Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-2010

Agenda opgesteld 12 mei 2010

Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een * aangeduide vergaderingen uitgezonden

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 mei

14.00 uur

Woensdag 19 mei

10.15 uur

Donderdag 20 mei

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

31 537

Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

31 537 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, aanhef

– amendement Omtzigt c.s. (18,I) (invoegen nieuw onderdeel aA)

– amendement Omtzigt c.s. (18,II) (onderdeel A vervalt)

  • Indien 18,II verworpen:

  • – amendement Ulenbelt (9,I)

  • Indien 18,IV verworpen:

  • – amendement Ulenbelt (9,II)

– onderdeel A

– amendement Omtzigt c.s. (18,III)

– onderdeel B

– amendement Omtzigt c.s. (18,IV)

  • Indien 18,IV verworpen:

  • – amendement Ulenbelt (9,II)

– onderdeel C

amendement Omtzigt c.s. (18,V)

– onderdeel D

– amendement Omtzigt c.s. (18,VI)

– onderdeel E

– amendement Omtzigt c.s. (18,VII) (invoegen nieuw onderdeel Ea)

– amendement Omtzigt c.s. (18,VIII) (onderdeel F vervalt)

– onderdeel F

– artikel I

– amendement Omtzigt c.s. (18,IX)

– artikel II

– amendement Omtzigt c.s. (18,X)

– artikel III

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

4. Stemming over: motie ingediend bij Voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen

31 537, nr. 19

– de motie-Omtzigt c.s. over modernisering van de governance van pensioenfondsen

Stemmingen

5. Stemmingen over: motie ingediend bij VSO Kabinetsvisie supercomputers en supernode in Nederland

26 643, nr. 154

– de motie-Harbers over financieringsmogelijkheden voor een supernode in Nederland

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

32 150

Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

– artikelen I t/m XIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet, houdende maatregelen tot opsporing en verzekering van personen die ondanks hun verzekeringsplicht geen zorgverzekering hebben en beperking van het aantal zorgverzekeringen tot één per verzekeringsplichtige (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)

32 150, nr. 9

– de motie-Smilde over waarborgen van de solidariteit van de Zorgverzekeringswet

32 150, nr. 10

– de motie-Van Gerven over geen boetes opleggen bij onverzekerden

32 150, nr. 11

– de motie-Van Gerven over een verzekeringsstelstel met een volledig inkomensafhankelijke premie

32 150, nr. 12

– de motie-Van Gerven over voorkomen dat de bestuurlijke boete leidt tot een inkomen onder het sociaal minimum

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

32 207

Bepalingen over de politie en over de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Veiligheidswet BES)

– artikelen 1 t/m 83

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

32 217

Regels met betrekking tot het geldstelsel van de open­bare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard (Wet geldstelsel BES)

– artikelen 1 t/m 18

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij de Veiligheidswet BES en de Wet geldstelsel BES

32 217, nr. 10

– de motie-Leerdam c.s. nauwlettend volgen van het prijsniveau op de BES-eilanden tijdens de invoering van de dollar

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kwaliteitszorg Cure (AO d.d. 14/4)

31 765, nr. 12

– de motie-Van Gerven over niet privatiseren van de kwaliteitsinformatie

31 765, nr. 13

– de motie-Van der Veen/Timmer over verstrekking van medicinale zuurstof

31 765, nr. 14

– de motie-Van der Veen over borgen van het publieke belang in een publieke organisatie

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO HWW Zorg in Den Haag (AO d.d. 15/4)

31 765, nr. 15

– de motie-Leijten over een wettelijke basis voor tijdelijke bewindvoering

31 765, nr. 16

– de motie-Leijten over een permanente status voor stichtingen

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

32 333

Verdere behandeling van aanhangige stukken

32 333 (bijgewerkt t/m nr. 46)

De Voorzitter: De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het voorstel om de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de aanbieding tussenrapportage monitor medisch specialistische zorg NZa (32 333, nr. 27, VI) controversieel te verklaren, ingetrokken.

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel G:

– Brief commissie Financiën (44) (toevoegen brief kabinetsreactie schatkistbankieren decentrale overheden)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

– Brief commissie Economische Zaken (46) (toevoegen brief export van dual-usegoederen naar Iran)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel O:

– Brief commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (27,VIII) (toevoegen brief technische en financiële consequenties controversieel verklaren behoudens de onderwerpen kapitaallasten en DOT)

– Brief commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (45,I) (toevoegen brief overgangsregeling kapitaallasten cure behoudens onderwerpen kapitaallasten en DOT)

– Brief commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (45,II) (toevoegen brief go/no-go besluit uitvoering AWBZ door zorgversekeraars)

– Brief commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (45,III) (toevoegen brief reactie RIVM rapport)

– Brief commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (45,IV) (toevoegen brief kapitaallasten problematiek behoudens onderwerp kapitaallasten en DOT)

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel Q:

– Brief commissie Wonen, Wijken en Integratie (43) (toevoegen brief diverse onderwerpen huwelijks- en gezinsmigratie)

14. Verantwoordingsdebat (20 mei)

15. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 7/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Consumentenbeleid (AO d.d. 8/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 15/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24 170, nr. 105

18. VSO Onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Awacs (AO d.d. 8/4 en 22/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Nieuwe stations (AO d.d. 22/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

31 347

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

31 353

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en in verband met de aanbesteding van huishoudelijke verzorging

31 375

Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om de bekostiging van het gemeentelijk beleid op het terrein van de huishoudelijke verzorging door middel van specifieke uitkeringen te laten plaatsvinden

31 362

22. Voorstel van wet van het lid Vendrik tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales)

31 045

23. Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

32 195

24. Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

Woensdag 16 juni

15.15 uur

Donderdag 17 juni

15.00 uur

Aan de orde is:

1. Laatste bijeenkomst «oude» Kamer (16 juni)

2. Eerste bijeenkomst «nieuwe» Kamer (17 juni)

Dinsdag 22 juni

14.00 uur

Woensdag 23 juni

10.15 uur

Donderdag 24 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

32 022

4. Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten (re- en dupliek)

30 645

5. Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (voortzetting)

31 766

6. Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

31 898

7. Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

8. Gezamenlijke behandeling van (re- en dupliek):

31 734

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

31 735

Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

31 950

9. Aanpassing van enige wetten teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

32 157

10. Regels met betrekking tot de naleving van Europese regelgeving door publieke entiteiten (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten)

32 209

11. Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

31 891

12. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de introductie van en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet introductie premiepensioeninstellingen)

31 906

13. Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen met het oog op verlaging van de subsidies

31 412

14. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de Nota frequentiebeleid 2005

32 187 (R 1902)

15. Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45)

32 137

16. Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)

32 269

17. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs in verband met onder meer een discretionaire bevoegdheid van de minister ten aanzien van kwalitatief goede scholen met minder dan 23 leerlingen met perspectief op hoger aantal leerlingen

18. Debat over de rellen in Culemborg

19. Debat over het overheidsbeleid ten aanzien van preventieve gezondheidsprojecten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

20. Debat over de loverboysproblematiek met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

21. Debat over de uitlatingen van de vice-voorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad van State over 2009

22. Debat over het bericht «Natura 2000 blijkt splijtzwam» met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

23. Spoeddebat over het onder curatele stellen van dertien politiekorpsen met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. Spoeddebat over uitvoering van een aangenomen motie over clustermunitie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

25. Spoeddebat over een eerder verzoek van de NAVO voor het leveren van trainers buiten Uruzgan met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

26. Spoeddebat over de druk van verzekeraar Menzis op de ziekenhuizen in Oost-Groningen om te fuseren en de dreigende teloorgang van het Refajaziekenhuis in Stadskanaal met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

27. Spoeddebat over Koos H. met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

28. Spoeddebat over een congres van extremistische moslims in Amsterdam met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

Dinsdag 29 juni

14.00 uur

Woensdag 30 juni

10.15 uur

Donderdag 1 juli

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

30 538

4. Voorstel van wet van de leden Heerts, Smilde en Anker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers (voortzetting)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 17 mei 2010 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie over Wijziging van de Wet op derechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie) (32 021)

Recesperiodes

Verkiezingsreces 2010: vrijdag 21 mei t/m maandag 14 juni 2010.

In de periode van 10 mei t/m 20 mei 2010 zullen tevens geen avondvergaderingen plaatsvinden. De verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer zijn voorzien op woensdag 9 juni 2010.

Zomerreces 2010: vrijdag 2 juli t/m maandag 6 september 2010

Herfstreces 2010: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 2010

Kerstreces 2010: vrijdag 17 december t/m maandag 10 januari 2011

Krokusreces 2011: vrijdag 18 februari t/m maandag 28 februari 2011

Meireces 2011: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2011

Zomerreces 2011: vrijdag 1 juli t/m maandag 5 september 2011

Er is geen avondvergadering op dinsdag 1 maart 2011 en geen plenaire vergadering op woensdag 2 maart 2011 i.v.m. de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten.