28 719 Reïntegratiebeleid

Nr. 107 HERDRUK1 MOTIE VAN DE LEDEN VAN OOSTEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 14 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het in bepaalde gevallen voorkomt dat de dader aan het eind van zijn detentie niet de schade aan het slachtoffer heeft vergoed;

overwegende dat dit voor slachtoffers moeilijk te verteren is;

roept de regering, op het betalen door de gedetineerde van een toegewezen schadevergoeding aan het slachtoffer of de nabestaande, zo nodig door het treffen van een betalingsregeling, in beginsel te hanteren als voorwaarde in het kader van voorwaardelijke invrijheidstelling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Oosten

Van Toorenburg


X Noot
1

i.v.m. correctie in de aanhef

Naar boven