Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 16 februari 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 februari

14.00 uur

Woensdag 21 februari

10.15 uur

Donderdag 22 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO ICT in het onderwijs en Leermiddelen

32 034, nr. 24

– de motie-Tielen over verbeteren van digitale vaardigheden

32 034, nr. 25

– de motie-Westerveld over onderwijs op afstand

32 034, nr. 26

– de motie-Westerveld over vermindering van de werkdruk door digitalisering

32 034, nr. 27 (overgenomen)

– de motie-Bruins/Van Meenen over inkoop van ICT-producten en diensten

32 034, nr. 28 (overgenomen)

– de motie-Van Meenen over de abonnementskosten voor het glasvezelnetwerk

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Examens

De Voorzitter: dhr. van Meenen verzoekt zijn motie op stuk nr. 359 aan te houden.

31 289, nr. 359 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen c.s. over de vaardigheden van scholieren

31 289, nr. 360 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Kwint over werkdruk, stress en burn-outklachten

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de RSJ over de re-integratie van gedetineerden

28 719, nr. 101

– de motie-Van Toorenburg c.s. over het elders vestigen van ex-gedetineerden

28 719, nr. 102 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg/Kuiken over de aard van het delict

28 719, nr. 103 (overgenomen)

– de motie-Van Nispen c.s. over de vijf basisvoorwaarden

28 719, nr. 104

– de motie-Van Nispen c.s. over een centrale positie voor de reclassering

28 719, nr. 105

– de motie-Van Nispen c.s. over samenwerkingsafspraken over de basisvoorwaarden

28 719, nr. 106 (aangehouden)

– de motie-Buitenweg/Van Nispen over doorlopende zorgtrajecten

28 719, nr. 107

– de motie-Van Oosten/Van Toorenburg over de betaling van schadevergoeding

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtvaart

31 936, nr. 442 (overgenomen)

– de motie-Laçin over het maximale aantal vliegbewegingen op Luchthaven Lelystad

31 936, nr. 443

– de motie-Laçin/Kröger over de gedoogconstructie voor Maastricht Aachen Airport

31 936, nr. 444

– de motie-Laçin over sociale misstanden bij luchtvaartmaatschappijen

31 936, nr. 445

– de motie-Van Raan c.s. over breder definiëren van hinder als criterium

31 936, nr. 446

– de motie-Van Raan/Kröger over 500.000 vliegbewegingen als uitgangspunt voor handhaving

31 936, nr. 447

– de motie-Van Raan/Kröger over maximeren van het aantal vliegbewegingen op Schiphol

31 936, nr. 448

– de motie-Van Raan c.s. over de verwachte uitstoot van CO2

31 936, nr. 449

– de motie-Van Raan over scenariovoorstellen voor de luchtvaart

31 936, nr. 450

– de motie-Kröger/Van der Lee over uitstootreductie van de luchtvaart

31 936, nr. 451 (aangehouden)

– de motie-Kröger over het maximale aantal vliegbewegingen op Lelystad Airport

31 936, nr. 452

– de motie-Kröger/Van Raan over de verdeling van slots

31 936, nr. 453

– de motie-Kröger/Van Raan over de modal shift van vliegtuig naar trein

31 936, nr. 454

– de motie-Paternotte over hybride en elektrisch vliegen

31 936, nr. 455

– de motie-Graus over stoppen met de ontwikkeling van Lelystad Airport

31 936, nr. 456

– de motie-Bruins/Paternotte over vliegtuigen met de meeste geluids- en milieuhinder

31 936, nr. 457

– de motie-Amhaouch/Remco Dijkstra over de nieuwe overleg- en besluitvormingsstructuur

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorgverzekeringswet / Mondzorg/tandzorg / Pakketbeheer / Medische zorg op de BES-eilanden / Eerstelijnszorg

29 689, nr. 887

– de motie-Hijink over tandartscontrole voor alle kinderen

29 689, nr. 888

– de motie-Hijink over collectieve mondzorg voor kinderen

29 689, nr. 889 (aangehouden)

– de motie-Van den Berg over de health study over de BES-eilanden

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

De Voorzitter: dhr. Gijs van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 61 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 775-XV, nr. 61 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gijs van Dijk/Van Weyenberg over het toekomstperspectief voor jongeren

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 746

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

34 746 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikelen I t/m VI

– gewijzigd amendement Buitenweg/Verhoeven (12) over een evaluatie binnen vijf jaar (invoegen artikel VIA)

– artikel VII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

34 746, nr. 9

– de motie-Verhoeven c.s. over voorlopige hechtenis zonder ernstige bezwaren

34 746, nr. 10

– de motie-De Graaf over de islam als hoofdoorzaak van terreur

34 746, nr. 11

– de motie-De Graaf/Fritsma over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten uit islamitische landen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken

21 501-02, nr. 1821

– de motie-Karabulut c.s. over de vrijlating van Ahed Tamimi

21 501-02, nr. 1822

– de motie-Van der Staaij over de Kamer voorafgaand informeren over voornemens tot betaling van hulpgeld aan de UNRWA

21 501-02, nr. 1823

– de motie-De Roon over veroordelen van de Turkse militaire inval in Afrin

21 501-02, nr. 1824

– de motie-De Roon over een door Turkije onderbouwde rechtvaardiging voor de aanval op Afrin

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de Turkse aanval op Syrië

32 623, nr. 189

– de motie-Karabulut over het Turkse militaire optreden veroordelen

32 623, nr. 190

– de motie-Karabulut over oproepen tot een staakt-het-vuren

32 623, nr. 191

– de motie-Karabulut over het stoppen van de wapenexport aan Turkije

32 623, nr. 192

– de motie-Van Ojik/Ploumen over verbetering van de situatie in Syrië

32 623, nr. 193

– de motie-Voordewind c.s. over de erkenning van genocide door ISIS-strijders

32 623, nr. 194

– de motie-Van Helvert c.s. over veroordeling van de Turkse aanval op Afrin

32 623, nr. 195

– de motie-Kuzu over een verbod op demonstraties en vlaggen van terroristische organisaties

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad

21 501-32, nr. 1086

– de motie-Grashoff over een uitfaseringsstrategie voor het gebruik van glyfosaat in de Nederlandse landbouw

Stemming

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de digitale berichtenbox Mijnoverheid

De Voorzitter: dhr. Omtzigt wenst zijn motie op stuk nr. 515 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 643, nr. 515 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Omtzigt/Middendorp over de berichtenbox van de Belastingdienst

15. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de veiligheid van het vliegverkeer op Schiphol met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

16. Debat over de informele Europese Top van 23 februari 2018 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Dertigledendebat over het schoonhouden van drinkwater met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

19. VAO Spoor (AO d.d. 14/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 07/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30 826, nr. 51

21. VSO Voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-34, nr. 284

22. VSO OJCS-raad van 15 februari 2018 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Bankensector (AO d.d. 07/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Winkeltijden (AO d.d. 01/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 08/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Participatiewet (AO d.d. 08/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 08/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 723

28. Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet) (re- en dupliek)

34 854

29. Intrekking van de Wet raadgevend referendum (re- en dupliek)

34 797

30. Wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

34 808

31. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

34 740

32. Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)

Langetermijnagenda

23 februari t/m 5 maart 2018 (week 9)

– krokusreces

6, 7 en 8 maart 2018 (week 10)

– VAO Spoorordening (AO d.d. 31/01)

– VAO Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (AO d.d. 08/02)

– VAO Discriminatie (AO d.d. 14/02)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 761 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met het mogelijk maken van Engelstalige rechtspraak bij de internationale handelskamers van de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam)

34 558 (voorstel van wet van de leden Ten Broeke en Van Helvert houdende regels voor de inzet van gewapende particuliere maritieme beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen (Wet ter Bescherming Koopvaardij)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 800 (Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met Verordening (EU) nr. 2016/2134 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1236/2005 van de Raad met betrekking tot de handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing)

34 598 (voorstel van wet van de leden Bisschop en Rog tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra teneinde de wettelijke grondslag voor de diagnostische toets te schrappen) ((antwoord 1e termijn + 2e termijn)

13, 14 en 15 maart 2018 (week 11)

– VAO Inburgering en integratie (AO d.d. 07/02)

34 812 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

20 en 22 maart 2018 (week 12)

– Debat over de Europese Top van 22 en 23 maart 2018

34 737 (Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de strafbaarstelling van het belemmeren van humanitaire hulp in een niet-internationaal gewapend conflict)

34 803 (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

27, 28 en 29 maart 2018 (week 13)

– Aanbieding jaarverslagen van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman

3, 4 en 5 april 2018 (week 14)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 618 (voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 456 (voorstel van wet van het lid Verhoeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES teneinde enkele bijzondere bepalingen inzake belediging van staatshoofden en andere publieke personen en instellingen te doen vervallen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over een dodelijk incident bij een schietoefening in Ossendrecht (Popken) (Staatssecretaris Defensie) (te agenderen na ommekomst van een brief en rapport OVV)

3. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

4. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

5. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

6. Debat over de Nationale Energieverkenning 2017 (Van Tongeren) (Minister EZK)

7. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

8. Debat over het rapport van de Europese Rekenkamer over de steunoperatie aan Griekenland (Tony van Dijck) (Minister Financiën)

9. Debat over de 125 miljoen euro voor woningcorporatie Humanitas (Koerhuis) (Minister BZK)

10. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

11. Debat over belastingontwijking (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

12. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

13. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

14. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

15. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

16. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

17. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

18. Debat over het bericht: «Eén op de drie vindt partnergeweld acceptabel» (Van Toorenburg) (Minister RB en Minister VWS)

19. Debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen (Van Weyenberg) (Minister OCW en Minister SZW)

20. Debat over fraude bij de registratie van rundvee (Lodders) (Minister LNV)

21. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs»(Futselaar) (Minister OCW)

22. Debat over het boek van de Vereniging Ouders van een vermoord kind «Een schaduw levenslang» (Van Toorenburg) (Minister voor RB)

23. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

24. Debat over de strijd tegen het liquidatiegeweld (Van Toorenburg) (Minister J&V)

25. Debat over de Nederlandse economie na de Brexit (Paternotte) (Minister en Staatssecretaris EZK)

26. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

27. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

28. Debat over de kerncentrale van Tihange (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

29. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

30. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent)

(Staatssecretaris SZW)

31. Debat over het maximum aantal vluchten op Schiphol (Graus) (Minister I&W)

32. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

33. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

34. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

35. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de zorg aan verwarde personen (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

2. Dertigledendebat over belastingvoordelen voor een voormalig korpschef (Nijboer) (Minister J&V en Staatssecretaris Financiën)

3. Dertigledendebat over de salarissen van topbestuurders in de zorg

(Ellemeet) (Minister BZK, Minister MZ)

4. Dertigledendebat over datahandelaren die de privacy van Nederlanders schenden (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

5. Dertigledendebat over een verbannen haatimam die in Nederland verblijft (De Graaf) (Minister J&V, Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de zorgen van drie grote bedrijven over de gevolgen van de verkoop van aandelen Eneco (Wassenberg) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het referendum over de Sleepwet (Van Raak) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over gestolen atoomgeheimen (Van Raak) (Minister BZK, Minister BuZa, Minister Defensie)

9. Dertigledendebat over het wegsluizen van zorggeld naar persoonlijke holdings (Marijnissen) (Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het kunstmatig hoog houden van de zorgpremies (Marijnissen) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over misstanden in de verpleeghuiszorg (Agema) (Minister VWS)

12. Dertigledendebat over de ranglijst van het World Economic Forum waaruit blijkt dat Nederland is gedaald naar de 32de plaats (Voortman) (Minister OCW)

13. Dertigledendebat over de risico’s van blootstelling aan combinaties van gewasbeschermingsmiddelen (Ouwehand) (Minister MZ)

14. Dertigledendebat over nabestaanden die de dupe zijn van niet-transparante uitvaartondernemers (Agema) (Minister MZ)

15. Dertigledendebat over de uitkomsten van het overleg met leraren (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

16. Dertigledendebat over burgerschapsonderwijs en maatschappijleer (Kuzu) (Minister BVO en Media)

17. Dertigledendebat over een tekort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een middeninkomen (Kops) (Minister BZK)

18. Dertigledendebat over de arbeidsmarktpositie van 55-plussers (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

19. Dertigledendebat over een brandbrief van wethouders over huisjesmelkers (Beckerman) (Minister BZK)

20. Dertigledendebat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon (Voortman) (Staatssecretaris SZW)

21. Dertigledendebat over de onder curatelestelling van zorginstelling Careyn (Dijksma) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

23. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

24. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

25. Dertigledendebat over het lozen van GenX in het oppervlaktewater (Arissen) (Staatssecretaris I&W)

26. Dertigledendebat over de sociale werkplaats nieuwe stijl (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

27. Dertigledendebat over huurders die hun energierekening de komende jaren zien stijgen (Wassenberg) (Minister BZK)

28. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

29. Dertigledendebat over het tekort bij de invoering van de Omgevingswet (Van Tongeren) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over het Nederlandse vestigingsklimaat en de concurrentie sinds de Brexit (Van der Lee) (Minister EZK)

31. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

32. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet een referendum over afschaffing van het referendum zou blokkeren (Wassenberg) (Minister BZK)

33. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

35. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

36. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

37. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland (Dijksma) (Minister VWS, Staatssecretaris VWS, Minister MZ)

38. Dertigledendebat over het besluit van de Verenigde Staten om de netneutraliteit af te schaffen (Azarkan) (Staatssecretaris EZK)

39. Dertigledendebat over ontgroeningsrituelen bij de krijgsmacht (Ploumen) (Staatssecretaris Defensie)

40. Dertigledendebat over de woonlasten voor huurders (Beckerman) (Minister BZK)

41. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over betaalbare woonruimte voor twintigers en dertigers (Beckerman) (Minister BZK)

43. Dertigledendebat over de oproep bedrijven beter te beschermen tegen overnames (Van der Lee) (Minister EZK)

44. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

45. Dertigledendebat over bouwlocaties voor sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

46. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Minister VWS, Staatssecretaris I&W)

47. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

48. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

49. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulppost van het ziekenhuis Hengelo haar deuren moet sluiten (Kooiman) (Minister MZ)

50. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

51. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

52. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

53. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

54. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

55. Dertigledendebat over de brede koopkrachtontwikkeling in 2018 (Van Brenk) (Minister SZW)

56. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

57. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

58. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid «Samenwerken aan nucleaire veiligheid» (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&W)

59. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

60. Dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel (Sienot) (Minister I&W)

61. Dertigledendebat over de boete van het UVW voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

62. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

63. Dertigledendebat over de controle op de online verkoop van vlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister VWS)

64. Dertigledendebat over de uitbreiding van Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

65. Dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid (Wassenberg) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

67. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

68. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK)

69. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

70. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

71. Dertigledendebat over het mogelijk korten van de miljardeninvestering in de zorg (Hijink) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 maart 2018 van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie en het werkprogramma van de Europese Commissie

Recesperiodes

Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 21 maart 2018 (geen avondvergadering op dinsdag 20 maart en geen vergadering op woensdag 21 maart 2018, de gehele dag).

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019