringswet

29 689, nr. 970

– de motie-Geleijnse c.s. over de financiële drempels voor fysiotherapie voor een groep patiënten

29 689, nr. 971

– de motie-Geleijnse/Van den Berg over in kaart brengen waar gemeentepolissen kunnen worden afgesloten

29 689, nr. 972

– de motie-Hijink/Ploumen over afschaffen van de collectiviteitskorting

29 689, nr. 973

– de motie-Hijink over opnemen van paramedische en tandheelkundige zorg in het basispakket

29 689, nr. 974

– de motie-Hijink over afschaffen van de budgetpolis

29 689, nr. 975 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Berg over specialistische zorg die niet bewezen effectief is

29 689, nr. 976

– de motie-Van den Berg over een gelijk speelveld en samenwerking in krimpgebieden

29 689, nr. 977

– de motie-Raemakers/Geleijnse over begrijpelijke keuze-informatie door zorgverzekeraars

29 689, nr. 978

– de motie-Raemakers/Ellemeet over het verbeteren van de risicoverevening met het oog op gemeentepolissen

29 689, nr. 979

– de motie-Smeulders c.s. over het verzekeren van chronisch zieken

29 689, nr. 980 (aangehouden)

– de motie-Smeulders/Ellemeet over collectiviteiten zonder zorginhoudelijke functie

29 689, nr. 981

– de motie-Agema/Geleijnse over fysiotherapie voor patiënten met een reumatische aandoening

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 994

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

34 994 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

De Voorzitter: dhr. Hijink wenst het amendement op nr. 12 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdeel A

– amendement Hijink (8,I) over het aanpassen van de bewaartermijn

– onderdeel B

– onderdelen C t/m F

– amendement Stoffer (9,I) over de uitbreiding van het inzagerecht

– amendement Hijink (10,I) over het inschakelen van een onafhankelijke derde

  • Indien 10 verworpen:

  • – amendement Edgar Mulder (7,I) over inzage door een medisch adviseur

– onderdeel G

– onderdelen H en I

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– amendement Hijink (8,II)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m F

– amendement Hijink (10,II)

  • Indien 10 verworpen:

  • – amendement Edgar Mulder (7,II)

– amendement Stoffer (9,II)

– onderdeel G

– onderdeel H

– artikel II

– amendement Hijink (8,III)

– artikel III

– amendement Stoffer (9,III)

– amendement Hijink (10,III)

  • Indien 10 verworpen:

  • – amendement Edgar Mulder (7,III)

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Hijink (8,IV)

– onderdeel B

– artikel IV

– amendement Stoffer (9,IV)

– amendement Hijink (10,IV)

  • Indien 10 verworpen:

  • – amendement Edgar Mulder (7,IV)

– artikel V

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten

34 994, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Van den Berg over de reikwijdte van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst verbreden naar alle zorgrelaties

34 994, nr. 13

– de motie-Van den Berg over een tijdige beoordeling van een verzoek tot inzage van het medisch dossier van een overleden patiënt

34 994, nr. 14

– de motie-Kerstens over overleg over de wijze waarop het in het wetsvoorstel beoogde «goede gesprek» kan plaatsvinden

34 994, nr. 15

– de motie-Raemakers/Arno Rutte over het gesprek tussen arts en patiënt over inzage in medische gegevens na overlijden

34 994, nr. 16

– de motie-Renkema over de positie van een ex-mentor of vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt

34 994, nr. 17

– de motie-Hijink over mondeling overeenkomen dat sprake is van een zwaarwegend belang

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over bedreigde diersoorten

De Voorzitter: mw. Van Kooten-Arissen verzoekt haar motie op stuk nr. 1045 aan te houden.

28 286, nr. 1044 (aangehouden)

– de motie-Van Kooten-Arissen over de traditionele Chinese geneeskunde niet opnemen op standaardclassificatielijst voor ziektebeelden

28 286, nr. 1045 (aangehouden)

– de motie-Van Kooten-Arissen over de Nederlandse toerist informeren over kwalijke praktijken met wilde dieren in gevangenschap

28 286, nr. 1046 (overgenomen)

– de motie-Moorlag over betere bescherming van bedreigde diersoorten

28 286, nr. 1048

– de motie-De Groot over aanvullende beleidsinstrumenten die zich richten op een basiskwaliteit voor natuur

28 286, nr. 1047 (aangehouden)

– de motie-De Groot over een wettelijk verbod op schadelijke zonnecrèmes in het Caribisch deel van het Koninkrijk

28 286, nr. 1049

– de motie-Graus c.s. over het opnemen van de Afrikaanse leeuw in Cites

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingontwijking

25 087, nr. 231

– de motie-Leijten over het effectieve tarief dat multinationals afdragen

25 087, nr. 232

– de motie-Leijten over doelen voor afname van het aantal brievenbusmaatschappijen

25 087, nr. 233

– de motie-Leijten/Snels over afschaffen van de Innovatiebox per 2020

25 087, nr. 234

– de motie-Snels c.s. over een constructieve opstelling bij het uitwerken van OESO-voorstellen

25 087, nr. 235

– de motie-Nijboer c.s. over Europese minimumtarieven in de vennootschapsbelasting

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs

31 293, nr. 453

– de motie-Kwint/Van den Hul over de indiening van het wetsvoorstel over de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs

31 293, nr. 454

– de motie-Kwint/Van den Hul over voorkomen dat de nieuwe bekostiging nadelig uitpakt voor oudere docenten

31 293, nr. 455

– de motie-Rog c.s. over financiële gevolgen voor eenpitters van de vereenvoudiging van de bekostiging

31 293, nr. 456

– de motie-Rog c.s. over het monitoren van de leeftijdsopbouw van het lerarenbestand

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden

32 735, nr. 233

– de motie-Kuzu/Van den Hul over verwijzing van misdaden tegen Rohingya naar het Internationaal Strafhof

32 735, nr. 234

– de motie-Kuzu/Van den Hul over sancties tegen economische structuren die gelieerd zijn aan het Myanmarese leger

32 735, nr. 235

– de motie-Kuzu/Van den Hul over strengere sancties tegen het leger en de regering van Myanmar

32 735, nr. 236

– de motie-Karabulut c.s. over directe vrijlating van twee Myanmarese journalisten

32 735, nr. 237

– de motie-Van Ojik c.s. over mogelijkheden om handelsvoordelen verleend aan Myanmar in te trekken

32 735, nr. 238

– de motie-Van Ojik c.s. over de mogelijkheid van het aanklagen van de Myanmarese staat bij het Internationaal Gerechtshof

32 735, nr. 239 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul c.s. over voorwaarden stellen aan samenwerkingsverbanden met Myanmar

32 735, nr. 240 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul c.s. over een evenwichtige voorlichting over de mensenrechtensituatie in Myanmar

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Visserij

29 664, nr. 201

– de motie-Wassenberg/Bromet over het bedwelmen van meervallen voor de slacht

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsongeschiktheid

29 544, nr. 896

– de motie-Pieter Heerma/Wiersma over de rol die het niet spreken van de Nederlandse taal speelt bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid

29 544, nr. 897 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk over een streefcijfer voor het aantal 35-minners dat werkgevers aan het werk gaan helpen

29 544, nr. 898

– de motie-Gijs van Dijk over onderzoek naar duurzame inzetbaarheid voor mensen met een zwaar beroep

29 544, nr. 899

– de motie-Van Brenk/Renkema over het «breed offensief banenafspraak»

29 544, nr. 900

– de motie-Van Brenk over de sterk verhoogde instroom van 60-plussers in de WIA

29 544, nr. 901

– de motie-Van Brenk over het vertrouwen in het UWV herstellen

29 544, nr. 902

– de motie-Renkema c.s. over geen experiment vanuit het UWV starten zonder begeleiding

29 544, nr. 903

– de motie-Renkema c.s. over het afschaffen van de eerstejaarsziektewetbeoordelingen

29 544, nr. 904

– de motie-Renkema/Smeulders over verdere harmonisatie tussen de instrumenten in de WIA en de Participatiewet

29 544, nr. 905

– de motie-Wiersma/Pieter Heerma over de Handreiking Taakdelegatie UWV herzien

29 544, nr. 906

– de motie-Jasper van Dijk over verbeteren van de dienstverlening aan de groep 35-minners

29 544, nr. 907

– de motie-Jasper van Dijk over verzekeraars een acceptatieplicht opleggen voor alle zelfstandigen die zich willen verzekeren

29 544, nr. 908

– de motie-Jasper van Dijk over het leveren van de huidige basale dienstverlening aan WGA-uitkeringsgerechtigden

29 544, nr. 909

– de motie-Stoffer/Wiersma over het baseren van re-integratie op artikel 63a van de Ziektewet

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid 10-11 april 2019

De Voorzitter: mw. Van Brenk verzoekt haar motie op stuk nr. 518 aan te houden.

21 501-31, nr. 514

– de motie-De Jong/Maeijer over een noodremprocedure om het EU-voorstel voor een soepelere export van WW-uitkeringen te blokkeren

21 501-31, nr. 515

– de motie-De Jong/Maeijer over niet implementeren van voorstellen en richtlijnen uit Brussel

21 501-31, nr. 516 (ingetrokken)

– de motie-Gijs van Dijk over recht op twee maanden betaald ouderschapsverlof

21 501-31, nr. 517 (ingetrokken)

– de motie-Van Brenk over het meenemen van bepaalde opties in de onderhandelingen

21 501-31, nr. 518 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk over het forfaitair maken van de LIV-regeling

21 501-31, nr. 519

– de motie-Jasper van Dijk over het uitvoeren van de aanbevelingen van de tijdelijke commissie arbeidsmigratie

21 501-31, nr. 520

– de motie-Jasper van Dijk over een vergunningenstelsel voor uitzendbureaus

21 501-31, nr. 521

– de motie-Jasper van Dijk over een plan van aanpak voor de handhaving van de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten

Stemming

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de Staat van de Europese Unie

De Voorzitter: mw. Buitenweg wenst haar motie op stuk nr. 29 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 078, nr. 29 (gewijzigd, was nr. 13 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Buitenweg over niet afhankelijk worden van onveilige buitenlandse invloeden bij de aanleg van kritische digitale infrastructuur

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Telecommunicatie

De Voorzitter: mw. Van den Berg verzoekt haar moties op stuk nrs. 466 en 467 aan te houden. Dhr. Sjoerdsma verzoekt zijn motie op stuk nr. 472 aan te houden en wenst zijn motie op stuk nr. 473 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 095, nr. 466 (aangehouden)

– de motie-Van den Berg over het uitsluiten van Chinese bedrijven voor het leveren van systemen voor het te bouwen 5G-netwerk

24 095, nr. 467 (aangehouden)

– de motie-Van den Berg/Bruins Slot over de haalbaarheid van verplaatsing van het satellietgrondstation

24 095, nr. 468

– de motie-Bromet over zorgvuldigheid bij de beslissing over de nieuwe locatie van het grondsatellietstation

24 095, nr. 469 (aangehouden)

– de motie-Graus over vereenvoudiging van de vergunningsprocedures ten behoeve van legale zendamateurs

24 095, nr. 470

– de motie-Graus over geen onomkeerbare stappen in het aangaan van contracten met buitenlandse firma's

24 095, nr. 471

– de motie-Weverling c.s. over telecomproviders bewegen geen onomkeerbare stappen te zetten in de uitrol van 5G

24 095, nr. 472 (aangehouden)

– de motie-Sjoerdsma over alternatieven voor verplaatsing van het satellietgrondstation in Burum

24 095, nr. 473 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Sjoerdsma c.s. over het aanscherpen van de veiligheidseisen bij een kritische infrastructuur zoals 5G

24 095, nr. 474

– de motie-Moorlag over belemmeringen wegnemen bij de overstap naar een andere telecomprovider

24 095, nr. 475

– de motie-Moorlag/Bromet over belemmeringen bij vraagbundeling voor glasvezel wegnemen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO CBR

29 398, nr. 681

– de motie-Laçin over de problemen bij het CBR met de rol van het ministerie

29 398, nr. 682

– de motie-Laçin over gedupeerden in aanmerking laten komen voor maatregelen op maat en compensatie

29 398, nr. 683 (aangehouden)

– de motie-Laçin over het opstellen van een systeem van toezicht en handhaving voor keuringsartsen

29 398, nr. 684 (aangehouden)

– de motie-Van Aalst over het ontslaan van de raad van toezicht

29 398, nr. 685

– de motie-Van Aalst over de spoedprocedure voor het verlengen van rijbewijzen voor chauffeurs omzetten in een permanente regeling

29 398, nr. 686 (aangehouden)

– de motie-Van Aalst over een digitale notificatie voor rijbewijsverlenging

29 398, nr. 687

– de motie-Van Brenk/Stoffer over het op de hoogte stellen van mensen van wie de rijvaardigheid is vastgesteld

29 398, nr. 688

– de motie-Schonis/Von Martels over een tijdelijke coulanceregeling voor mensen in afwachting van hun rijbewijs

29 398, nr. 689

– de motie-Von Martels over de spoedprocedure voor verlenging van het rijbewijs breder openstellen

29 398, nr. 690

– de motie-Von Martels over papieren aanvragen kunnen blijven doen

29 398, nr. 691

– de motie-Remco Dijkstra c.s. over de capaciteit van het medisch personeel van het CBR met spoed uitbreiden

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO PGB

De Voorzitter: dhr. Kerstens verzoekt zijn motie op stuk nr. 315 aan te houden.

25 657, nr. 315 (aangehouden)

– de motie-Kerstens over voorkomen dat pgb-houders regie kwijtraken

25 657, nr. 316

– de motie-Kerstens over het indexeren van het tarief voor informele zorg

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een datalek in de jeugdzorg

31 839, nr. 638

– de motie-Edgar Mulder over alle jeugdzorginstellingen doorlichten of zij voldoen aan de AVG

31 839, nr. 639

– de motie-Edgar Mulder over de jeugdzorginstelling Samen Veilig Midden-Nederland onder verscherpt toezicht stellen

31 839, nr. 640

– de motie-Hijink/Raemakers over het laten uitvoeren van pentests over toegankelijkheid van medische dossiers

31 839, nr. 641

– de motie-Raemakers over de cyberveiligheid in de hele zorgsector op een hoger niveau brengen

31 839, nr. 642 (ingetrokken)

– de motie-Peters over in gesprek gaan over het beter naleven van bestaande regels en protocollen

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Spoor

29 984, nr. 830

– de motie-Van Aalst over terugdraaien van de zbo-plannen voor ProRail

29 984, nr. 831

– de motie-Van Aalst over stoppen met circulaire en duurzame onzinmaatregelen

29 984, nr. 832 (aangehouden)

– de motie-Laçin/Kröger over maatregelen tegen overlast voor omwonenden in kaart brengen vóór het definitieve tracébesluit

29 984, nr. 833

– de motie-Gijs van Dijk over het verkorten van de reistijd tussen Groningen en de Randstad

29 984, nr. 834

– de motie-Amhaouch/Drost over het in het toekomstbeeld borgen van verbindingen met steden in de regio's

29 984, nr. 835

– de motie-Amhaouch/Ziengs over een rechtstreekse intercityverbinding met Duitsland

29 984, nr. 836

– de motie-Amhaouch/Laçin over een intercityverbinding via Heerlen naar Aken

29 984, nr. 837 (aangehouden)

– de motie-Amhaouch/Schonis over investeren in dubbeldekstreinen als standaard

29 984, nr. 838 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Laçin over het verplaatsen van spanningssluizen

29 984, nr. 839

– de motie-Kröger/Schonis over het meenemen van de klimaatopgave in de modellen

29 984, nr. 840 (aangehouden)

– de motie-Kröger/Laçin over controle en handhaving van de kwaliteit van vrachttreinen

29 984, nr. 841

– de motie-Drost/Ziengs over de stappen voor reistijdverkorting tussen de landsdelen in de komende jaren

29 984, nr. 842

– de motie-Drost/Schonis over kansrijke locaties voor een kwaliteitssprong in het ov-aanbod

29 984, nr. 843 (ingetrokken)

– de motie-Drost over de toegankelijkheid van het ov voor mensen met een beperking

29 984, nr. 844

– de motie-Stoffer/Gijs van Dijk over regionale bereikbaarheid als specifieke doelstelling in het toekomstbeeld

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Openbaar vervoer en taxi

De Voorzitter: dhr. Öztürk wenst zijn motie op stuk nr. 697 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

23 645, nr. 691

– de motie-Van Aalst/Helder over het voor boa's mogelijk maken te allen tijde op het gehele station op te treden

23 645, nr. 692

– de motie-Van Aalst over onderzoeken of reisverboden voor het gehele openbaar vervoer kunnen gelden

23 645, nr. 693

– de motie-Van Aalst over de pilot met de App Alert

23 645, nr. 694

– de motie-Laçin c.s. over het bedrijf Uber laten voldoen aan de regels van de Wet personenvervoer 2000

23 645, nr. 695 (aangehouden)

– de motie-Laçin over een onderzoek naar schijnconstructies in de taxisector

23 645, nr. 696 (aangehouden)

– de motie-Gijs van Dijk/Laçin over het wegnemen van oneerlijke concurrentie tussen taxibedrijven

23 645, nr. 697 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Öztürk over het streven naar een gelijk speelveld op de taximarkt

23 645, nr. 698

– de motie-Kröger over vervoersarmoede betrekken bij regionale mobiliteitsplannen

23 645, nr. 699 (aangehouden)

– de motie-Kröger over een redelijke maximale termijn voor het toetsen van een aanvraag bij Translink

23 645, nr. 700

– de motie-Von Martels over een oplossing voor enkelvoudig in- en uitchecken

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de onveilige werksituatie in azc’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

19 637, nr. 2479

– de motie-Jasper van Dijk over overlastgevende asielzoekers niet belonen met gratis busvervoer

19 637, nr. 2480

– de motie-Jasper van Dijk over een volledig bezet politiebureau in Westerwolde

19 637, nr. 2481

– de motie-Van Toorenburg c.s. over een stelselmatige daderaanpak voor overlastgevende asielzoekers

19 637, nr. 2482

– de motie-Van Toorenburg over de effecten van uitsluiting van de opvang

19 637, nr. 2483

– de motie-Becker over een verbod op straatintimidatie

19 637, nr. 2484

– de motie-Becker over versobering van ebtl-locaties

19 637, nr. 2485

– de motie-Emiel van Dijk/Fritsma over een asielstop en het uitzetten van overlastgevende asielzoekers, statushouders en illegalen

19 637, nr. 2486

– de motie-Van Ojik over intensievere terugkeerondersteuning

19 637, nr. 2487

– de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk over capaciteitsuitbreiding in relatie tot snellere terugkeer van uitgewezen asielzoekers

19 637, nr. 2488

– de motie-Groothuizen c.s. over dagbesteding in vreemdelingendetentie

19 637, nr. 2489

– de motie-Voordewind c.s. over de mogelijkheden tot voorarrest wanneer asielzoekers een misdrijf plegen

19 637, nr. 2490

– de motie-Voordewind c.s. over misdrijven tijdens een asielprocedure als strafverzwarende omstandigheid aanmerken

19 637, nr. 2491

– de motie-Krol over verplaatsen van de asielprocedure voor asielzoekers uit veilige landen naar het land van herkomst

22. Debat over de crisissituatie in Venezuela en de gevolgen daarvan voor de Benedenwindse Eilanden, Curaçao, Aruba en Bonaire met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Debat over het bericht dat de VS en Rusland hebben aangekondigd het INF-verdrag op te zeggen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

24. Debat over huwelijkse gevangenschap met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

25. Debat over de informele Europese Top van 9 mei 2019 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. Debat over het rapport van de Nationale ombudsman over de zaak-Van Laarhoven met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

28. VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Verzekeringen taxichauffeurs (AO d.d.17/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Stint (AO d.d. 16/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO OM-afdoening (AO d.d. 10/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Circulaire economie (AO d.d. 11/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 906

33. Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van «vaste beloning» en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank (voortzetting)

34 982

34. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen

Langetermijnagenda

26 april t/m 13 mei (week 18 en 19)

– Meireces

14, 15 en 16 mei (week 20)

– VAO Vliegveiligheid (AO d.d. 03/04)

– VAO Financiering politieke partijen (AO d.d. 04/04)

– VAO Dierproeven (AO d.d. 11/04)

– VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (AO d.d. 17/04)

– VAO Misstanden in Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 17/04)

– VAO Politie (AO d.d. 17/04)

35 123 (Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL))

35 022 (Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)

21, 22 en 23 mei (week 21)

34 491 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen)

34 985 (Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet))

28, 29 en 30 mei (week 22)

– nader te bepalen

4, 5 en 6 juni (week 23)

34 747 (voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

2. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

3. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

4. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

5. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

6. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

7. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

8. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

9. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

10. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

11. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

12. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

13. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

14. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

16. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

17. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

18. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

19. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

20. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

21. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

22. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

23. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

24. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

25. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

26. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

27. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

29. Debat over de LHBTI-monitor 2018 en over de Nashvilleverklaring (Özütok) (Minister OCW, Minister J&V)

30. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

31. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

32. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën)

33. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

34. Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid (Veldman) (Staatssecretaris EZK)

35. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (Agema) (Minister VWS)

36. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (Minister OCW)

37. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

38. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

39. Debat over vervuiling van de Waddenzee als gevolg van het verlies van 291 containers door een vrachtschip (Wassenberg) (Minister I&W, Minister LNV)

40. Debat over het bedrijf Novartis dat de prijs voor een medicijn tegen kanker verzesvoudigd heeft (Van Gerven) (Minister MZ)

41. Debat over de uitrol van 5G (Sjoerdsma) (Staatssecretaris EZK, Minister Defensie, Minister BuZa, Minister J&V)

42. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

43. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

44. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

45. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

46. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

47. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

48. Debat over schijnzelfstandigen (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

49. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

50. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

51. Debat over gemeenten die weigeren dakloze mensen in te schrijven in de Basisregistratie personen (Özütok) (Staatssecretaris BZK)

52. Debat over geweld tegen leerkrachten (Beertema) (Minister BVO en Media)

53. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

54. Debat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

55. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

56. Debat over de quickscan luchthaven in zee (Baudet) (Minister I&W)

57. Debat over de poortwachtersfunctie van banken bij financiële transacties (Van der Linde) (Minister Financiën)

58. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

59. Debat over de stijging van de energienota (Snels) (Minister Financien, Minister EZK, Minister SZW)

60. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

61. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan (Agema) (Minister VWS)

62. Debat over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen (Ellemeet) (Minister VWS, Minister OCW)

63. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

64. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Staatssecretaris I&W)

65. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

66. Debat over de acties van leraren (Kwint) (Minister OCW, Minister BVO en Media)

67. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

68. Debat over achterlating van kinderen in het land van herkomst (Buitenweg) (Minister RB)

69. Debat over vrouwen die geïntimideerd worden door demonstranten bij abortusklinieken (Ellemeet) (Minister VWS)

70. Debat over de staat van de rechtspraak (Van Nispen) (Minister RB)

71. Debat over de brief van de Kinderombudsman inzake de integrale aanpak van hulp aan kwetsbare kinderen en jongeren (Agema) (Minister VWS)

72. Debat over het bericht dat de Vereniging Hogescholen per direct stopt met de nationale studentenenquête (Futselaar) (Minister OCW)

73. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over cybersecurity van vitale waterwerken (Geurts) (Minister I&W)

74. Debat over uitspraken van de president van de Nederlandse Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (Minister BZK)

75. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

76. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

77. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

78. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

79. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

80. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

81. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

82. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

83. Debat over de stijgende woonlasten voor huurders (Nijboer) (Minister BZK)

84. Debat over het investeringsklimaat voor ondernemers in schone energie (Sienot) (Minister J&V, Minister EZK)

85. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

86. Debat over Chinezen die bedrijfsgeheimen van ASML hebben gestolen (Van der Lee) (Minister EZK)

87. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

88. Debat over ICT-problemen bij de NVWA (Moorlag) (Minister LNV)

89. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

90. Debat over de afspraken tussen het OM, de politie en de media over publicaties over ernstige strafzaken (Van Tooremburg) (Minister J&V)

91. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

92. Debat over het onvolledig informeren van de Kamer over de werkelijke kosten van een ICT-project bij het CBR (Van Aalst) (Minister I&W)

93. Debat over een stijging van het aantal verkeersdoden (Remco Dijkstra) (Minister I&W, Minister J&V)

94. Debat over de screening op terrorisme bij financiële instellingen (Van der Linde) (Minister Financiën)

95. Debat over reiskostendeclaraties van de collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht (Özdil) (Minister OCW)

96. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHA-OS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

2. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

3. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

4. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

5. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BZK)

6. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

7. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

9. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

10. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

12. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

13. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

14. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

15. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

17. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

18. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

19. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

20. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

21. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

22. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

24. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

25. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

27. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

28. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

29. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

30. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

31. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (Agema) (Minister MZ)

32. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

34. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

35. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President)

36. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (Van Kent) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

38. Dertigledendebat over de dreigende sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Antoniushove (Van Gerven) (Minister MZ)

39. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

40. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

41. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

42. Dertigledendebat over het bericht dat de zorg te duur is voor minima (Hijink) (Minister MZ)

43. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

44. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

45. Dertigledendebat over de voortgangsrapportage van het PBL inzake het behalen van de Urgendadoelen (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

46. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

47. Dertigledendebat over een conceptvredesonderhandelingsakkoord met de Taliban (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

48. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

49. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

50. Dertigledendebat over zwijgcontracten in de zorg (Hijink) (Minister VWS)

51. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

52. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

53. Dertigledendebat over de huizenprijzen in Amsterdam (Smeulders) (Minister BZK)

54. Dertigledendebat over het bericht dat personeelstekorten in de ggz leiden tot calamiteiten met dodelijke afloop (Renkema) (Staatssecretaris VWS)

55. Dertigledendebat over de nieuwe Duitse industrieagenda (Van der Lee) (Minister EZK)

56. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

57. Dertigledendebat over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Laçin) (Minister I&W)

58. Dertigledendebat over bemoeienis van de NCTV bij het onderzoek naar de ramp met de MH17 (Sjoerdsma) (Minister J&V)

59. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

60. Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex (Alkaya) (Minister Financiën)

61. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

62. Dertigledendebat over de veiligheid in woonzorginstellingen (Kuiken) (Minister VWS, Minister RB)

63. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

64. Dertigledendebat over de metingen van het KNMI inzake aardbevingen (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris I&W)

65. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

66. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

67. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

68. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

69. Dertigledendebat over het sluiten van een kolencentrale (Van der Lee) (Minister EZK)

70. Dertigledendebat over ontbossing in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

71. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

72. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

73. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

74. Dertigledendebat over de beloning van de bestuursvoorzitter van Shell (Beckerman) (Minister EZK, Staatssecretaris Financiën)

75. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

76. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

77. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

78. Dertigledendebat over het tekort aan sociale huurwoningen (Beckerman) (Minister BZK)

79. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris I&W)

80. Dertigledendebat over het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over een medische studie onder galwegkankerpatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

81. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

82. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

83. Dertigledendebat over de bekostiging van universiteiten (Özdil) (Minister OCW)

84. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

85. Dertigledendebat over een CO2-vrijstelling (Klaver) (Minister-President, Minister EZK)

86. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

87. Dertigledendebat over een stiekeme verhoging van de feitelijke belastingtarieven (Leijten) (Minister Financiën)

88. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

89. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

90. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 27 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins inzake het nabestaandenpensioen (Kamerstuk 34 996)

Maandag 27 mei van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota: «Naar een moderne uitvaartwet» (Kamerstuk 35 077)

Maandag 3 juni van 13.00 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wijzigingswet financiële markten 2019 (Kamerstuk 35 17) en de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Kamerstuk 35 003)

Maandag 17 juni van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Staat van het onderwijs

Maandag 17 juni van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota van het lid Van Haga inzake een proactieve handelsagenda (Kamerstuk 35 115)

Maandag 24 juni van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de realisatie van de LNV-visie «Waardevol en verbonden» (Kamerstuk 35 000-XIV, nr. 72)

Maandag 24 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over veteranenbeleid

Maandag 1 juli van 10.30 uur tot 17.00

Van de vaste commissie voor Infrastructuur & Waterstaat over de initiatiefnota’s Voor een klimaatbestendig Nederland (Kamerstuk 35 140) en Veen red je niet alleen (Kamerstuk 35 141)

Maandag 1 juli van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de herziening van de bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Maandag 1 juli van 17.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechtenbeleid

Maandag 28 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 4 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2020

Recesperiodes

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020